Proiecte de hotarari PDF Imprimare E-mail
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor, altele decât cele prevăzute de Legea 227 / 2015 privind Codul Fiscal, aplicabile în anul 2019

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale aplicabile în anul 2019, la nivelul comunei Zemeș

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubritate, pentru persoanele fizice, aplicabile pe raza UAT Comuna Zemeș, pentru anul 2019

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru exercitarea activităților de comerț pe raza Comunei Zemeș


 

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE APLICABILE ÎN ANUL 2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SPECIALE APLICABILE ÎN ANUL 2018
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SI TARIFELOR, ALTELE DECAT CELE PREVAZUTE DE LEGEA 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL, APLICABILE IN ANUL 2018
PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRITATE PENTRU PERSOANELE FIZICE APLICABILE ÎN ANUL 2018

 • PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SPECIALE APLICABILE IN ANUL 2016, LA NIVELUL COMUNEI ZEMES ...detalii...

 • PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SI TARIFELOR, ALTELE DECAT CELE PREVAZUTE DE LEGEA 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL, APLICABILE IN ANUL 2016 ...detalii...
 • ANEXELE 1 - 2 ...detalii...
 • ANEXA 3 ...detalii...
 • ANEXA 4 ...detalii...
 • ANEXA 5 ...detalii...
 • ANEXA 6 ...detalii...
 • ANEXA 7 ...detalii...

 • PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA "CLADIRILOR NEINGRIJITE", CONFORM CRITERIILOR APROBATE PRIN H.C.L. NR.../....2015, PENTRU CARE IMPOZITUL SE MAJOREAZA CU 500%, SITUATE IN INTRAVILANUL COMUNEI ZEMES, JUDETUL BACAU...detalii...
 • Raport de specialitate pentru alte taxe locale pentru anul fiscal 2016, la nivelul COMUNEI ZEMES, Compartiment URBANISM, Compartiment SSM-PROTECTIA MEDIULUI ...detalii...
 • RAPORT privind stabilirea taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, la nivelul COMUNEI ZEMES, Domeniul Public ...detalii...
 • RAPORT privind stabilirea taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora aplicabile în anul fiscal 2016, la nivelul
  COMUNEI ZEMEŞ, COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL ...detalii...
 • REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotarire privind stabilirea taxelor si tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, aplicabile in anul 2016 ...detalii...
 • REFERAT de APROBARE la proiectul de hotarire privind stabilirea ” cladirilor neîngrijite ”, conform criteriilor aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Zemeș nr.__din______2015, pentru care impozitul se majoreaza cu 500 %, situate in intravilanul Comunei Zemeș, judetul Bacau ...detalii...
 • REFERAT de APROBARE la proiectul de hotarire privind aprobarea impozitele și taxele locale pentru anul 2016, aplicabile la nivelul Comunei Zemeș ...detalii...
 • REFERAT de APROBARE la proiectul de hotarire privind stabilirea taxelor speciale aplicabile in anul 2016, in comuna Zemes...detalii...


 • ROIECT de HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor si tarifelor altele decât cele prevazute de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, aplicabile in anul 2015 (...detalii...)
 • TARIFE SUPLIMENTARE de utilizare a drumurilor de interes local (...detalii...)
 • CERERE ELIBERARE AUTORIZATIE SPECIALA DE TRANSPORT (...detalii...)
 • CERERE PENTRU ANALIZA PRIMARA LA DEPUNEREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PENTRU OBIECTIVE SOCIOECONOMICE SI RETELE EDILITARE (...detalii...)
 • CERERE PENTRU EMITERE ACORD / AUTORIZATIE DE AMPLASAMENT SI ACCES LA DRUMURILE LOCALE (...detalii...)
 • ACORD PREALABIL DE AMPLASARE SI ACCES LA DRUM (...detalii...)
 • AUTORIZATIE De amplasare si acces la drum pentru persoane fizice si juridice (...detalii...)
 • RAPORT DE SPECIALITATE (...detalii...)
 • REFERAT DE APROBARE La proiectul de hotarire privind stabilirea taxelor si tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, aplicabile in anul 2015 (...detalii...)
 • Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 138/2009 privind acordul favorabil pentru contractarea finanţării nerambursabile şi asigurarea contribuţiei proprii necesare implementării proiectului pentru obiectivul “Completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum cu sistema care utilizează energie solară şi care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului, pentru parte din obiectivele din comuna Zemeş” (...detalii...)


 • Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z. ) “ Zona cazare turistica si activitati recreationale“ (...detalii...)


 • Privind privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2011(...detalii...)


 • Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Zemeş, pe anul 2011 (...detalii...)


 • Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii unui contract de superficie cu S.C. Omv Petrom S.A. (...detalii...)


 • Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării şi vânzării unei cantităţi de material lemnos pe picior din padurea proprietate a comunei Zemeş, judeţul Bacău (...detalii...)
 • Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Zemeş, pe anul 2011 (...detalii...)


 • Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pentru veniturile și cheltuielile comunei Zemeş (...detalii...)


 • Proiect de hotărâre privind aprobarea decontului transportului cadrelor didactice pe luna septembrie 2011 (...detalii...)


 • Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico economice pentru obiectivul de investiţii „Clopotniţa Biserica Sf. Ioan cel Nou de la Suceava” (...detalii...)


 • Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaţiei tehnice pentru obiectivul „Înlocuire tâmplărie exterioară Club Zemeş” (...detalii...)


 • Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaţiei tehnice pentru obiectivul „Şanţ scurgere zona familia Crâncăială” (...detalii...)


 • Proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exerciţiului bugetar aferent anului 2010, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, a sumei de 620 Ron cu
  destinaţia finanţării întocmirii proiectului “Amenajare teren sport” (...detalii...)


 • Proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2010, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, a sumei de 620 Ron cu
  destinatia finantarii intocmirii proiectului “Conducta aducţiune apa" (...detalii...)


 • Proiect de hotărâre privind aprobarea acordarii sumei de 5000 Ron ca ajutor de urgenta domnului Starpariu Florin, din comuna Zemes (...detalii...)


 • Proiect de hotărâre privind aprobare planului de amenajare, întretinere si exploatare a suprafetelor de pajiste-pasune, aflate în administrarea Asociatiei Crescatorilor de Animale Zemeş (...detalii...)


 • Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 50/23.06.2008 pentru alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Zemes (...detalii...)


 • Proiect de hotărâre privind constatarea de catre Consiliului Local al comunei Zemes, judetul Bacau, a încetarii de drept a unui mandat de consilier local (...detalii...)


 • Proiect de hotărâre privind incadrarea unor bunuri in domeniului public al comunei Zemes (...detalii...)


 • Proiect de hotărâre privind organizarea activitatii de ordonator tertiar de credite a directorului Scolii cu clasele I-VIII “Stefan cel Mare” Zemes (...detalii...)


 • Proiect de hotărâre privind reincadrarea mijloacelor fixe apartinand domeniului public si privat al comunei Zemes (...detalii...)


 • Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr 5414/27.09.2010 încheiat cu dl. Axinte Eugen (...detalii...)


 • Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 64/20.05.2011 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2012 (...detalii...)


 • Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de functii pentru personalul nedidactic din scoala cu clasele I-VIII “Stefan cel Mare” Zemes (...detalii...)


 • Proiect de hotărâre privind modificarea statului nominal de personal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Zemes, judetul Bacau (...detalii...)


 • Proiect de hotărâre privind aprobarea incheierii unui contract de superficie cu S.C. Omv Petrom SA (...detalii...)


 • Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local în Consiliul Local al Comunei Zemes (...detalii...)


 • Proiect de hotărâre privind inchirierea unei camere din blocul Foraj doamnei Perneu Elena (...detalii...)

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Amenajare teren sport" (...detalii...)


 • Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local în Consiliul de administraţie al Şcolii Ştefan cel Mare Zemeş (...detalii...)


 • Proiect de hotărâre privind numirea Directorului Şcolii cu clasele I-VIII Ştefan celMare Zemeş ca ordonator terţiar de credite (...detalii...)


 • Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Zemeş pe anul 2011 (...detalii...)


 • Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului cu titlu gratuit in patrimoniul U.A.T. Slănic Moldova a maşinii Autospecială Pompieri. (...detalii...)


 • Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării funcţiei de administrator public la nivelul comunei Zemeş (...detalii...)


 •  Proiect de hotărâre privind transformarea apartamentului de intervenţie din comuna Zemeş, în locuinţă de necesitate, aprobarea criteriilor restrictive şi criteriilor de departajare în vederea stabilirii ordinii de prioritate şi repartizării, în baza Legii 114/1996, a locuinţelor de necesitate şi constituirea comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe în baza Legii 114/1996 (...detalii...) 


 • Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaţiei tehnice pentru obiectivul "Modernizare drum Tudosia Dumitru" (...detalii...)


 • Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaţiei tehnice pentru obiectivul "Betonare drum Munteanu Ion" (...detalii...)

Ultima actualizare ( miercuri, 03 noiembrie 2021 )