HOTARARI 2016 PDF Imprimare E-mail


ŞEDINŢA DIN DATA DE 20.12.2016


 • HOTĂRÂREA NR. 225 / 20.12.2016 privind majorarea, în anul 2017, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemeș, sat Zemeș, str. Principală, nr. 149

 • HOTĂRÂREA NR. 226 / 20.12.2016 privind majorarea, în anul 2017, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemeș, sat Zemeș, str. Principală, nr. 331 A

 • HOTĂRÂREA NR. 227 / 20.12.2016 privind majorarea, în anul 2017, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemeș, sat Zemeș, str. Modârzău, nr. 6

 • HOTĂRÂREA NR. 228 / 20.12.2016 privind majorarea, în anul 2017, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemeș, sat Bolătău, str. Principală, nr. 149

 • HOTĂRÂREA NR. 229 / 20.12.2016 privind majorarea, în anul 2017, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemeș, sat Zemeș, str. Tazlăului, nr. 11

 • HOTĂRÂREA NR. 230 / 20.12.2016 privind majorarea, în anul 2017, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemeș, sat Zemeș, str. Principală, nr. 40

 • HOTĂRÂREA NR. 231 / 20.12.2016 privind majorarea, în anul 2017, cu 500%, a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemeș, sat Zemeș, str. Principală, nr. 162

 • HOTĂRÂREA NR. 232 / 20.12.2016 privind modificarea HCL 178/17.10.2016 - privind aprobarea modelului de contract cadru pentru închirierea locuințelor cu destinație socială din imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate, comuna Zemeș, județul Bacău


 • HOTĂRÂREA NR. 234 / 20.12.2016 privind actualizarea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanți și costurile pentru convorbiri telefonice, la nivelul UAT Comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 235 / 20.12.2016 privind modificarea art. 10 al HCL 192/2014 privind aprobarea modalității de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din comuna Zemeș

ŞEDINŢA DIN DATA DE 13.12.2016
 • HOTĂRÂREA NR. 213 / 13.12.2016 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunile de funcționare și dezvoltare ale bugetului local al Comunei Zemeș, în trimestrul I, anul 2016
 • HOTĂRÂREA NR. 214 / 13.12.2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din cadrul Școlii Ștefan cel Mare Zemeș, pentru luna noiembrie 2016

 • HOTĂRÂREA NR. 215 / 13.12.2016 privind aprobarea utilizării de sume din bugetul Comunei Zemeș, pentru anul 2016, pentru achiziționarea de către Școala Gimnazială Ștefan cel Mare a unor pachete cadou pentru Crăciun

 • HOTĂRÂREA NR. 216 / 13.12.2016 privind acordul de principiu pentru majorarea capitalului social al SC SERVICII COMUNALE ZEMEȘ SRL prin aportul în natură a unor mijloace fixe și obiecte de inventar

 • HOTĂRÂREA NR. 217 / 13.12.2016 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință socială în imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate din Comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 218 / 13.12.2016 privindvalidarea Dispozițiilor Primarului comunei Zemeș nr. 496/07.11.2016 și 535/05.12.2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș, pe anul 2016 

 • HOTĂRÂREA NR. 220 / 13.12.2016 privind aprobarea Planului de Ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeș și a serviciilor publice subordonate, pentru anul 2017 
 • HOTĂRÂREA NR. 222 / 13.12.2016 privind aprobarea modificării HCL 123/13.07.2016 privind aprobarea proiectului ÎMPREUNĂ PENTRU NOI ȘI PENTRU COPIII NOȘTRI realizat în parteneriat cu UNICEF

ŞEDINŢA DIN DATA DE 25.11.2016
 • HOTĂRÂREA NR. 201 / 25.11.2016 privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, aplicabile în anul 2017

 • HOTĂRÂREA NR. 202 / 25.11.2016 privind aprobarea documentației faza PT+CS și utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2015, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pentru realizare Alimentare cu energie electrică a obiectivului de investiții Bloc de locuințe sociale și de necesitate din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 203 / 25.11.2016 privind aprobarea caietului de sarcini și alocarea de resurse financiare, în vederea execuției lucrării Decolmatare Pârâu Canuș, zona Munteanu - Grosu - Alupoaie

 • HOTĂRÂREA NR. 204 / 25.11.2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din cadrul Școlii Ștefan cel Mare Zemeș, pentru luna octombrie 2016

 • HOTĂRÂREA NR. 205 / 25.11.2016 privind aprobarea alocării de resurse financiare în vederea întocmirii caietului de sarcini pentru Decolmatare Pârâu și subtraversare de la locuința Scorțanu la locuința Comănescu - Comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 206 / 25.11.2016 privind atestarea apartenenței la domeniul privat și acordul înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate pentru unele suprafețe de teren în favoarea UAT Comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 207 / 25.11.2016 privind aprobarea încetării ocupării postului contractual de conducere de președinte de club 1/2 normă de către d-na Alupoaie Andreea, numirea noului președinte și modificarea statului nominal de personal al A.C.S. GLORIA ZEMEȘ

 • HOTĂRÂREA NR. 208 / 25.11.2016 privind aprobarea actualizării numerelor administrative atribuite proprietăților, din intravilanul satului Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 209 / 25.11.2016 privind aprobarea utilizării din bugetul local al Comunei Zemeș a sumei de 200 lei pentru plata unor cheltuieli de judecată conform sentinței civile 2162/2015, pronunțată de Judecătoria Moinești


 • HOTĂRÂREA NR. 211 / 25.11.2016 privind aprobarea sistării lucrărilor la obiectivul de investiții Amenajare alee pietonală și împrejmuire construcție administrativă și social culturală (vestiar sportivi) și teren aferent

ŞEDINŢA DIN DATA DE 31.10.2016
 • HOTĂRÂREA NR. 185 / 31.10.2016 privind alocarea de resurse financiare în vederea întocmirii documentațiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate pentru 3 (trei) suprafețe de teren din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 186 / 31.10.2016 privind atestarea apartenenței la domeniul privat și acordul înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate pentru unele suprafețe de teren în favoarea UAT Comuna Zemeș


 • HOTĂRÂREA NR. 188 / 31.10.2016 privind închirierea unei camere din imobilul BLOC FORAJ proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, doamnei Rotaru Florina, domiciliată în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 189 / 31.10.2016 privind aprobarea alocării de resurse financiare în vederea întocmirii caietului de sarcini pentru Decolmatare Pârâu Canuș

 • HOTĂRÂREA NR. 190 / 31.10.2016 privind aprobarea alocării de resurse financiare și a documentației pentru lucrarea Reparații curente Bibliotecă - Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 191 / 31.10.2016 privind aprobarea alocării de resurse financiare în vederea întocmirii Proiectării instalației interioare și de utilizare a rețelei de gaze pentru fiecare locuință din imobilul Bloc de locuințe de necesitate și sociale, comuna Zemeș, județul Bacău, proprietate publică a Comunei Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 195 / 31.10.2016 privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea practicării activității de administrator de imobile la asociațiile de proprietari și locatari

 • HOTĂRÂREA NR. 196 / 31.10.2016 privind aprobarea alocării de resurse financiare în vederea achiziționării și montării de mijloace fixe și obiecte de inventar reprezentând mobilier stradal

 • HOTĂRÂREA NR. 197 / 31.10.2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din cadrul Școlii Ștefan cel Mare Zemeș, pentru lunile iulie, august, septembrie 2016

 • HOTĂRÂREA NR. 198 / 31.10.2016 privind desemnarea unui reprezentant din partea Consiliului local Zemeș ca membru în Comisia pentru Evaluarea și asigurarea calității din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 199 / 31.10.2016 privind desemnarea a doi reprezentanți din partea Consiliului local Zemeș ca membru în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței în mediul școlar, a faptelor de corupție și discriminării în mediul și promovarea interculturalității, din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 200 / 31.10.2016 privind desemnarea a doi reprezentanți din partea Consiliului local Zemeș și a unui reprezentant din partea Primarului Comunei Zemeș, ca membri în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemeș, în anul școlar 2016-2017

ŞEDINŢA DIN DATA DE 17.10.2016
 • HOTĂRÂREA NR. 172 / 17.10.2016 privind alocare de resurse financiare pentru întocmirea documentațiilor tehnice pentru un număr de 4 poduri , proprietate publică a comunei Zemeș, amplasate peste pârâul Tazlăul Sărat, în vederea obținerii autorizației de gospodărire a apelor pentru poduri și podețe executate fără aviz de gospodărire a apelor

 • HOTĂRÂREA NR. 173 / 17.10.2016 privind alocare de resurse financiare pentru întocmirea documentațiilor tehnice pentru toate traversările cursurilor de apă cu conducte de aducțiune/distribuție și canalizare precum și un plan de situație cu toate punctele de traversare cursuri de apă, în vederea reînnoirii autorizației de gospodărire a apelor pentru SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE ȘI EPURARE APE UZATE MENAJERE, COMUNA ZEMEȘ

 • HOTĂRÂREA NR. 174 / 17.10.2016 privind aprobarea și însușirea contractului de sponsorizare 10570/14.09.2016 încheiat între Direcția Silvică Bacău și Comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 175 / 17.10.2016 privind aprobarea participării comunei Zemeș la constituirea ASOCIAȚIEI PENTRU PROMOVAREA ȘI DEZVOLTAREA TURISMULUI - BACĂU

 • HOTĂRÂREA NR. 176 / 17.10.2016 privind aprobarea utilizării din bugetul local al Comunei Zemeș a sumei de 1000 lei pentru plata unor cheltuieli de judecată conform sentinței civile 118/28.01.2016, pronunțată de Judecătoria Moinești

 • HOTĂRÂREA NR. 177 / 17.10.2016 privind aprobarea criteriilor de punctare (de eligibilitate și selecție) pentru repartizarea locuințelor sociale, în regim de închiriere, a documentelor justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și locului pentru depunerea dosarelor, precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți

 • HOTĂRÂREA NR. 178 / 17.10.2016 privind aprobarea modelului de contract cadru pentru închirierea locuințelor cu destinație socială din imobilul Bloc de locuințe de necesitateși sociale, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 179 / 17.10.2016 privind probarea întocmirii documentației tehnice în vederea realizării branșamentului la energie electrică a obiectivului de investiții Bloc de locuințe de necesitateși sociale, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 180 / 17.10.2016 privind alocarea de resurse financiare în vederea întocmirii unui raport de evaluare de către un expert ANEVAR, în vederea introducerii în domeniul privat a obiectivului CRUCE situat în extravilanul comunei Zemeș - zona Dealul Ciuc • HOTĂRÂREA NR. 183 / 17.10.2016 privind modificarea HCL 201/2015 - stabilirea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanți și costurile pentru convorbiri telefonice, la nivelul UAT Comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 184 / 17.10.2016 privind  actualizarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ ca formă de sprijin în activitatea de asistență socială și protecția copilului, în comuna Zemeș

ŞEDINŢA DIN DATA DE 23.09.2016
 • HOTĂRÂREA NR. 162 / 23.09.2016 privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Comunei Zemeş, pentru şedinţa extraordinară din data de 23 septembrie 2016

 • HOTĂRÂREA NR. 163 / 23.09.2016 privind alocarea de resurse financiare în vederea modificării Proiectare obiectiv de investiţii RK duşuri, grupuri sanitare, casa scării şi hol aferent acesteia, din clădirile Bloc Foraj şi Bloc Producţie, proprietate privată a Comunei Zemeş

 • HOTĂRÂREA NR. 164 / 23.09.2016 privind acordarea din bugetul local pe anul 2016 al comunei Zemeş, a unui sprijin financiar pentru Parohia Romano - Catolică Pietrosu, în vederea realizării investiţiei Reabilitare modernizare şi extindere clădire Biserică

 • HOTĂRÂREA NR. 165 / 23.09.2016 privind aprobarea Statului de funcţii al personalului nedidactic din Şcoala Ştefan cel Mare Zemeş, pentru anul şcolar 2016 - 2017

 • HOTĂRÂREA NR. 166 / 23.09.2016 privind desemnarea a doi reprezentanţi din cadrul Consiliului local al comunei Zemeş, pentru a face parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director al Şcolii Ştefan cel Mare Zemeş

 • HOTĂRÂREA NR. 167 / 23.09.2016 privind aprobarea alocării de resurse financiare în vederea achiziţionării si montării de mijloace fixe şi obiecte de inventar reprezentând mobilier stradal


 • HOTĂRÂREA NR. 169 / 23.09.2016 privind aprobarea întocmirii documentaţiei SF pentru lucrarea de investiţii CONSOLIDARE MAL DRUM DC 180 A în zonele afectate de inundaţiile din mai iunie, respectiv punct Toderaş, Hârtopanu, Chiosa şi Canton Silvic Maxim, comuna Zemeş, judeţul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 170 / 23.09.2016 privind aprobarea actului adiţional nr. 1 la Contractul de finanţare nr. 8798/24.08.2016/7629/19.08.2016 în cadrul programului naţional de cadastru şi carte funciară

 • HOTĂRÂREA NR. 171 / 23.09.2016 privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului privat, în suprafaţă de 225 mp, situat în extravilanul comunei Zemeş, sat Zemeş, judeţul Bacău

ŞEDINŢA DIN DATA DE 05.09.2016
 • HOTĂRÂREA NR. 142 / 05.09.2016 privind , alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Zemeș, pentru o perioadă de 3 luni

 • HOTĂRÂREA NR. 143 / 05.09.2016  privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul local al comunei Zemeș a doamnei Hoțu Ionela Aurora, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Social Democrat

 • HOTĂRÂREA NR. 144 / 05.09.2016 privind acordarea DIPLOMEI DE AUR și a unui ajutor în valoare de 400 de lei pentru 9 familii din Comuna Zemeș care împlinesc 50 de ani de căsătorie până la 31.12.2016
 • HOTĂRÂREA NR. 145 / 05.09.2016 privind aprobarea acordării de stimulente financiare elevilor Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare care au obținut premii la olimpiadele și concursurile școlare

 • HOTĂRÂREA NR. 146 / 05.09.2016 privind acordarea unui ajutor domnișoarei Popa Iuliana - cetățean de onoare al comunei Zemeș, pentru rezultatele obținute la Jocurile Olimpice de Vară - 2016
 • HOTĂRÂREA NR. 147 / 05.09.2016 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Zemeș și a serviciilor subordonate
 • HOTĂRÂREA NR. 148 / 05.09.2016 privind atestarea apartenenței la domeniul privat și acordul înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate pentru unele suprafețe de teren în favoarea UAT Comuna Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 149 / 05.09.2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș, pe anul 2016
 • HOTĂRÂREA NR. 150 / 05.09.2016   privind închirierea unei camere din imobilul BLOC PRODUCȚIE proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, doamnei Luca Elena Daniela, domiciliată în comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 151 / 05.09.2016   privind închirierea unei camere din imobilul BLOC FORAJ proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, domnului David Cristian Nicolae, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 152 / 05.09.2016 privind închirierea unei camere din imobilul BLOC PRODUCȚIE proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, domnului David Gheorghe, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău 
 • HOTĂRÂREA NR. 153 / 05.09.2016 alocarea sumei de 13 200 de lei din bugetul local al comunei Zemeș, pentru anul 2016, pentru realizarea lucrării AMENAJAMENTE SILVICE pentru terenul cu vegetație forestieră și a pășunii împădurite, proprietate a UAT Comuna Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 154 / 05.09.2016 privind aprobarea modificării HCL 99/2016 privind alocarea de sume din bugetul local în vederea obținerii avizelor aferente proiectului CONSTRUIRE PLATFORME DIN PAVELE PENTRU AMPLASARE STAȚII DE MICROBUZ ÎN COMUNA ZEMEȘ, JUDEȚUL BACĂU 
 • HOTĂRÂREA NR. 155 / 05.09.2016 privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - A.D.I.B. 
 • HOTĂRÂREA NR. 156 / 05.09.2016   privind aprobarea modificării și completării statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău 
 • HOTĂRÂREA NR. 157 / 05.09.2016 privind stabilirea cu caracter temporar a modalității de gestiune a activității de administrare a Celulei II din cadrul depozitului conform de deșeuri realizat prin Proiectul Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 158 / 05.09.2016 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei II a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu  

 • HOTĂRÂREA NR. 159 / 05.09.2016 privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare/depozitare a deșeurilor la Celula II a depozitului județean de deșeuri conform Bacău, realizată prin Proiectul  Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 160 / 05.09.2016 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea Reparații curente pod Scoala Mihai Eminescu

 • HOTĂRÂREA NR. 161 / 05.09.2016  privind aprobarea alocării de resurse financiare, în vederea întocmirii caietului de sarcini pentru lucrarea Reparații curente Biblioteca Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 95 / 13.07.2016 prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Zemeș a domnului GOREA RELU, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a demisiei

 • HOTĂRÂREA NR. 96 / 13.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 97 / 13.07.2016 privind aprobarea conturilor de execuție pentru veniturile și cheltuielile Comunei Zemeș pentru trimestrul II - 2016

 • HOTĂRÂREA NR. 98 / 13.07.2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din cadrul Școlii Ștefan cel Mare Zemeș, pentru luna mai 2016

 • HOTĂRÂREA NR. 99 / 13.07.2016 privind aprobarea alocării de sume din bugetul local în vederea obținerii avizelor aferente proiectului CONSTRUIRE PLATFORME DIN PAVELE PENTRU AMPLASARE STAȚII DEMICROBUZ ÎN COMUNA ZEMEȘ, JUDEȚUL BACĂU

 • HOTĂRÂREA NR. 100 / 13.07.2016 privind completarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 101 / 13.07.2016 privind aprobarea modificării statului nominal de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeș și serviciilor subordonate

 • HOTĂRÂREA NR. 102 / 13.07.2016 privind aprobarea participării primarului și viceprimarului comunei Zemeș la programe de formare profesională

 • HOTĂRÂREA NR. 104 / 13.07.2016 privind încetarea prin acordul părților a contractului de închiriere nr. 2227 / 23.04.2007, încheiat între UAT Comuna Zemeș și dl. Dumitrașcu Nelu, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 105 / 13.07.2016 privind închirierea a două camere din imobilul BLOC PRODUCȚIE proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, domnului Dumitrașcu Sorin Ionuț, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 106 / 13.07.2016 privind închirierea unei camere din imobilul BLOC PRODUCȚIE proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, domnului Vandra Marius, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 107 / 13.07.2016 privind aprobarea alocării de resurse financiare, în vederea întocmirii PROIECTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII REFACERE DRUM ȘI APĂRARE MAL DC 180 A DE LA KM 6 LA KM 15

 • HOTĂRÂREA NR. 108 / 13.07.2016 privind aprobarea alocării de resurse financiare, în vederea întocmirii caietului de sarcini pentru REPARAȚII CURENTE POD ȘCOALA MIHAI EMINESCU

 • HOTĂRÂREA NR. 109 / 13.07.2016 privind aprobarea alocării de resurse financiare, în vederea execuției lucrării DECOLMATĂRI ȘANȚURI ȘI CANALE DE PE DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI ZEMEȘ, în zonele în care acestea prezintă pericol de inundații

 • HOTĂRÂREA NR. 110 / 13.07.2016 privind aprobarea de resurse financiare în vederea execuției lucrării DECOLMATARE BARAJ HOLMU

 • HOTĂRÂREA NR. 111 / 13.07.2016 privind aprobarea alocării de resurse financiare, în vederea întocmirii caietului de sarcini pentru ELIMINARE GRINDURI ALUVIANI DIN ALBIE TAZLAUL SĂRAT

 • HOTĂRÂREA NR. 112 / 13.07.2016 privind aprobarea modificării sumelor din bugetul local al comunei Zemeș alocate în vederea derulării contractului de servicii ÎNTREȚINERE APĂ CANAL

 • HOTĂRÂREA NR. 113 / 13.07.2016 privind aprobarea modificării HCL nr. 53 / 2015 privind aderarea APL Comuna Zemeș, județul Bacău, la parteneriatul ASOCIAȚIA G.A.L. ULMUS MONTANA

 • HOTĂRÂREA NR. 114 / 13.07.2016 privind aprobarea modificării Programului anual de Investiții pentru anul 2016, al Comunei Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 115 / 13.07.2016 privind retragerea sumelor alocate în bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2016, pentru finanțarea nerambursabilă a proiectelor de interes public pentru activități non profit de interes local pe domeniul CULTE

 • HOTĂRÂREA NR. 116 / 13.07.2016 privind schimbarea destinașiei din categoria cheltuieli eligibile în categoria cheltuieli neeligibilea unei sume, rezultate în urma finalizării obiectivului de investiții AMENAJARE SPAȚII PUBLICE DE RECREERE BAZA SPORTIVĂ ȘI TEREN DE SPORT ÎN COMUNA ZEMEȘ, JUDEȚUL BACĂU

 • HOTĂRÂREA NR. 117 / 13.07.2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș, pe anul 2016

 • HOTĂRÂREA NR. 118 / 13.07.2016 privind retragerea sumei de 61 000 lei din bugetul ACS GLORIA ZEMEȘ, pentru anul 2016

 • HOTĂRÂREA NR. 119 / 13.07.2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al ACS GLORIA ZEMEȘ, pe anul 2016

 • HOTĂRÂREA NR. 120 / 13.07.2016 privind aprobarea alocării de resurse financiare, în vederea efectuării plăților din bugetul local al comunei Zemeș, pentru anul 2016, pentru lucrarea REPARAȚII CURENTE STRADA PIETROSU efectuată de SC SERVICII COMUNALE ZEMEȘ SRL, ca urmare a fenomenelor hidro-meteorologice periculoase din data de 02.06 - 04.06.2016

 • HOTĂRÂREA NR. 121 / 13.07.2016 privind aprobarea alocării de resurse financiare, în vederea efectuării plăților din bugetul local al comunei Zemeș, pentru anul 2016, pentru lucrarile de decolmatare, curățare și deblocare drumuri, șanțuri și poduri efectuate de SC SERVICII COMUNALE ZEMEȘ SRL, ca urmare a fenomenelor hidro-meteorologice periculoase din data de 02.06 - 04.06.2016

 • HOTĂRÂREA NR. 122 / 13.07.2016 privind aprobarea suplimentării resurselor financiare alocate, în vederea realizării obiectivului de investiții MĂNĂSTIRE ÎNĂLȚAREA DOMNULUI

 • HOTĂRÂREA NR. 123 / 13.07.2016 privind aprobarea proiectului ÎMPREUNĂ PENTRU NOI ȘI PENTRU COPIII NOȘTRI, realizat în parteneriat între UNICEF și UAT Comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 124 / 13.07.2016 privind stabilirea nivelului contribuției Consiliului Local alComunei Zemeș la finanțarea Serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap în baza costurilor medii anuale pentru anul 2016

 • HOTĂRÂREA NR. 125 / 13.07.2016 privind stabilirea  criteriilor și condițiilor de acordare a ajutoarelor alimentare, din cadrul POAD 2015, categoriilor de persoane fără venituri și care nu se află în evidența serviciului de asistență socială al comunei Zemes, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 126 / 13.07.2016 privind modificarea HCL 226 / 2015  de aprobare a implementării proiectului MODERNIZAREA RENOVAREA ȘI DOTAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN COMUNA ZEMEȘ, JUDEȚUL BACĂU

 • HOTĂRÂREA NR. 128 / 13.07.2016 privind aprobarea alocării de resurse financiare, în vederea întocmirii documentației cadastrale în vederea intabulării și introducerii în domeniul public al Comunei Zemeș a unor suprafețe de teren adiacente DC 180 A satul Bolătău, comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 129 / 13.07.2016 privind aprobarea alocării de resurse financiare, în vederea realizării lucrărilor pentru obiectivul de investiții REFACERE DRUM ȘI APĂRARE MAL DC 180 A DE LA KM 6 LA KM 15

ŞEDINŢA DIN DATA DE 24.06.2016
ŞEDINŢA DIN DATA DE 19.05.2016
 • HOTĂRÂREA NR. 80 / 19.05.2016 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 81 / 19.05.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții RK dușuri, grupuri sanitare, casa scării cu hol aferent acesteia la Bloc Producție din Comuna Zemeș, Județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 82 / 19.05.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții RK dușuri, grupuri sanitare, casa scării cu hol aferent acesteia la Bloc Foraj din Comuna Zemeș, Județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 83 / 19.05.2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din cadrul Școlii Ștefan cel Mare Zemeș, pentru luna aprilie 2016

 • HOTĂRÂREA NR. 84 / 19.05.2016 privind aprobarea utilizării din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2015, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțări obiectivului de investiții RK dușuri, grupuri sanitare, casa scării cu hol aferent acesteia la Bloc Foraj din Comuna Zemeș, Județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 85 / 19.05.2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș, pe anul 2016
 • HOTĂRÂREA NR. 86 / 19.05.2016 privind aprobarea actualizării statului nominal de personal și a organigramei aparatului de specialitate al primarului Comunei Zemeș și a serviciilor subordonate

 • HOTĂRÂREA NR. 87 / 19.05.2016 privind aprobarea actualizării contribuției pentru serviciile sociale de îngrijire la domiciliu de care beneficiază persoanele vârstnice din comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 88 / 19.05.2016 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Serviciilor Subordonate la nivelul comunei Zemeș, pentru perioada 2016 - 2018

ŞEDINŢA DIN DATA DE 12.05.2016
 • HOTĂRÂREA NR. 77 / 12.05.2016 privind aprobarea modificării HCL 70/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a documentatiei faza proiect tehnic aferenta obiectivului de investitii AMENAJARE ALEE PIETONALA SI IMPREJMUIRE CONSTRUCTIE ADMINISTRATIVA SISOCIAL CULTURALA (VESTIAR SPORTIV) SI TEREN AFERENT
 • HOTĂRÂREA NR. 78 / 12.05.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a terenului de sport cu gazon artificial și al bazei sportive

 • HOTĂRÂREA NR. 79 / 12.05.2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș, pe anul 2016
ŞEDINŢA DIN DATA DE 27.04.2016
 • HOTĂRÂREA NR. 68 / 27.04.2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș, pe anul 2016

 • HOTĂRÂREA NR. 69 / 27.04.2016 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al Comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 70 / 27.04.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a documentatiei faza proiect tehnic aferenta obiectivului de investitii AMENAJARE ALEE PIETONALA SI IMPREJMUIRE CONSTRUCTIE ADMINISTRATIVA SISOCIAL CULTURALA (VESTIAR SPORTIV) SI TEREN AFERENT

 • HOTĂRÂREA NR. 71 / 27.04.2016 privind aprobarea actualizarii Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Zemes, judetul Bacau    part.1 / part.2 • HOTĂRÂREA NR. 74 / 27.04.2016 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar - martie 2016ŞEDINŢA DIN DATA DE 05.04.2016
 • HOTĂRÂREA NR. 64 / 05.04.2016 privind aprobarea Modelului de contract pentru agenții economici și instituțiile publice și decontarea de către ADIS Bacău, la tariful unic de 317,73 de lei / tonă fără TVA pentru colectarea deșeurilor municipale, atât din mediul rural cât și din mediul urban, în perioada de tranziție

 • HOTĂRÂREA NR. 65 / 05.04.2016 privind aprobarea utilizării din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2015, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării achiziționării mijloacelor fix, pentru iluminatul festiv de Paște - Iepure și Ou Roșu  în vederea dotării obiectivului de investiții Parc Centru Zemeș


 • HOTĂRÂREA NR. 67 / 05.04.2016 privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență domnului Perneu Marian  din satul Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău, în vederea efectuării unei intervenții chirurgicale la ochi și înlocuirea cristalinului

ŞEDINŢA DIN DATA DE 30.03.2016
 • HOTĂRÂREA NR. 56 / 30.03.2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului auxiliar din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare, pentru luna februarie 2016 

 • HOTĂRÂREA NR. 57 / 30.03.2016 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al Comunei Zemeș nr. 37/2016 privind  întocmirea și utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2015, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare platforme din pavele pentru amplasare stații de microbuz
 • HOTĂRÂREA NR. 58 / 30.03.2016 privind respingerea proiectului de hotărâre privind aprobarea Modelului de contract pentru agenții economici și instituțiile publice și decontarea de către ADIS Bacău, la tariful unic de 317,73 de lei / tonă fără TVA pentru colectarea deșeurilor municipale, atât din mediul rural cât și din mediul urban, în perioada de tranziție

 • HOTĂRÂREA NR. 59 / 30.03.2016 privind aprobarea Programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a Comunei Zemeș pe anul 2016, a obligațiilor și responsabilităților care revin instituțiilor publice, agenților economici, cetățenilor, pentru buna gospodărire a comunei Zemeș și respectarea condițiilor de mediu, precum și stabilirea sancțiunilor

 • HOTĂRÂREA NR. 60 / 30.03.2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș, pe anul 2016
 • HOTĂRÂREA NR. 61 / 30.03.2016 privind atestarea apartenenței la domeniul privat și acordul înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate pentru unele suprafețe de teren în favoarea UAT Comuna Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 62 / 30.03.2016 privind aprobarea actualizării statului nominal de personal și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Zemeș și serviciilor subordonate
 • HOTĂRÂREA NR. 63 / 30.03.2016 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al Comunei Zemeș nr. 111/29.07.2015 privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul Asociației Club Sportiv Gloria Zemeș pentru realizarea acțiunilor sportive
ŞEDINŢA DIN DATA DE 16.03.2016 • HOTĂRÂREA NR. 52 / 16.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza proiect tehnic aferentă obiectivului de investiții Platforme din pavele pentru amplasare stații de microbuz, în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 53 / 16.03.2016 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2015, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Copiator multifuncțional

 • HOTĂRÂREA NR. 54 / 16.03.2016 privind actualizarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ ca formă de sprijin în activitatea de asistență socială și protecția copilului, în comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 55 / 16.03.2016 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2015, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Platforme din pavele pentru amplasare statii de microbuz, in comuna Zemes, judetul Bacau

ŞEDINŢA DIN DATA DE 29.02.2016
 • HOTĂRÂREA NR. 39 / 29.02.2016 privind transformarea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul compartimentului financiar-contabilitate, în funcția publică de execuție de referent, clasa III, grad profesional superior

 • HOTĂRÂREA NR. 40 / 29.02.2016 privind modificarea, prin act adițional, a contractului de concesiune nr. 8308/25.11.2013 - încheiat între S.C. EUROVING SERV S.R.L. Moinești și Comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 41 / 29.02.2016 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor obiecte de inventar din patrimoniul S.C. Servicii Comunale Zemeș S.R.L.

 • HOTĂRÂREA NR. 42 / 29.02.2016 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 5057/2013 încheiat între Comuna Zemeș și S.C. GITAD COM S.R.L. Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 46 / 29.02.2016 privind privind modalităților de identificare a beneficiarilor de stimulent educațional acordat sub forma de tichete sociale, pentru copiii care provin din familii defavorizate din comuna Zemeș, de soluționare a situațiilor identificate și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță


 • HOTĂRÂREA NR. 48 / 29.02.2016 privind aprobarea caietelor de sarcini pentru următoarele categorii de lucrări - Întreținere apă canal, Reparații apă canal și Întreținere spații verzi

ŞEDINŢA DIN DATA DE 18.02.2016


 • HOTĂRÂREA NR. 28 / 18.02.2016 privind alocarea din bugetul local al Comunei Zemeș, a sumei de 200 000 lei și aprobarea metodologiei generale, a programului anual precum și a altor categorii de documente, în vederea acordării finanțărilor nerambursabile pentru activități non profit de interes local, pentru anul 2016, pentru domeniul Culte
 • HOTĂRÂREA NR. 29 / 18.02.2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de lalocul de muncă a cadrelor didactice și a personalului auxiliar din cadrul școlii gimnaziale Ștefan cel Mare Zemeș, pentru luna ianuarie 2016

 • HOTĂRÂREA NR. 30 / 18.02.2016 privind stabilirea cuantumului, numărului și criteriilor de acordare a burselor de merit acordate de Școala gimnazială Ștefan cel Mare Zemeș în anul 2016

 • HOTĂRÂREA NR. 31 / 18.02.2016 privind modificarea HCL 172/2015 privind aprobarea întocmirii Proiectare pentru obiectivul de investiții Amenajare alee pietonală și împrejmuire construcție administrativă și social culturală (vestiat sportivi) și terenul aferent

 • HOTĂRÂREA NR. 32 / 18.02.2016 privind aprobarea alocării de sume în vederea întocmirii caietelor de sarcini pentru următoarele categorii de lucrări: Întreținere apă canal, Reparații apă canal, Întreținere spații verzi

 • HOTĂRÂREA NR. 33 / 18.02.2016 privind aprobarea caietelor de sarcini pentru următoarele categorii de lucrări:Deszăpezire drumuri comunale și Servicii de întreținere și reparații iluminat public


 • HOTĂRÂREA NR. 35 / 18.02.2016 privind aprobarea actualizării statului nominal de personal și a organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 36 / 18.02.2016 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2015, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare pentru obiectivul de investiții Amenajare alee pietonală și împrejmuire construcție administrativă și social culturală (vestiat sportivi) și terenul aferent

 • HOTĂRÂREA NR. 37 / 18.02.2016 privind aprobarea întocmirii și utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2015, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare platforme din pavele pentru amplasare stații de microbuz

 • HOTĂRÂREA NR. 38 / 18.02.2016 pentru aprobarea criteriilor și a procedurii de încadrare a imobilelor situate în comuna Zemeș în categoria clădirilor neîngrijite

ŞEDINŢA DIN DATA DE 29.01.2016
 • HOTĂRÂREA NR. 11 / 29.01.2016 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pe anul 2016

 • HOTĂRÂREA NR. 12 / 29.01.2016 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent 2015, ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Amenajare spații publice de recreere: bază sportivă și teren de sport în comuna Zemeș, județul Bacău, până la rambursarea/decontarea cheltuielilor din alocările FEADR
 • HOTĂRÂREA NR. 13 / 29.01.2016 privind  utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent 2015, ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării Proiectării obiectivului de investiții Modernizarea, renovarea și dotarea Căminului Cultural din Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 14 / 29.01.2016 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent 2015, ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării Proiectării obiectivului de investiții Modernizare infrastructură rutieră în Comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 15 / 29.01.2016 privind  utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent 2015, ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării Proiectării obiectivului de investiții R.K. dușuri, grupuri sanitare, casa scării și hol aferent acesteia, din clădirile Bloc Foraj și Bloc Producție, proprietate privată a UAT Comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 16 / 29.01.2016 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent 2015, ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Amenajare alee pietonală și împrejmuire Construcție administrativă și social culturală (vestiar sportivi) și teren aferent
 • HOTĂRÂREA NR. 17 / 29.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și actualizarea statului de funcții/nominal de personal și organigramei, pentru anul 2016, precum și a Planului de administrare pentru perioada 2015-2019, a S.C. SERVICII COMUNALE ZEMEȘ S.R.L.
 • HOTĂRÂREA NR. 18 / 29.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a Asociației Club Sportiv Gloria Zemeș pentru anul 2016

 • HOTĂRÂREA NR. 19 / 29.01.2016 privind aprobarea cotizației pentru anul 2016 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB
 • HOTĂRÂREA NR. 20 / 29.01.2016 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Zemeș ce vor funcționa în anul școlar 2016-2017
 • HOTĂRÂREA NR. 21 / 29.01.2016 privind propunerea calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru secretarul comunei, pe anul 2015

 • HOTĂRÂREA NR. 22 / 29.01.2016 privind atestarea apartenenței la domeniul privat și acordul înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate pentru suprafața de 751 mp teren, situat în intravilanul comunei Zemeș, strada Schelei, nr. 5, comuna Zemeș, județul Bacău, în favoarea UAT Comuna Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 23 / 29.01.2016 pentru completarea art. 10, alin. (3) din HCL 185/2015 - privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2016, la nivelul comunei Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 24 / 29.01.2016 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent 2015, ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Stații de microbuz în comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 25 / 29.01.2016 privind  utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent 2015, ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Reabilitare Bloc de locuințe de necesitate și sociale, comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 26 / 29.01.2016 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a UAT Comuna Zemeș, pentru anul 2016
    ŞEDINŢA DIN DATA DE 21.01.2016

 • HOTĂRÂREA NR. 3 / 21.01.2016 privind actualizarea normei de hrană acordate personalului din compartimentul poliției locale din cadrul UAT Comuna Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 4 / 21.01.2016 privind aprobarea actualizării contribuției pentru serviciile sociale de îngrijire la domiciliu de care beneficiază persoanele vârstnice din Comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 5 / 21.01.2016 privind aprobarea cotizației pentru anul 2016, la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 6 / 21.01.2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemeș, pentru luna decembrie 2015

 • HOTĂRÂREA NR. 7 / 21.01.2016 privind încheierea unui contract de administrare cu Asociația Club Sportiv Gloria Zemeș, având ca obiect Construcție Administrativă și Social Culturală (vestiar sportivi), proprietate publică a UAT Comuna Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 8 / 21.01.2016 privindmodificarea HCL 201/2015 - stabilirea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanți și costurile pentru convorbiri telefonice, la nivelul UAT Comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 9 / 21.01.2016 privind aprobarea indicilor de indexare pentru anul 2016

 • HOTĂRÂREA NR. 10 / 21.01.2016 privind aprobarea Planului de Acțiuni și Lucrări de interes local care vor fi efectuate în anul 2016, cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

ŞEDINŢA DIN DATA DE 15.01.2016
 • HOTĂRÂREA NR. 1 / 15.01.2016 privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare DC 180 A - 5 km în zona Bolătău, Comuna Zemeș, județul Bacău"

 • HOTĂRÂREA NR. 2 / 15.01.2016 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare DC 180 A - 5 km în zona Bolătău, Comuna Zemeș, județul Bacău"
Ultima actualizare ( marţi, 27 decembrie 2016 )