Hotărâri CL

HOTĂRÂRI 2017


HOTĂRÂRI 2016


HOTĂRÂRI 2015


HOTĂRÂRI 2014


Şedinţa din data de 19.12.2013 

 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru terenurile şi clădirile din zona afectata de explozie pentru anul 2013
 • HOTĂRÂRE  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2013
 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea modificarii inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Zemeş
 • HOTĂRÂRE   privind aprobarea modificarii inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei Zemeş 
 • HOTĂRÂRE  privind atestarea apartenentei la domeniul privat si acordul înscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate pentru suprafata de 1970 m.p. teren în favoarea UAT Comuna Zemeș
 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea conturilor de executie pentru veniturile și cheltuielile comunei Zemes
 • HOTĂRÂRE  privind privind incadrarea unor bunuri in domeniului privat al comunei Zemes si acordul înscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate pentru unele parcele de teren în favoarea UAT Comuna Zemeș

Şedinţa din data de 13.12.2013 


 • HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 6.000 lei din capitolul bugetar 67.02. - cultura, in vederea achizitionarii de produse pentru colindatorii care vor colinda la UAT Comuna Zemes cu ocazia sarbatorilor de Craciun

Şedinţa din data de 06.12.2013 


 • HOTĂRÂRE  privind privind modificarea a doua posturi contractuale de muncitor din cadrul Serviciului de Alimentare cu Apa si Canalizare din muncitor cu ½ norma in muncitor cu norma intreaga
 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea modificarea inventarului bunurilor din domeniului public al comunei Zemes
 • HOTĂRÂRE  privind concesionarea directa a unei suprafețe de teren de 340 mp
 • HOTĂRÂRE  privind alocarea din bugetul local al Comunei Zemes a sumei de 44.200 lei in vederea achitarii sumelor restante pentru plata salariilor asistentilor personali si a indemnizatiei persoanelor cu handicap
 • HOTĂRÂRE  privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2013
 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul 2013, al Asociatiei Club Sportiv Gloria Zemes
 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea decontului transportului cadrelor didactice pe luna NOIEMBRIE 2013
 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea criteriilor de distribuire a donaţiilor primite prin contracte de sponsorizare, de către UAT Comuna Zemeş pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ in domeniul asistenţă si servicii sociale Consiliul Local al Comunei Zemes, Judeţul Bacău, intrunit in sedinta ordinara

Şedinţa din data de 01.11.2013 


 • HOTĂRÂRE   privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2013
 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea Statului de Funcţii al personalului nedidactic pentru anul şcolar 
  2013- 2014

 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea achizitionarii de mobilier pentru dotare casa casatoriilor si magazie 
 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiții „RK conducta apa zona Zaharache”
 • HOTĂRÂRE  Privind atestarea apartenentei la domeniul privat si acordul înscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate pentru o suprafeta de teren în favoarea UAT Comuna Zemeș 
 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe proprietatea publica si privata a comunei Zemes, judeţul Bacau
 • HOTĂRÂRE  pentru modificarea HCL 76/2013 privind aprobare intocmire SF „Reabilitare si modernizare DC 180 A de la km 0+000 la km 17+000, Zemes – Bolatau, comuna Zemes, judetul Bacau ”
 • HOTĂRÂRE  privind concesionarea directa a unei suprafețe de teren de 1119 mp
 • HOTĂRÂRE  privind concesionarea directa a unei suprafețe de teren de 122 mp
 • HOTĂRÂRE  privind modificarea inventarului bunurilor din domeniului public al comunei Zemes
 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea alocării sumei de 20.000 lei din bugetul local al comunei Zemeş, în vederea achizitionarii unor obiecte de inventor necesare desfasurarii activităţii Asociaţiei Club Sportiv Gloria Zemeş
 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul 2013, al Asociației Club Sportiv Gloria Zemeș
 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea studiului de oportunitate, a documentatiei de atribuire si a caietului de sarcini pentru concesionarea unei suprafete de teren de 395 mp

Şedinţa din data de 18.10.2013 


 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea exploatării şi vânzării unei cantităţi de material lemnos pe picior din pădurea proprietate a comunei Zemeş, judeţul Bacău
 • HOTĂRÂRE  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2013
 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea studiului de oprtunitate, a documentaţiei de atribuire şi a caietului de sarcini pentru concesionarea unei suprafeţe de teren de 37 mp
 • HOTĂRÂRE  privind modificarea valorii bunurilor din domeniului privat al comunei Zemes
 • HOTĂRÂRE  privind modificarea valorii bunurilor din domeniului public al comunei Zemes
 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr. 5439/02.08.2011
 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea conturilor de executie pentru veniturile și cheltuielile comunei Zemes
 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea decontului transportului cadrelor didactice pe luna SEPTEMBRIE 2013
 • HOTĂRÂRE  privind numirea unui reprezentant al Consiliului local Zemeş în cadrul comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii constituită la nivelul Şcolii Gimnaziale Ştefan cel Mare Zemeş

 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea studiului de oprtunitate, a documentaţiei de atribuire şi a caietului de sarcini pentru concesionarea unei suprafeţe de teren de 30 mp    

Şedinţa din data de 26.09.2013 


 • HOTĂRÂRE   privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2013
 • HOTĂRÂRE   privind aprobarea intocmirii documentatiei si alocarea unei sume din bugetul local in vederea executiei lucrarii “RK 250 metri conducta aductiune apa în zona Poiana Bolatau”
 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumei de 3.500 lei pentru achizitionarea unei motopompe, in vederea dotarii Serviciului Local pt. Situatii de Urgenta al comunei Zemes
 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumei de 30.000 lei si a Ghidului Solicitantului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al comunei Zemes pentru activitati nonprofit de interes local pentru domeniul “Culte”
 • Anexa 1
 • Anexa 2

 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea alocarii sumei de 10.000 lei din bugetul local al comunei Zemes, în vederea sustinerii activitatii Asociatiei Club Sportiv Gloria Zemes
 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul 2013, al Asociatiei Club Sportiv Gloria Zemes
 • Anexa 1

 • HOTĂRÂRE  privind modificarea Comitetului Director al Asociatiei Club Sportiv Gloria Zemes
 • HOTĂRÂRE  privind modificarea Hotarârii Consiliului Local al comunei Zemes nr. 46/ 2012 – privind modificarea domeniului public al comunei Zemes prin anularea unor pozitii

Şedinţa din data de 11.09.2013 

 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Zemeş, pe anul 2013
 • ANEXA NR.1
 • ANEXA NR.2
 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate Reabilitare şi Modernizare DC180A de la km 6+000 la km 12+500
 • HOTĂRÂRE  privind acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit a unui spaţiu de 1 mp din sediul Gradiniţei Voinicelul Zemeş, Bacnii Comerciale Romane în vederea amplasării unui ATM.

Şedinţa din data de 03.09.2013 


 • HOTĂRÂRE   privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al A.C.S. GLORIA ZEMEŞ, pentru anul 2013
 • HOTĂRÂRE   privind aprobarea decontului transportului cadrelor didactice pe lunile iunie-august 2013
 • HOTĂRÂRE   privind modificarea şi completarea H.C.L. 179/2012

 Şedinţa din data de 22.08.2013 


 • HOTĂRÂRE  privind  acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit a unui spaţiu de 60 m.p. din sediul UAT Comuna Zemeş, Secţiei 2 Poliţie Rurală- Postul de Poliţie Zemeş
 • HOTĂRÂRE   privind administrarea S.C. SERVICII COMUNALE ZEMEŞ S.R.L.

Şedinţa din data de 14.08.2013 


 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea utilizarii din bugetul local, a sumei de 135.000 lei, in vederea încheierii unui contract de prestări servicii pentru realizarea activităţii de măsurare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Zemes in conformitate cu Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 • HOTĂRÂRE   privind aprobarea utilizarii din bugetul local, a sumei de 110.000 lei, si a programului de desfăşurare a manifestării “Zilele Comunei Zemeş”, prima ediţie, 7- 8 septembrie 2013
 • ANEXA NR.1 

 • HOTĂRÂRE   privind stabilirea taxelor și tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anii 2013 - 2014
 • ANEXA NR.1
 • ANEXA NR.2

 • HOTĂRÂRE   privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2013
 • HOTĂRÂRE   privind actualizarea devizului general si a indicatorilor tehnico- economici aferente lucrarii de investitii „Reabilitare, inmagazinare cu apa si distributie la blocuri de locuinte- Comuna Zemeş”
 • HOTĂRÂRE   privind aprobarea situaţiei financiare a S.C.Servicii Comunale Zemeş S.R.L. pentru perioada 01.01.2013 - 30.06.2013
 • HOTĂRÂRE   privind aprobarea trecerii din domeniul public al Comunei Zemes, judeţul Bacau in domeniul privat al acesteia a suprafeţei de 1119 m.p. teren curti constructii, zona Club Modârzău
 • HOTĂRÂRE   privind atestarea apartenentei la domeniul privat si acordul înscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 1119 m.p. teren curţi construcţii zona Club Modârzău, în favoarea UAT Comuna Zemeș
 • HOTĂRÂRE   privind aprobrea limitării de viteză pe strada Pietrosu din comuna Zemeş, judeţul Bacău
 • HOTĂRÂRE   privind aderarea comunei Zemeş la Asociaţia Comunelor din România
 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de "Cetăţean de Onoare al comunei Zemeş, jud. Bacău

Şedinţa din data de 31.07.2013 


 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea numarului de posturi, a organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Zemes si serviciilor subordonate
 • HOTĂRÂRE  privind diminuarea domeniului privat al comunei Zemes cu o suprafata de teren de 552 mp
 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea Planului Urbanistic General al Comunei Zemes
 • HOTĂRÂRE  privind stabilirea datei pentru organizarea “Zilelor Comunei Zemes” judetul Bacau
 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al comunei Zemeş nr. 118 / 2013 privind infiinţarea clubului sportiv " ASOCIATIA CLUB SPORTIV GLORIA ZEMES “ sub autoritatea Consiliului Local Zemeș

Şedinţa din data de 17.06.2013 
 • HOTĂRÂRE  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2013
 • HOTĂRÂRE   privind aprobarea decontului transportului cadrelor didactice pe luna APRILIE 2013
 • HOTĂRÂRE privind atribuirea de denumiri străzilor din satele componente ale comunei Zemeş, judeţul Bacău
 • HOTĂRÂRE privind atribuirea de numere administrative imobilelor din comuna Zemeş, judeţul Bacău
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea participarii domnului viceprimar la programele de formare profesionala
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui act aditional la contractul de închiriere nr. 9593/07.09.2012 incheiat cu OMV Petrom SA

 • HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract cu OMV Petrom SA având ca obiect preluarea drumului petrolier folosit ca varianta ocolitoare a DC 180 A zona ” Cocoasa”

 • HOTĂRÂRE privind avizarea Planului Urbanistic General al Comunei Zemes
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate, a documentatiei de atribuire si a caietului de sarcini pentru concesionarea unei suprafete de teren de 600 mp
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate, a documentatiei de atribuire si a caietului de sarcini pentru concesionarea unei suprafete de teren de 150 mp
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini „Întreținere varianta ocolitoare DC180 A Zona Cocoașa”
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea întocmirii caietului de sarcini „Întreținere DC 180 A de la km 6+000 la km 12+000”
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea demararii procedurilor pentru rezilierea contractelor de inchiriere, evacuarii chiriasilor si recuperarea debitelor restante

Şedinţa din data de 24.05.2013 
 • HOTĂRÂRE  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2013

 • HOTĂRÂRE  privind primirea comunelor Buhoci si Parjol in calitate de membri la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB si modificarea Actului Constitutiv si a Statutului acesteia 

 • HOTĂRÂRE  cu privire la modificarea preţului la apă potabilă si a tarifelor de canalizare pentru comuna Zemes

 • HOTĂRÂRE  PRIVIND STABILIREA TAXELOR ŞI IMPOZITELOR LOCALE PENTRU ANUL 2014 

 • HOTĂRÂRE  privind modificarea si completarea domeniului public al comunei Zemes 

 • HOTĂRÂRE  privind instituirea unei limitari de viteza pe un tronson din DC 180 A 

 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”

 • HOTĂRÂRE  privind închirierea prin licitaţie publică a unui imobil, aparţinand domeniului privat al comunei Zemes in suprafata de 43 mp

 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea studiului de oportunitate, a documentatiei de atribuire si a caietului de sarcini pentru concesionarea unei suprafete de teren de 100 mp 

Şedinţa din data de 10.05.2013


 •  HOTĂRÂRE  privind modificarea HCL nr. 68 din 19.04.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii „Schimbare de destinatie din dispensar uman in centru pentru servicii sociale Zemes”

 • HOTĂRÂRE  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2013 
 • HOTĂRÂRE   
  privind imputernicirea Compartimentului Politie Locala Zemes de a aplica Hcl 127/2012 privind 
  stabilirea taxelor şi tarifelor altele decât cele prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul 
  fiscal
   

 • HOTĂRÂRE  privind aprobarea participării comunei Zemes la programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală AXA 4 LEADER masura 413 - 322 aferentă Planului de Dezvoltare al GAL Valea Tazlaului derulat de Asociatia Grupul pentru Dezvoltare Locala -G.A.L. Valea Tazlaului

 • HOTĂRÂRE  
  Privind aprobare intocmire SF „Reabilitare si modernizare DC 180 A de la km 0+000 
  la km 17+000, Zemes – Bolatau, comuna Zemes, judetul Bacau ”

 • HOTĂRÂRE   
  Privind incheierea unui contract de consultanta pentru proiectul ,,Dotarea 
  Serviciul de Alimentare cu Apă si de Canalizare cu o autobasculanta cu macara 
  hidraulica in comuna Zemes, judetul Bacau”


Şedinţa din data de 19.04.2013
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea conturilor de execuție pentru veniturile și cheltuielile comunei Zemeș 
 • HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2013
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Zemes, judetul Bacau
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Lucrari construire parc joaca Gradita Voinicelul”
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea casarii unor obiecte de inventar din inventarul Scolii cu clasele I-VIII Stefan cel Mare Zemes
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini pentru concesionarea unui spatiu din cladirea Dispensar Uman Zemes
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate, a documentatiei de atribuire si a caietului de sarcini pentru concesionarea unei suprafete de teren de 24mp
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate, a documentatiei de atribuire si a caietului de sarcini pentru concesionarea unei suprafete de teren de 24mp
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate, a documentatiei de atribuire si a caietului de sarcini pentru concesionarea unei suprafete de teren de 24mp
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate, a documentatiei de atribuire si a caietului de sarcini pentru concesionarea unei suprafete de teren de 24mp
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate, a documentatiei de atribuire si a caietului de sarcini pentru concesionarea unei suprafete de teren de 24mp
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din functiune si a casarii unui mijloc fix
 •   HOTĂRÂRE privind modificarea inventarului domeniului public al comunei Zemes
 • HOTĂRÂRE privind modificarea inventarului domeniului privat al comunei Zemes
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul “ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BACĂU -ADIB ”
 • HOTĂRÂRE privind stabilirea numarului si cuantumului burselor acordate din învătamantul preuniversitar de stat
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea decontului transportului cadrelor didactice pe luna MARTIE 2013
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investitii "Schimbare de destinatie din dispensar uman in centru pentru servicii sociale Zemes”
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate, a documentatiei de atribuire si a caietului de sarcini pentru concesionarea unei suprafete de teren de 24mp
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate, a documentatiei de atribuire si a caietului de sarcini pentru concesionarea unei suprafete de teren de 24mp

 Şedinţa din data de 05.04.2013


 • HOTĂRÂRE privind alegerea Preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Zemeş, pe o perioadă de 3 luni
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii „Covor bituminos pe DC 180 A de la km 0+000 – 6+000 comuna Zemes, judetul Bacau”
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finantărilor nerambursabile alocate de la bugetul local
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea decontului transportului cadrelor didactice pe luna IANUARIE 2013
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea decontului transportului cadrelor didactice pe luna FEBRUARIE 2013
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii statului nominal de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Zemes

 Şedinţa din data de 25.03.2013


 • HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii al Comunei Zemeș pe anul 2013
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea conturilor de executie pentru veniturile și cheltuielile comunei Zemes
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea achizitionarii de mijloace fixe cu plata in rate
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere cu OMV Petrom SA având ca obiect teren gradinita Voinicelul
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate, a documentatiei de atribuire si a caietului de sarcini pentru concesionarea unei suprafete de teren de 1200 mp
 • HOTĂRÂRE privind apobarea diminuării domeniului privat al comunei cu suprafața de 1.85 ha – izlaz comunal si a punerii acesteia la dispozitia comisiei locale de fond funciar în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, în natură, persoanelor îndreptățite
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea transformarii unui post contractual in funcie publica, aprobarea modificarii statului de funcii si organigramei, urmare a reorganizarii aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeş
 • HOTĂRÂRE privind acordarea unui cadou în valoare de 400 lei familiilor din Comuna Zemes care implinesc 50 de ani de casatorie
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnice „Covor bituminos pe DC 180 A de la km 0+000 – 6+000 comuna Zemes, judetul Bacau”
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnice „Schimbare destinatie din Dispensar Uman in Centru de Serviciu Sociale , Comuna Zemes, Judetul Bacau”
 • HOTĂRÂRE privind aprobare lucrarii de proiectare „Reabilitare sistem rutier pe DC 180 A de la km 6 la km 18 intre localitatile Zemes - Bolatau, comuna Zemes, Judetul Bacau”
 • HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelului contributiei Consiliului local Zemes la finantarea activitatii de asistenta sociala in baza costurilor medii anuale pentru persoana cu handicap, in anul 2013
 • HOTĂRÂRE privind incadrarea unor bunuri in domeniului public al comunei Zemes si acordul înscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate pentru unele parcele de teren în favoarea UAT Comuna Zemeș
 • HOTĂRÂRE privind actualizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Zemeş
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnice Studiu prefezabilitate "Reabilitare canalizare si statii epurare Zemes si Bolatau”

 Şedinţa din data de 13.03.2013


 • HOTĂRÂRE privind incheierea unui contract de comodat cu Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti avand ca obiect “Ecograf”
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al comunei Zemes a unei suprafete de 2985 teren
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea situatiei financiare a SC Servicii Comunale Zemeș pe anul 2012
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de functii, a organigramei, a statului nominal de personal și a bugetului SC Servicii Comunale Zemeș

 Şedinţa din data de 27.02.2013


 • HOTĂRÂRE privind aprobarea infiintarii unui „Punct Control Trafic” pe raza comunei Zemes
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea raportului de evaluare a unor terenuri apartinand comunei Zemes
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de concediu fara plata a domnului Avram Vasile – administratorul S.C. Servicii Comunale Zemes
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate, a documentatiei de atribuire si a caietului de sarcini pentru concesionarea unei suprafete de teren de 2700 mp
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul privat in domeniul public al comunei Zemes a unor suprafete de teren
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea casarii unor obiecte de inventar si a unor mijloace fixe din inventarul comunei Zemes
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului privind întocmirea nomenclatorului stradal al comunei Zemeş

Şedinţa din data de 01.02.2013


 • HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Actiuni si Lucrări de Interes Local care vor fi fectuate in anul 2013 cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al UAT Comuna Zemes
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri si a impozitului pe teren pentru terenurile și cladirile din zona afectata de explozie
 • HOTĂRÂRE privind evaluarea Secretarului comunei Zemes, pentru anul 2012
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de stat preuniversitar organizata de catre administratia publica locala Zemes
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea statului de funcții, a organigramei si modificarea statului nominal de personal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Zemes, judetul Bacau
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor si preturilor practicate de S.C. Servicii Comunale Zemeș S.R.L pentru prestarea de servicii catre terti

  Şedinţa din data de 18.01.2013


 • HOTĂRÂRE privind aprobarea indicilor de indexare
 • HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor de inchiriere pe anul 2013
 • HOTĂRÂRE privind atestarea apartenentei la domeniul privat a unor suprafete de teren
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea subinchirierii imobilului care face obiectul contractului de inchiriere 8359/01.08.2012, respectiv Remiza PSI si terenul aferent
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Zemes aprobat prin HCL 30/31.10.2001 pana la data de 30 decembrie 2015
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Comunei Zemes pentru perioada 2013-2018

  Şedinţa din data de 11.01.2013


 • HOTĂRÂRE privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Zemeş, pe o perioadă de trei luni
 • HOTĂRÂRE privind aprobarea decontului transportului cadrelor didactice pe luna DECEMBRIE 2012
 • HOTĂRÂRE privind acoperirea definitivă a bugetului local din excedentul anilor precedenţi
 • HOTĂRÂRE privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2013
 • HOTĂRÂRE pentru acoperirea temporară a golurilor de casă din excedentul bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar

Filtru     Implicit     Afişare # 
Titlu articol Vizite
HOTARARI 2017 3104
HOTARARI 2016 4758
HOTARARI 2015 7072
HOTĂRÂRI 2014 6948
Proiecte de hotarari 7256
 
<< Start < Înapoi 1 Înainte > Sfârşit >>
Rezultate 1 - 5 din 5