HOTARARI 2021 PDF Imprimare E-mail
Documente - Hotărâri CL

ȘEDINȚA DIN DATA DE 06 IANUARIE 2021


HOTĂRÂREA NR. 1 / 06.01.2021 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2020, pentru acoperirea temporară a golului de casă, provenit din decalajul între veniturile și cheltuielile anului 2021, pentru secțiunea de funcționare

 ȘEDINȚA DIN DATA DE 21 IANUARIE 2021


HOTĂRÂREA NR. 2 / 21.01.2021 privind aprobarea indicilor de indexare pentru anul 2021

   ȘEDINȚA DIN DATA DE 29 IANUARIE 2021


HOTĂRÂREA NR. 3 / 29.01.2021 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Zemeș, ce vor funcționa în anul școlar 2021 - 2022


HOTĂRÂREA NR. 4 / 29.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi efectuate în anul 2021, cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat


HOTĂRÂREA NR. 5 / 29.01.2021 privind aprobarea Programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a Comunei Zemeș, pe anul 2021


HOTĂRÂREA NR. 6 / 29.01.2021 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a UAT Comuna Zemeș, pentru anul 2021


HOTĂRÂREA NR. 7 / 29.01.2021 privind aprobarea modificării structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeș și serviciilor subordonate


HOTĂRÂREA NR. 8 / 29.01.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență


HOTĂRÂREA NR. 9 / 29.01.2021 privind aprobarea Programului de investiții publice în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș, pe anul 2021


HOTĂRÂREA NR. 10 / 29.01.2021 privind aprobarea actualizării notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuiel, pentru obiectivul de investiții Proiectare demolare cămin cultural, comuna Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 11 / 29.01.2021 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare demolare cămin cultural, comuna Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 12 / 29.01.2021 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Sistem de supraveghere video, comuna Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 13 / 29.01.2021 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comunal DC 180 A, comuna Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 14 / 29.01.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Zemeș în comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Comunei Zemeș, pentru activitatea desfășurată în anul 2020


 ȘEDINȚA DIN DATA DE 24 FEBRUARIE 2021


HOTĂRÂREA NR. 15 / 24.02.2021 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Zemeș, pentru ședințele din lunile februarie, martie și aprilie 2021

HOTĂRÂREA NR. 16 / 24.02.2021 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Comunei Zemeș, ca organ cu atribuții în protecția copilului


HOTĂRÂREA NR. 17 / 24.02.2021 privind actualizarea Programului de Investiții Publice în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pe anul 2021


HOTĂRÂREA NR. 18 / 24.02.2021 privind modificarea HOTĂRÂRII NR. 209 / 10.11.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Reabilitare, modernizare și dotare clădire dispensar și farmacie din Comuna Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 19 / 24.02.2021 privind aprobarea conturilor de execuție pentru veniturile și cheltuielile Comunei Zemeș, pentru anul 2020


HOTĂRÂREA NR. 20 / 24.02.2021 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comunal DC 180 A comuna Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 21 / 24.02.2021 privind aprobarea actualizării notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuiel, pentru obiectivul de investiții Proiectare construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comunal DC 180 A comuna Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 22 / 24.02.2021 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Reabilitare, modernizare și dotare Școala Ștefan cel Mare din comuna Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 23 / 24.02.2021 privind însușirea de către Consiliul local al Comunei Zemeș a constatărilor și măsurilor stabilite de Camera de conturi Bacău prin Raportul de follow-up nr. 127/2021


HOTĂRÂREA NR. 24 / 24.02.2021 privind modificarea HOTĂRÂRII NR. 223 / 20.11.2020 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Zemeș a unor imobile constituite din terenuri, situate în extravilanul Comunei Zemeș


HOTĂRÂREA NR. 25 / 24.02.2021 privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 1898/1994


HOTĂRÂREA NR. 26 / 24.02.2021 privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 1788/1994


HOTĂRÂREA NR. 27 / 24.02.2021 privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 1800/1994


HOTĂRÂREA NR. 28 / 24.02.2021 privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 1074/1996


HOTĂRÂREA NR. 29 / 24.02.2021 privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 1897/1994


HOTĂRÂREA NR. 30 / 24.02.2021 privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 1789/1994


HOTĂRÂREA NR. 31 / 24.02.2021 privind modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 5795/2005


HOTĂRÂREA NR. 32 / 24.02.2021 privind modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 1273/2005


HOTĂRÂREA NR. 33 / 24.02.2021 privind aprobarea prelungirii prin act adițional a contractului de închiriere nr. 1080/2011


HOTĂRÂREA NR. 34 / 24.02.2021 privind modificarea HOTĂRÂRII NR. 259 / 15.12.2020 privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publică a UAT Comuna Zemeș, pentru anul 2020 - transa 3 


HOTĂRÂREA NR. 35 / 24.02.2021 privind  însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Zemeș a unor imobile constituite din teren, situate în intravilanul Comunei Zemeș


 ȘEDINȚA DIN DATA DE 26 MARTIE 2021


HOTĂRÂREA NR. 36 / 26.03.2021 privind aprobarea modificării structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeș 

HOTĂRÂREA NR. 37 / 26.03.2021 privind modificarea HOTĂRÂRII NR. 237 / 15.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2021, la nivelul Comunei Zemeș


HOTĂRÂREA NR. 38 / 26.03.2021 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unui imobil - teren în suprafață de 3662 mp având număr cadastral 525, înscris în cartea funciară a Comunei Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 39 / 26.03.2021 privind concesionarea prin licitație publică a unor suprafețe de teren ce aparțin domeniului privat al Comunei Zemeș


ȘEDINȚA DIN DATA DE 16 APRILIE 2021


HOTĂRÂREA NR. 40 / 16.04.2021 privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 8115/29.08.2019

HOTĂRÂREA NR. 41 / 16.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2021


HOTĂRÂREA NR. 42 / 16.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a ACS Gloria Zemeș pentru anul 2021


HOTĂRÂREA NR. 43 / 16.04.2021 privind aprobarea constituirii fondului de rezervă bugetară pe anul 2021


HOTĂRÂREA NR. 44 / 16.04.2021 privind aprobarea modificării structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeș și serviciilor subordonate


HOTĂRÂREA NR. 45 / 16.04.2021 privind aprobarea cotizației pentru anul 2021 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB


HOTĂRÂREA NR. 46 / 16.04.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2021 cu destinația Achiziție și montaj a unor bunuri de natură mijloace fixe, respectiv centrala termică pentru clădirea Școlii Mihai Eminescu Zemeș, clădire ce face parte din inventarul domeniului public al comunei Zemeș


HOTĂRÂREA NR. 47 / 16.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, pentru obiectivul de investiții Reabilitare, modernizare și dotare Școala Ștefan cel Mare din comuna Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 48 / 16.04.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2021 pentru finanțarea obiectivului de investiții Demolare Cămin Cultural din comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli


HOTĂRÂREA NR. 49 / 16.04.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2021 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Reabilitare modernizare și dotare clădire dispensar și farmacie din comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli


HOTĂRÂREA NR. 50 / 16.04.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Demolare Cămin Cultural din comuna Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 51 / 16.04.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2021 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Construire sală de sport cu tribună 180 de locuri sat Zemeș, nr.18, comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli


HOTĂRÂREA NR. 52 / 16.04.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2021 pentru finanțarea obiectivului de investiții Construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comunal DC 180 A în Comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli


HOTĂRÂREA NR. 53 / 16.04.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2021 în vederea achiziționării obiectivului de investiții Sistem de supraveghere video


HOTĂRÂREA NR. 54 / 16.04.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2021 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Modernizare str, Canuș și  reconfigurare pârâu Canuș, comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli


HOTĂRÂREA NR. 55 / 16.04.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2021 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Înființare rețea de alimentare cu apă potabilă (inclusiv branșamente, cu sursă proprie de apă și hidranți exteriori) și înființare rețea de canalizare menajeră cu microstații de epurare în satul Bolătău din comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli


HOTĂRÂREA NR. 56 / 16.04.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2021 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare RK drum comunal DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind  necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli


HOTĂRÂREA NR. 57 / 16.04.2021 privind aprobarea regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Zemeș, în vederea construirii, instalării, întreținerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură fizică necesare susținerii acestora


HOTĂRÂREA NR. 58 / 16.04.2021 privind acordarea din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2021 a unui sprijin financiar Parohiei Nașterea Maicii Domnului Tazlău Zemeș, în vederea realizării unor lucrări


HOTĂRÂREA NR. 59 / 16.04.2021 privind modificarea HOTĂRÂRII NR. 133 / 17.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Zemeș și serviciilor subordonate


HOTĂRÂREA NR. 60 / 16.04.2021 privind aprobarea modelului cadru al contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2021


HOTĂRÂREA NR. 61 / 16.04.2021 privind actualizarea cuantumului și a numărului de burse acordate de Școala Gimnazială Ștefan cel Mare în anul școlar 2020-2021


HOTĂRÂREA NR. 62 / 16.04.2021 privind acordarea dreptului de acces furnizorului de comunicații electronice ORANGE ROMÂNIA S.A. asupra unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al Comunei Zemeș, situate în satul Bolătău,Comuna Zemeș, pentru instalarea unei centrale de fibră optică


HOTĂRÂREA NR. 63 / 16.04.2021 privind aprobarea constituirii dreptului de acces furnizorului de comunicații electronice ORANGE ROMÂNIA S.A. asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al Comunei Zemeș


HOTĂRÂREA NR. 64 / 16.04.2021 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Modernizare străzi în Comuna Zemeș, județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli


HOTĂRÂREA NR. 65 / 16.04.2021 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Demolare Cămin Cultural din Comuna Zemeș


HOTĂRÂREA NR. 66 / 16.04.2021 pentru modificarea HOTĂRÂRII NR. 22 / 24.02.2021 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Reabilitare, modernizare și dotare Școala Ștefan cel Mare din comuna Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 67 / 16.04.2021 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2021 pentru finanțarea obiectivului de investiții Amenajare trotuare în Comuna Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 68 / 16.04.2021 privind acordarea din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2021 a unui sprijin financiar Parohiei Chilii Zemeș, în vederea realizării unor lucrări la Biserica Sf. Ilie Bolătău


ȘEDINȚA DIN DATA DE 23 APRILIE 2021


HOTĂRÂREA NR. 69 / 23.04.2021 privind aprobarea fazelor nota conceptuala si tema de proiectare în vederea elaborării documentației economice faza S.F. pentru obiectivul de investiții Proiectare Înființare rețea de alimentare cu apă potabilă (inclusiv branșamente, cu sursă proprie de apă și hidranți exteriori) și înființare rețea de canalizare menajeră cu microstații de epurare în satul Bolătău din comuna Zemeș, județul Bacău

ȘEDINȚA DIN DATA DE 17 MAI 2021


HOTĂRÂREA NR. 70 / 17.05.2021 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Zemeș, pentru ședințele din lunile mai, iunie și iulie 2021
HOTĂRÂREA NR. 71 / 17.05.2021 privind concesionarea prin licitație publică a următoarelor suprafețe de teren: 25 mp teren situat în intravilanul satului Zemeș, zona strada Complex, 60 mp teren situat în intravilanul satului Zemeș, zona strada Complex, terenuri ce aparțin domeniului privat al Comunei Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 72 / 17.05.2021 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune nr. 1696 / 03.04.2006, de la SC ZEDUPAN SRL la domnul Dudău Costel, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 73 / 17.05.2021 privind transmiterea dreptului de închiriere prevăzut în contractul de închiriere nr. 5795 / 14.12.2005, de la SC ZEDUPAN SRL la domnul Dudău Costel, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 74 / 17.05.2021 privind acceptarea ofertei de sponsorizare făcută de OMV Petrom SA, în favoarea UAT Comuna Zemeș, pentru imobilul Sediu Mentenanță Zemeș (fost Sediu Schela Zemeș) - clădire zid (P+1), situat în Comuna Zemeș, strada Principală, nr. 200, având număr cadastral 60983-C1

HOTĂRÂREA NR. 75 / 17.05.2021 privind aprobarea închirierii unei camere din imobilul Bloc Producție, proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, domnului David Cristian-Nicolae, domiciliat în Comuna Zemeș, Județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 76 / 17.05.2021 privind aprobarea conturilor de execuție pentru veniturile și cheltuielile Comunei Zemeș, pentru trimestrul I - 2021

HOTĂRÂREA NR. 77 / 17.05.2021 privind rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș și respectiv al ACS Gloria Zemeș, pe anul 2021

HOTĂRÂREA NR. 78 / 17.05.2021 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul nr. 4161 / 11.09.2006
HOTĂRÂREA NR. 79 / 17.05.2021 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 7104 / 11.09.2017
HOTĂRÂREA NR. 80 / 17.05.2021 privind schimbarea titularului din contractul de închiriere nr. 3996 / 10.05.2017, pentru suprafața cu destinație de locuință din imobilul Bloc Producție, aflat în proprietatea privată a UAT Comuna Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 81 / 17.05.2021 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractele de concesiune nr. 1204 / 18.08.1995, respectiv nr. 6915 / 01.09.2014
HOTĂRÂREA NR. 82 / 17.05.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu compartimentat ce face parte din imobilul piață Zemeș, proprietate publică a Comunei Zemeș, în scopul desfășurării de activități economice

HOTĂRÂREA NR. 83 / 17.05.2021 privind aprobarea caietului de sarcini și efectuarea lucrărilor de Reparații curente șanț strada Stejarului, Comuna Zemeș, județul Bacău

ȘEDINȚA DIN DATA DE 28 IUNIE 2021


HOTĂRÂREA NR. 84 / 28.06.2021 privind aprobarea parteneriatului ACS Gloria Zemeș cu ACS Rally Spirit Onești pentru desfășurarea etapei a XI-a a Raliului Moldovei 2021

HOTĂRÂREA NR. 85 / 28.06.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență

HOTĂRÂREA NR. 86 / 28.06.2021 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor mijloace fixe și obiecte de inventar aflate în patrimoniul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 87 / 28.06.2021 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 2092 / 16.03.2015
HOTĂRÂREA NR. 88 / 28.06.2021 privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României în perioada 2021 - 2023
HOTĂRÂREA NR. 89 / 28.06.2021 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Comuna Zemeș, pentru ședința AGA ADIB și pentru ședința AGA SC CRAB SA Bacău din data de 28 iunie 2021
HOTĂRÂREA NR. 90 / 28.06.2021 privind modificarea HOTĂRÂRII NR. 74 / 17.05.2021 privind acceptarea ofertei de sponsorizare făcută de OMV Petrom SA, în favoarea UAT Comuna Zemeș, pentru imobilul Sediu Mentenanță Zemeș (fost Sediu Schela Zemeș) - clădire zid (P+1), situat în Comuna Zemeș, strada Principală, nr. 200, având număr cadastral 60983-C1
ȘEDINȚA DIN DATA DE 06 IULIE 2021

HOTĂRÂREA NR. 91 / 06.07.2021 privind  acordarea unui ajutor de urgență

HOTĂRÂREA NR. 92 / 06.07.2021 privind acordarea de la plata chiriei pentru locuința proprietate privată a comunei Zemeș, situată în blocul Foraj, din satul Zemeș, strada Principală, nr. 325, comuna Zemeș, domnului Popa Cornel, domiciliat în comuna Zemeș - chiriaș în locuința în cauză

HOTĂRÂREA NR. 93 / 06.07.2021 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Modernizare străzi în comuna Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 94 / 06.07.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2021

HOTĂRÂREA NR. 95 / 06.07.2021 privind aprobarea caietului de sarcini în vederea efectuării de lucrări de Reparații curente rigolă betonată în zona strada Schitului din comuna Zemeș, județul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 96 / 06.07.2021 privind aprobarea caietului de sarcini în vederea efectuării de lucrări de Reparații curente șanț betonat strada Azilului din comuna Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 97 / 06.07.2021 privind aprobarea caietului de sarcini și utilizarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2021 în vederea efectuării de lucrări de Reparație curentă Pod Foale din comuna Zemeș, județul Bacău
ȘEDINȚA DIN DATA DE 28 IULIE 2021

HOTĂRÂREA NR. 98 / 06.07.2021 privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a domnului Dudău Costel și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 99 / 06.07.2021 privind  aprobarea conturilor de execuție pentru veniturile și cheltuielile Comunei Zemeș pentru trimestrul II - 2021

HOTĂRÂREA NR. 101 / 06.07.2021 privind  dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul public al comunei Zemeș, în vederea înscrierii în cartea funciară

HOTĂRÂREA NR. 105 / 06.07.2021 privind însușirea Raportului de evaluare pentru stabilirea valorii imobilului Zid de sprijin în suprafață de 500 mp aparținând domeniului public al Comunei Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 110 / 06.07.2021 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de concesiune nr. 1267 din 21.10.1997 
HOTĂRÂREA NR. 111 / 06.07.2021 privind  primirea UAT Berești Bistrița în calitate de membru al ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statutului acesteia

HOTĂRÂREA NR. 112 / 06.07.2021 privind trecerea din domeniul public al Comunei Zemeș în domeniul privat al acestuia a unor bunuri - mijloace fixe, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării și aprobarea casării unor obiecte de inventar aflate în patrimoniul UAT Comuna Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 113 / 06.07.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2021

HOTĂRÂREA NR. 114 / 06.07.2021 privind aprobarea modificării structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeș și serviciilor subordonate
HOTĂRÂREA NR. 115 / 06.07.2021 privind aprobarea scoaterii din funcțiune ca urmare a demolării imobilului - construcție Cămin Cultural (clădire Club Zemeș), situat pe strada Principală, nr. 313, sat Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 116 / 06.07.2021 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor obiecte de inventar aflate în patrimoniul ACS GLORIA ZEMEȘ
HOTĂRÂREA NR. 117 / 06.07.2021 privind aprobarea caietului de sarcini și utilizarea de sume din bugetul ACS GLORIA ZEMEȘ pentru anul 2021 în vederea efectuării de lucrări de Reparații curente clădire stadion

HOTĂRÂREA NR. 118 / 06.07.2021 privind predarea în administrare către ACS GLORIA ZEMEȘ a terenului în suprafață de 3720 mp, aflat în proprietatea privată a Comunei Zemeș, identificat cu nr. cadastral 622902, situate pe strada Principală, nr. 347
HOTĂRÂREA NR. 119 / 06.07.2021 privind aprobarea modelului cadru al contractului de asociere  privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap pentru anul 2021
HOTĂRÂREA NR. 120 / 06.07.2021 privind aprobarea fazelor Notă conceptuală și Temă de proiectare în vederea eliberării documentației economice faza DALI pentru obiectivul de investiții Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea Școlii Mihai Eminescu - Loc. Zemeș, Comuna Zemeș, Jud. Bacău
HOTĂRÂREA NR. 121 / 06.07.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2021 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea Școlii Mihai Eminescu - Loc. Zemeș, Comuna Zemeș, Jud. Bacău
ȘEDINȚA DIN DATA DE 11 AUGUST 2021

HOTĂRÂREA NR. 122 / 11.08.2021 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Zemeș, pentru ședințele din lunile august, septembrie și octombrie 2021
HOTĂRÂREA NR. 123 / 11.08.2021 privind obligațiile și responsabilitățile care revin instituțiilor publice, agenților economici, cetățenilor, pentru buna gospodărire a comunei Zemeș și respectarea condițiilor de mediu, precum și stabilirea sancțiunilor

HOTĂRÂREA NR. 124 / 11.08.2021 privind concesionarea prin licitație publică a următoarelor suprafețe de teren: 25 mp teren situat în intravilanul satului Zemeș, zona strada Complex; 4913 mp teren situat în intravilanul comunei Zemeș, zona strada Lacului, terenuri ce aparțin domeniului privat al Comunei Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 125 / 11.08.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Spațiului nr. , în suprafață de 16,03 mp și Spațiului nr. 4 în suprafață de 16,03 mp, boxe compartimentate ce fac parte din imobilul Piață Zemeș, proprietate publică a Comunei Zemeș, în scopul desfășurării de activități de comerț / servicii
HOTĂRÂREA NR. 126 / 11.08.2021 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Zemeș a unor imobile constituite din teren, situate în intravilanul Comunei Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 127 / 11.08.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2021 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea Școlii Mihai Eminescu - Loc. Zemeș, Comuna Zemeș, Jud. Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli
HOTĂRÂREA NR. 128 / 11.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2021
ȘEDINȚA DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2021

HOTĂRÂREA NR. 129 / 14.09.2021 pentru modificarea HOTĂRÂRII NR. 207 / 05.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 130 / 14.09.2021 privind aprobarea modificării structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeș și serviciilor subordonate

HOTĂRÂREA NR. 131 / 14.09.2021 privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publică a UAT Comuna Zemeș, pentru anul 2021 - transa 1

HOTĂRÂREA NR. 132 / 14.09.2021 privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei Zemeș, ca membru în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemeș, pentru anul școlar 2021-2022

HOTĂRÂREA NR. 133 / 14.09.2021 privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului Local al Comunei Zemeș, ca membru în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și de promovare a interculturalității, din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemeș, pentru anul școlar 2021-2022
HOTĂRÂREA NR. 134 / 14.09.2021 privind desemnarea a doi reprezentanți din partea Consiliului Local al Comunei Zemeș, ca membri în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemeș, pentru anul școlar 2021-2022
HOTĂRÂREA NR. 135 / 14.09.2021 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de concesiune nr. 1696 / 03.04.2006
HOTĂRÂREA NR. 136 / 14.09.2021 privind schimbarea titularului Contractului de închiriere nr. 5795 / 14.12.2005
HOTĂRÂREA NR. 137 / 14.09.2021 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de concesiune nr. 1266 / 01.08.1996
HOTĂRÂREA NR. 138 / 14.09.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, faza DALI pentru obiectivul de investiții RK DC 180 A km 0+000 la km 6+700 în Comuna Zemeș, județul Bacău

HOTĂRÂREA NR. 139 / 14.09.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2021 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Construire centru medical multifuncțional în Comuna Zemeș, Județul Bacău și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli

HOTĂRÂREA NR. 140 / 14.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2021
HOTĂRÂREA NR. 141 / 14.09.2021 privind aprobarea fazelor nota conceptuala si tema de proiectare în vederea elaborării documentației economice faza S.F. pentru obiectivul de investiții Construire centru medical multifuncțional în Comuna Zemeș, Județul Bacău
ȘEDINȚA DIN DATA DE 28 SEPTEMBRIE 2021

HOTĂRÂREA NR. 142 / 28.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2021
HOTĂRÂREA NR. 143 / 28.09.2021 privind aprobarea închirierii unei camere din imobilul Bloc Foraj, proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, doamnei Rotaru Florina Viorica, domiciliată în Comuna Zemeș, Județul Bacău  
HOTĂRÂREA NR. 144 / 28.09.2021 privind schimbarea titularului din contractul de închiriere nr. 3997 / 10.05.2017, pentru suprafața cu destinație de locuință din imobilul Bloc Producție, aflat în proprietatea privată a UAT Comuna Zemeș  
HOTĂRÂREA NR. 145 / 28.09.2021 privind utilizarea de sume din bugetul Comunei Zemeș, pentru anul 2021, în vederea acoperirii deficitului între veniturile realizate și taxa de salubritate datorată, către ADIS Bacău 
HOTĂRÂREA NR. 146 / 28.09.2021 privind participarea Comunei Zemeș la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirea Școlii Mihai Eminescu - Loc. Zemeș, Comuna Zemeș, Jud. Bacău
ȘEDINȚA DIN DATA DE 25 OCTOMBRIE 2021

HOTĂRÂREA NR. 147 / 25.10.2021 privind aprobarea conturilor de execuție pentru veniturile și cheltuielile Comunei Zemeș pentru trimestrul III - 2021

HOTĂRÂREA NR. 148 / 25.10.2021 privind aprobarea prelungirii Contractului de închiriere nr. 4734 din 17.07.2013, încheiat între UAT Comuna Zemeș și domnul Sârmachi Marius Daniel, având ca obiect închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj, proprietate privată a UAT Comuna Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 149 / 25.10.2021 privind asocierea UAT Comuna Zemeș cu Județul Bacău în vederea extinderii capacității de colectare a deșeurilor

HOTĂRÂREA NR. 150 / 25.10.2021 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Comuna Zemeș pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. CRAB S.A. din data de 03.11.2021
HOTĂRÂREA NR. 151 / 25.10.2021 privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare

HOTĂRÂREA NR. 152 / 25.10.2021 privind aprobarea modificării Anexei X (Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2021
HOTĂRÂREA NR. 153 / 25.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2021
HOTĂRÂREA NR. 154 / 25.10.2021 privind modificarea prin Act adițional a Contractului de concesiune nr. 3666 din 06.06.2013, încheiat între domnul Constantinescu Lucian și UAT Comuna Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 155 / 25.10.2021 privind modificarea prin Act adițional a Contractului de închiriere nr. 3999 din 10.05.2017, încheiat între UAT Comuna Zemeș și domnul Feraru Mihai, având ca obiect închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj, proprietate privată a UAT Comuna Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 156 / 25.10.2021 privind modificarea prin Act adițional a Contractului de închiriere nr. 3623 din 10.05.2018, încheiat între UAT Comuna Zemeș și doamna Sârmachi Carmen, având ca obiect închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj, proprietate privată a UAT Comuna Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 157 / 25.10.2021 privind alocarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2021 cu destinația Achiziție bunuri de natura mijloace fixe, respectiv motoferăstrău telescopic pentru îngrijirea copacilor și centrală termică - Stație de Apă Foale

HOTĂRÂREA NR. 158 / 25.10.2021 privind utilizarea de sume din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2021 în vederea efectuării de lucrări de Reparații curente șanț betonat str. Azilului din Comuna Zemeș, Județul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 159 / 25.10.2021 privind aprobarea cererii de finanțare și devizul estimativ pentru obiectivul de investiții RK drum comunal DC 180 A de la km 0+000 la km 6+700 din sat Zemeș, Comuna Zemeș, Județul Bacău, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de investiții Anghel Saligny 
ȘEDINȚA DIN DATA DE 10 NOIEMBRIE 2021

HOTĂRÂREA NR. 160 / 10.11.2021 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Zemeș, pentru ședințele din lunile noiembrie și decembrie 2021 și ianuarie 2022

HOTĂRÂREA NR. 161 / 10.11.2021 privind aprobarea fazelor notă conceptuală și temă de proiectare în vederea elaborării documentației economice faza S.F. pentru obiectivul de investiții Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 162 / 10.11.2021 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2021 pentru finanțarea obiectivului de investiții Proiectare Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în Comuna Zemeș și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli
HOTĂRÂREA NR. 163 / 10.11.2021 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2021 pentru obiectivul de investiții Construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comunal DC 180 A în Comuna Zemeș, Județul Bacău
HOTĂRÂREA NR. 164 / 10.11.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2021
HOTĂRÂREA NR. 165 / 10.11.2021 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință socială (tranșa a V-a) în imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate din Comuna Zemeș
HOTĂRÂREA NR. 166 / 10.11.2021 privind aprobarea caietului de sarcini și efectuarea lucrărilor de Reparații curente Dispensar Uman, Comuna Zeme, Județul Bacău
ȘEDINȚA DIN DATA DE 24 NOIEMBRIE 2021

HOTĂRÂREA NR. 167 / 24.11.2021 privind însușirea de către Consiliul Local al Comunei Zemeș a constatărilor și măsurilor stabilite de Camera de Conturi Bacău prin Raportul de audit financiar nr. 44271/15.102021 împreună cu Decizia nr. 36 / 28.10.2021
HOTĂRÂREA NR. 168 / 24.11.2021 privind acordarea unor pachete cadou școlarilor și preșcolarilor din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemeș, cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2021

HOTĂRÂREA NR. 169 / 24.11.2021 privind stabilirea cuantumului și a numărului de burse acordate de Școala Ștefan cel Mare Zemeș în anul școlar 2021-2022

HOTĂRÂREA NR. 170 / 24.11.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Spațiului nr. 2, în suprafață de 18,81 mp boxă compartimentată ce face parte din imobilul Piață Modârzău, proprietate publică a Comunei Zemeș, în scopul desfășurării de activități de comerț / servicii
HOTĂRÂREA NR. 171 / 24.11.2021 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul 2450/23.05.2005
HOTĂRÂREA NR. 172 / 24.11.2021 privind aprobarea încheierii unui număr de două contracte de închiriere pentru locuințele din imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate, proprietate publică a Comunei Zemeș

HOTĂRÂREA NR. 173 / 24.11.2021 privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al UAT Comuna Zemeș pentru ședința AGA a S.C. CRAB S.A. din data de 06.12.2021
HOTĂRÂREA NR. 174 / 24.11.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Iacobus Lidia Carmen, reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea domnului Feraru Mihai, fost beneficiar de ajutor social

HOTĂRÂREA NR. 175 / 24.11.2021 privind  acordarea unui ajutor în valoare de 500 de lei pentru 2 familii din Comuna Zemeș care împlinesc 50 de ani de căsătorie până la 31.12.2021
HOTĂRÂREA NR. 176 / 24.11.2021 privind alocarea de sume din bugetul local al Comunei Zemeș pentru anul 2021 în vederea organizării și desfășurării activităților festive prilejuite de Sărbătorile de iarnă 2021

HOTĂRÂREA NR. 177 / 24.11.2021 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2021
HOTĂRÂREA NR. 178 / 24.11.2021 privind alocarea de sume din bugetul local al Comunei Zemeș pentru anul 2021 în vederea realizării obiectivului de investiții Expertiză tehnică la imobilul Clădire Bibliotecă, ce aparține domeniului public al Comunei Zemeș și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuieli

HOTĂRÂREA NR. 179 / 24.11.2021 privind schimbarea titularului contractului de închiriere nr. 600/27.01.2017

Ultima actualizare ( vineri, 26 noiembrie 2021 )