Proiecte de hotarari PDF Print E-mail
1. Proiect de hotarâre privind stabilirea taxelor si tarifelor, altele decât cele prevazute de Legea 227 / 2015 privind Codul Fiscal, aplicabile în anul 2019

2. Proiect de hotarâre privind stabilirea taxelor speciale aplicabile în anul 2019, la nivelul comunei Zemes

3. Proiect de hotarâre privind stabilirea taxei speciale de salubritate, pentru persoanele fizice, aplicabile pe raza UAT Comuna Zemes, pentru anul 2019

4. Proiect de hotarâre privind aprobarea Regulamentului pentru exercitarea activitatilor de comert pe raza Comunei Zemes


 

PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE APLICABILE ÎN ANUL 2018
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SPECIALE APLICABILE ÎN ANUL 2018
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SI TARIFELOR, ALTELE DECAT CELE PREVAZUTE DE LEGEA 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL, APLICABILE IN ANUL 2018
PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRITATE PENTRU PERSOANELE FIZICE APLICABILE ÎN ANUL 2018

 • PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SPECIALE APLICABILE IN ANUL 2016, LA NIVELUL COMUNEI ZEMES ...detalii...

 • PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SI TARIFELOR, ALTELE DECAT CELE PREVAZUTE DE LEGEA 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL, APLICABILE IN ANUL 2016 ...detalii...
 • ANEXELE 1 - 2 ...detalii...
 • ANEXA 3 ...detalii...
 • ANEXA 4 ...detalii...
 • ANEXA 5 ...detalii...
 • ANEXA 6 ...detalii...
 • ANEXA 7 ...detalii...

 • PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA "CLADIRILOR NEINGRIJITE", CONFORM CRITERIILOR APROBATE PRIN H.C.L. NR.../....2015, PENTRU CARE IMPOZITUL SE MAJOREAZA CU 500%, SITUATE IN INTRAVILANUL COMUNEI ZEMES, JUDETUL BACAU...detalii...
 • Raport de specialitate pentru alte taxe locale pentru anul fiscal 2016, la nivelul COMUNEI ZEMES, Compartiment URBANISM, Compartiment SSM-PROTECTIA MEDIULUI ...detalii...
 • RAPORT privind stabilirea taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, la nivelul COMUNEI ZEMES, Domeniul Public ...detalii...
 • RAPORT privind stabilirea taxelor locale si alte taxe asimilate acestora aplicabile în anul fiscal 2016, la nivelul
  COMUNEI ZEMEÅž, COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL ...detalii...
 • REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotarire privind stabilirea taxelor si tarifelor altele decât cele prevazute de Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, aplicabile in anul 2016 ...detalii...
 • REFERAT de APROBARE la proiectul de hotarire privind stabilirea ” cladirilor neîngrijite ”, conform criteriilor aprobate prin Hotarârea Consiliului Local al Comunei Zemes nr.__din______2015, pentru care impozitul se majoreaza cu 500 %, situate in intravilanul Comunei Zemes, judetul Bacau ...detalii...
 • REFERAT de APROBARE la proiectul de hotarire privind aprobarea impozitele si taxele locale pentru anul 2016, aplicabile la nivelul Comunei Zemes ...detalii...
 • REFERAT de APROBARE la proiectul de hotarire privind stabilirea taxelor speciale aplicabile in anul 2016, in comuna Zemes...detalii...


 • ROIECT de HOTARARE privind stabilirea taxelor si tarifelor altele decât cele prevazute de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, aplicabile in anul 2015 (...detalii...)
 • TARIFE SUPLIMENTARE de utilizare a drumurilor de interes local (...detalii...)
 • CERERE ELIBERARE AUTORIZATIE SPECIALA DE TRANSPORT (...detalii...)
 • CERERE PENTRU ANALIZA PRIMARA LA DEPUNEREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PENTRU OBIECTIVE SOCIOECONOMICE SI RETELE EDILITARE (...detalii...)
 • CERERE PENTRU EMITERE ACORD / AUTORIZATIE DE AMPLASAMENT SI ACCES LA DRUMURILE LOCALE (...detalii...)
 • ACORD PREALABIL DE AMPLASARE SI ACCES LA DRUM (...detalii...)
 • AUTORIZATIE De amplasare si acces la drum pentru persoane fizice si juridice (...detalii...)
 • RAPORT DE SPECIALITATE (...detalii...)
 • REFERAT DE APROBARE La proiectul de hotarire privind stabilirea taxelor si tarifelor altele decât cele prevazute de Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, aplicabile in anul 2015 (...detalii...)
 • Proiect de hotarâre privind modificarea HCL 138/2009 privind acordul favorabil pentru contractarea finanTarii nerambursabile si asigurarea contribuTiei proprii necesare implementarii proiectului pentru obiectivul “Completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum cu sistema care utilizeaza energie solara si care conduc la îmbunataTirea calitaTii aerului, apei si solului, pentru parte din obiectivele din comuna Zemes” (...detalii...)


 • Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z. ) “ Zona cazare turistica si activitati recreationale“ (...detalii...)


 • Privind privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2011(...detalii...)


 • Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2011 (...detalii...)


 • Proiect de hotarâre privind aprobarea incheierii unui contract de superficie cu S.C. Omv Petrom S.A. (...detalii...)


 • Proiect de hotarâre privind aprobarea exploatarii si vânzarii unei cantitaTi de material lemnos pe picior din padurea proprietate a comunei Zemes, judeTul Bacau (...detalii...)
 • Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2011 (...detalii...)


 • Proiect de hotarâre privind aprobarea conturilor de execuTie pentru veniturile si cheltuielile comunei Zemes (...detalii...)


 • Proiect de hotarâre privind aprobarea decontului transportului cadrelor didactice pe luna septembrie 2011 (...detalii...)


 • Proiect de hotarâre privind aprobarea documentaTiei tehnico economice pentru obiectivul de investiTii „ClopotniTa Biserica Sf. Ioan cel Nou de la Suceava” (...detalii...)


 • Proiect de hotarâre privind aprobarea întocmirii documentaTiei tehnice pentru obiectivul „Înlocuire tâmplarie exterioara Club Zemes” (...detalii...)


 • Proiect de hotarâre privind aprobarea întocmirii documentaTiei tehnice pentru obiectivul „ÅžanT scurgere zona familia Crâncaiala” (...detalii...)


 • Proiect de hotarâre privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exerciTiului bugetar aerent anului 2010, ca sursa de finanTare a cheltuielilor secTiunii de dezvoltare, a sumei de 620 Ron cu
  destinaTia finanTarii întocmirii proiectului “Amenajare teren sport” (...detalii...)


 • Proiect de hotarâre privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la incheierea exercitiului bugetar aerent anului 2010, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, a sumei de 620 Ron cu
  destinatia finantarii intocmirii proiectului “Conducta aducTiune apa" (...detalii...)


 • Proiect de hotarâre privind aprobarea acordarii sumei de 5000 Ron ca ajutor de urgenta domnului Starpariu Florin, din comuna Zemes (...detalii...)


 • Proiect de hotarâre privind aprobare planului de amenajare, întretinere si exploatare a supraetelor de pajiste-pasune, alate în administrarea Asociatiei Crescatorilor de Animale Zemes (...detalii...)


 • Proiect de hotarâre privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 50/23.06.2008 pentru alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Zemes (...detalii...)


 • Proiect de hotarâre privind constatarea de catre Consiliului Local al comunei Zemes, judetul Bacau, a încetarii de drept a unui mandat de consilier local (...detalii...)


 • Proiect de hotarâre privind incadrarea unor bunuri in domeniului public al comunei Zemes (...detalii...)


 • Proiect de hotarâre privind organizarea activitatii de ordonator tertiar de credite a directorului Scolii cu clasele I-VIII “Stefan cel Mare” Zemes (...detalii...)


 • Proiect de hotarâre privind reincadrarea mijloacelor fixe apartinand domeniului public si privat al comunei Zemes (...detalii...)


 • Proiect de hotarâre privind rezilierea contractului de închiriere nr 5414/27.09.2010 încheiat cu dl. Axinte Eugen (...detalii...)


 • Proiect de hotarâre privind modificarea HCL 64/20.05.2011 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2012 (...detalii...)


 • Proiect de hotarâre privind aprobarea statului de functii pentru personalul nedidactic din scoala cu clasele I-VIII “Stefan cel Mare” Zemes (...detalii...)


 • Proiect de hotarâre privind modificarea statului nominal de personal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Zemes, judetul Bacau (...detalii...)


 • Proiect de hotarâre privind aprobarea incheierii unui contract de superficie cu S.C. Omv Petrom SA (...detalii...)


 • Proiect de hotarâre privind validarea unui mandat de consilier local în Consiliul Local al Comunei Zemes (...detalii...)


 • Proiect de hotarâre privind inchirierea unei camere din blocul Foraj doamnei Perneu Elena (...detalii...)

 • Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiTii "Amenajare teren sport" (...detalii...)


 • Proiect de hotarâre privind desemnarea reprezentanTilor Consiliului local în Consiliul de administraTie al Åžcolii Åžtefan cel Mare Zemes (...detalii...)


 • Proiect de hotarâre privind numirea Directorului Åžcolii cu clasele I-VIII Åžtefan celMare Zemes ca ordonator terTiar de credite (...detalii...)


 • Proiect de hotarâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Zemes pe anul 2011 (...detalii...)


 • Proiect de hotarâre privind aprobarea transferului cu titlu gratuit in patrimoniul U.A.T. Slanic Moldova a masinii Autospeciala Pompieri. (...detalii...)


 • Proiect de hotarâre privind aprobarea înfiinTarii funcTiei de administrator public la nivelul comunei Zemes (...detalii...)


 •  Proiect de hotarâre privind transformarea apartamentului de intervenTie din comuna Zemes, în locuinTa de necesitate, aprobarea criteriilor restrictive si criteriilor de departajare în vederea stabilirii ordinii de prioritate si repartizarii, în baza Legii 114/1996, a locuinTelor de necesitate si constituirea comisiei de analiza a solicitarilor de locuinTe în baza Legii 114/1996 (...detalii...) 


 • Proiect de hotarâre privind aprobarea întocmirii documentaTiei tehnice pentru obiectivul "Modernizare drum Tudosia Dumitru" (...detalii...)


 • Proiect de hotarâre privind aprobarea întocmirii documentaTiei tehnice pentru obiectivul "Betonare drum Munteanu Ion" (...detalii...)

Last Updated ( luni, 25 martie 2024 )