HOTARARI 2018ŞEDINŢA DIN DATA DE 12.02.2018

 • HOTĂRÂREA NR. 25 / 12.02.2018 privind aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor mijloace fixe și obiecte de inventar din patrimoniul SC Servicii Comunale Zemeș SRL

 • HOTĂRÂREA NR. 26 / 12.02.2018 privind  aprobarea scoaterii din funcțiune și casării unor mijloace fixe și obiecte de inventar din patrimoniul UAT Comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 27 / 12.02.2018 privind atestarea apartenenței la domeniul public și privat și acordul înscrierii la cartea funciară a dreptului de proprietate pentru unele suprafețe de teren în favoarea UAT Comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 28 / 12.02.2018 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Producție, proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, doamnei Ariș Daniela

 • HOTĂRÂREA NR. 29 / 12.02.2018 privind modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 597/27.01.2017, încheiat între UAT Comuna Zemeș și doamna Toderaș Mihaela, având ca obiect închiriere locuință socială în imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate din comuna Zemeș


 • HOTĂRÂREA NR. 31 / 12.02.2018 privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe teren și clădiri pentru persoanele evacuate prin dispoziția primarului nr. 839/08.12.2010 modificată prin dispoziția nr. 8/10.01.2011 în urma deflagrației din luna decembrie 2010

ŞEDINŢA DIN DATA DE 22.01.2018

 • HOTĂRÂREA NR. 7 / 22.01.2018 privind aprobarea actualizării Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Zemeș, pentru anii 2014 - 2020

 • HOTĂRÂREA NR. 8 / 22.01.2018 privind aprobarea cotizației pentru anul 2018, la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 9 / 22.01.2018 privind stabilirea cuantumului cotizației anuale a membrilor Asociației pentru Dezvoltarea turismului MONTPESA, începând cu 1 ianuarie 2018

 • HOTĂRÂREA NR. 10 / 22.01.2018 privind aprobarea Planului de Acțiuni și Lucrări de interes local care vor fi efectuate în anul 2018, cu beneficiarii Legii 416 / 2001, privind venitul minim garantat
 • HOTĂRÂREA NR. 11 / 22.01.2018 privind aprobarea indiciilor de indexare pentru anul 2018

 • HOTĂRÂREA NR. 12 / 22.01.2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Zemeș ce vor funcționa în anul școlar 2018-2019

 • HOTĂRÂREA NR. 13 / 22.01.2018 privind propunerea calificativului la evaluarea performanțelor individuale pentru secretarul comunei Zemeș, pe anul 2017

 • HOTĂRÂREA NR. 14 / 22.01.2018 privind soluționarea de către Consiliul Local al Comunei Zemeș, a plângerii prealabile, formulată de SC OMV PETROM SA, împotriva plângerii HCL 259/18.12.2017
 • HOTĂRÂREA NR. 15 / 22.01.2018 privind aprobarea Programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a Comunei Zemeș pe anul 2018, a obligațiilor și responsabilităților care revin instituțiilor publice, agenților economici, cetățenilor, pentru buna gospodărire a Comunei Zemeș și respectarea condițiilor de mediu, precum și stabilirea sancțiunilor

 • HOTĂRÂREA NR. 16 / 22.01.2018 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Zemeș și al Serviciilor publice subordonate, pentru anul 2018

 • HOTĂRÂREA NR. 17 / 22.01.2018 privind aprobarea documentației în vederea concesionării prin licitație publică a suprafeței de 600 mp  teren situată în Comuna Zemeș, în intravilanul satului Zemeș, pe strada Teiului, ce aparține domeniului privat al comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 18 / 22.01.2018 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 19 / 22.01.2018 privind aprobarea actualizării Actului Constitutiv al SC SERVICII COMUNALE ZEMES SRL
 • HOTĂRÂREA NR. 20 / 22.01.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL 105/2010 - privind aprobarea Master Planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare

 • HOTĂRÂREA NR. 21 / 22.01.2018 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 22 / 22.01.2018 privind aprobarea cotizației pentru anul 2018 la patrimoniul ADIB

 • HOTĂRÂREA NR. 23 / 22.01.2018 privind actualizarea comisiei de repartizare a locuințelor sociale din imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate, proprietate publică a Comunei Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 24 / 22.01.2018 privind  aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință socială (tranșa a III-a) în imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate, din Comuna Zemeș

ŞEDINŢA DIN DATA DE 10.01.2018

 • HOTĂRÂREA NR. 2 / 10.01.2018 privind încetarea mandatului de membru, în Consiliul de administrație al SC SERVICII COMUNALE ZEMEȘ SRL, a domnului Vinghieac Romică, a doamnei Diaconu Carmen Mihaela, a doamnei Purcaru Claudia și respectiv a domnului Negru Gheorghe, ca urmare a demisiei

Ultima actualizare ( vineri, 23 februarie 2018 )