HOTARARI 2016 PDF Print E-mail


SEDINTA DIN DATA DE 20.12.2016


 • HOTARAREA NR. 225 / 20.12.2016 privind majorarea, în anul 2017, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemes, sat Zemes, str. Principala, nr. 149

 • HOTARAREA NR. 226 / 20.12.2016 privind majorarea, în anul 2017, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemes, sat Zemes, str. Principala, nr. 331 A

 • HOTARAREA NR. 227 / 20.12.2016 privind majorarea, în anul 2017, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemes, sat Zemes, str. Modârzau, nr. 6

 • HOTARAREA NR. 228 / 20.12.2016 privind majorarea, în anul 2017, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemes, sat Bolatau, str. Principala, nr. 149

 • HOTARAREA NR. 229 / 20.12.2016 privind majorarea, în anul 2017, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemes, sat Zemes, str. Tazlaului, nr. 11

 • HOTARAREA NR. 230 / 20.12.2016 privind majorarea, în anul 2017, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemes, sat Zemes, str. Principala, nr. 40

 • HOTARAREA NR. 231 / 20.12.2016 privind majorarea, în anul 2017, cu 500%, a impozitului pe cladiri, ca urmare a constatarii încadrarii în categoria cladiri neîngrijite, pentru imobilul situat în comuna Zemes, sat Zemes, str. Principala, nr. 162

 • HOTARAREA NR. 232 / 20.12.2016 privind modificarea HCL 178/17.10.2016 - privind aprobarea modelului de contract cadru pentru închirierea locuintelor cu dTtinatie sociala din imobilul Bloc de locuinte sociale si de necTitate, comuna Zemes, judetul Bacau


 • HOTARAREA NR. 234 / 20.12.2016 privind actualizarea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanti si costurile pentru convorbiri telefonice, la nivelul UAT Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 235 / 20.12.2016 privind modificarea art. 10 al HCL 192/2014 privind aprobarea modalitatii de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice din comuna Zemes

SEDINTA DIN DATA DE 13.12.2016
 • HOTARAREA NR. 213 / 13.12.2016 privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunile de functionare si dezvoltare ale bugetului local al Comunei Zemes, în trimTtrul I, anul 2016
 • HOTARAREA NR. 214 / 13.12.2016 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din cadrul Școlii Ștefan cel Mare Zemes, pentru luna noiembrie 2016

 • HOTARAREA NR. 215 / 13.12.2016 privind aprobarea utilizarii de sume din bugetul Comunei Zemes, pentru anul 2016, pentru achizitionarea de catre Școala Gimnaziala Ștefan cel Mare a unor pachete cadou pentru Craciun

 • HOTARAREA NR. 216 / 13.12.2016 privind acordul de principiu pentru majorarea capitalului social al SC SERVICII COMUNALE ZEMEȘ SRL prin aportul în natura a unor mijloace fixe si obiecte de inventar

 • HOTARAREA NR. 217 / 13.12.2016 privind aprobarea listei cuprinzând solicitantii îndreptatiti sa primeasca locuinta sociala în imobilul Bloc de locuinte sociale si de necTitate din Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 218 / 13.12.2016 privindvalidarea Dispozitiilor Primarului comunei Zemes nr. 496/07.11.2016 si 535/05.12.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2016 

 • HOTARAREA NR. 220 / 13.12.2016 privind aprobarea Planului de Ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemes si a serviciilor publice subordonate, pentru anul 2017 
 • HOTARAREA NR. 222 / 13.12.2016 privind aprobarea modificarii HCL 123/13.07.2016 privind aprobarea proiectului ÎMPREUNÄ‚ PENTRU NOI ȘI PENTRU COPIII NOȘTRI realizat în parteneriat cu UNICEF

SEDINTA DIN DATA DE 25.11.2016
 • HOTARAREA NR. 201 / 25.11.2016 privind stabilirea taxelor si tarifelor altele decât cele prevazute de Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, aplicabile în anul 2017

 • HOTARAREA NR. 202 / 25.11.2016 privind aprobarea documentatiei faza PT+CS si utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2015, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pentru realizare Alimentare cu energie electrica a obiectivului de invTtitii Bloc de locuinte sociale si de necTitate din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 203 / 25.11.2016 privind aprobarea caietului de sarcini si alocarea de rTurse financiare, în vederea executiei lucrarii Decolmatare Pârâu Canus, zona Munteanu - Grosu - Alupoaie

 • HOTARAREA NR. 204 / 25.11.2016 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din cadrul Școlii Ștefan cel Mare Zemes, pentru luna octombrie 2016

 • HOTARAREA NR. 205 / 25.11.2016 privind aprobarea alocarii de rTurse financiare în vederea întocmirii caietului de sarcini pentru Decolmatare Pârâu si subtraversare de la locuinta Scortanu la locuinta ComanTcu - Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 206 / 25.11.2016 privind atTtarea apartenentei la domeniul privat si acordul înscrierii în cartea funciara a dreptului de proprietate pentru unele supraete de teren în favoarea UAT Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 207 / 25.11.2016 privind aprobarea încetarii ocuparii postului contractual de conducere de prTedinte de club 1/2 norma de catre d-na Alupoaie Andreea, numirea noului prTedinte si modificarea statului nominal de personal al A.C.S. GLORIA ZEMEȘ

 • HOTARAREA NR. 208 / 25.11.2016 privind aprobarea actualizarii numerelor administrative atribuite proprietatilor, din intravilanul satului Zemes, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 209 / 25.11.2016 privind aprobarea utilizarii din bugetul local al Comunei Zemes a sumei de 200 lei pentru plata unor cheltuieli de judecata conform sentintei civile 2162/2015, pronuntata de Judecatoria MoinTti


 • HOTARAREA NR. 211 / 25.11.2016 privind aprobarea sistarii lucrarilor la obiectivul de invTtitii Amenajare alee pietonala si împrejmuire constructie administrativa si social culturala (vTtiar sportivi) si teren aerent

SEDINTA DIN DATA DE 31.10.2016
 • HOTARAREA NR. 185 / 31.10.2016 privind alocarea de rTurse financiare în vederea întocmirii documentatiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciara a dreptului de proprietate pentru 3 (trei) supraete de teren din comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 186 / 31.10.2016 privind atTtarea apartenentei la domeniul privat si acordul înscrierii în cartea funciara a dreptului de proprietate pentru unele supraete de teren în favoarea UAT Comuna Zemes


 • HOTARAREA NR. 188 / 31.10.2016 privind închirierea unei camere din imobilul BLOC FORAJ proprietate privata a UAT Comuna Zemes, doamnei Rotaru Florina, domiciliata în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 189 / 31.10.2016 privind aprobarea alocarii de rTurse financiare în vederea întocmirii caietului de sarcini pentru Decolmatare Pârâu Canus

 • HOTARAREA NR. 190 / 31.10.2016 privind aprobarea alocarii de rTurse financiare si a documentatiei pentru lucrarea Reparatii curente Biblioteca - Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 191 / 31.10.2016 privind aprobarea alocarii de rTurse financiare în vederea întocmirii Proiectarii instalatiei interioare si de utilizare a retelei de gaze pentru fiecare locuinta din imobilul Bloc de locuinte de necTitate si sociale, comuna Zemes, judetul Bacau, proprietate publica a Comunei Zemes
 • HOTARAREA NR. 195 / 31.10.2016 privind aprobarea Metodologiei de atTtare a persoanelor fizice în vederea practicarii activitatii de administrator de imobile la asociatiile de proprietari si locatari

 • HOTARAREA NR. 196 / 31.10.2016 privind aprobarea alocarii de rTurse financiare în vederea achizitionarii si montarii de mijloace fixe si obiecte de inventar reprezentând mobilier stradal

 • HOTARAREA NR. 197 / 31.10.2016 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din cadrul Școlii Ștefan cel Mare Zemes, pentru lunile iulie, august, septembrie 2016

 • HOTARAREA NR. 198 / 31.10.2016 privind dTemnarea unui reprezentant din partea Consiliului local Zemes ca membru în Comisia pentru Evaluarea si asigurarea calitatii din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemes

 • HOTARAREA NR. 199 / 31.10.2016 privind dTemnarea a doi reprezentanti din partea Consiliului local Zemes ca membru în Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei în mediul scolar, a faptelor de coruptie si discriminarii în mediul si promovarea interculturalitatii, din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemes

 • HOTARAREA NR. 200 / 31.10.2016 privind dTemnarea a doi reprezentanti din partea Consiliului local Zemes si a unui reprezentant din partea Primarului Comunei Zemes, ca membri în Consiliul de administratie al Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemes, în anul scolar 2016-2017

SEDINTA DIN DATA DE 17.10.2016
 • HOTARAREA NR. 172 / 17.10.2016 privind alocare de rTurse financiare pentru întocmirea documentatiilor tehnice pentru un numar de 4 poduri , proprietate publica a comunei Zemes, amplasate pTte pârâul Tazlaul Sarat, în vederea obtinerii autorizatiei de gospodarire a apelor pentru poduri si podete executate fara aviz de gospodarire a apelor

 • HOTARAREA NR. 173 / 17.10.2016 privind alocare de rTurse financiare pentru întocmirea documentatiilor tehnice pentru toate traversarile cursurilor de apa cu conducte de aductiune/distributie si canalizare precum si un plan de situatie cu toate punctele de traversare cursuri de apa, în vederea reînnoirii autorizatiei de gospodarire a apelor pentru SISTEME DE ALIMENTARE CU APÄ‚, CANALIZARE ȘI EPURARE APE UZATE MENAJERE, COMUNA ZEMEȘ

 • HOTARAREA NR. 174 / 17.10.2016 privind aprobarea si însusirea contractului de sponsorizare 10570/14.09.2016 încheiat între Directia Silvica Bacau si Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 175 / 17.10.2016 privind aprobarea participarii comunei Zemes la constituirea ASOCIATIEI PENTRU PROMOVAREA ȘI DEZVOLTAREA TURISMULUI - BACÄ‚U

 • HOTARAREA NR. 176 / 17.10.2016 privind aprobarea utilizarii din bugetul local al Comunei Zemes a sumei de 1000 lei pentru plata unor cheltuieli de judecata conform sentintei civile 118/28.01.2016, pronuntata de Judecatoria MoinTti

 • HOTARAREA NR. 177 / 17.10.2016 privind aprobarea criteriilor de punctare (de eligibilitate si selectie) pentru repartizarea locuintelor sociale, în regim de închiriere, a documentelor justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei si locului pentru depunerea dosarelor, precum si modul de comunicare a acTtor informatii catre solicitanti

 • HOTARAREA NR. 178 / 17.10.2016 privind aprobarea modelului de contract cadru pentru închirierea locuintelor cu dTtinatie sociala din imobilul Bloc de locuinte de necTitatTi sociale, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 179 / 17.10.2016 privind probarea întocmirii documentatiei tehnice în vederea realizarii bransamentului la energie electrica a obiectivului de invTtitii Bloc de locuinte de necTitatTi sociale, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 180 / 17.10.2016 privind alocarea de rTurse financiare în vederea întocmirii unui raport de evaluare de catre un expert ANEVAR, în vederea introducerii în domeniul privat a obiectivului CRUCE situat în extravilanul comunei Zemes - zona Dealul Ciuc • HOTARAREA NR. 183 / 17.10.2016 privind modificarea HCL 201/2015 - stabilirea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanti si costurile pentru convorbiri telefonice, la nivelul UAT Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 184 / 17.10.2016 privind  actualizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ ca forma de sprijin în activitatea de asistenta sociala si protectia copilului, în comuna Zemes

SEDINTA DIN DATA DE 23.09.2016
 • HOTARAREA NR. 162 / 23.09.2016 privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Zemes, pentru sedinta extraordinara din data de 23 septembrie 2016

 • HOTARAREA NR. 163 / 23.09.2016 privind alocarea de rTurse financiare în vederea modificarii Proiectare obiectiv de invTtitii RK dusuri, grupuri sanitare, casa scarii si hol aerent acTteia, din cladirile Bloc Foraj si Bloc Productie, proprietate privata a Comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 164 / 23.09.2016 privind acordarea din bugetul local pe anul 2016 al comunei Zemes, a unui sprijin financiar pentru Parohia Romano - Catolica Pietrosu, în vederea realizarii invTtitiei Reabilitare modernizare si extindere cladire Biserica

 • HOTARAREA NR. 165 / 23.09.2016 privind aprobarea Statului de functii al personalului nedidactic din Scoala Stefan cel Mare Zemes, pentru anul scolar 2016 - 2017

 • HOTARAREA NR. 166 / 23.09.2016 privind dTemnarea a doi reprezentanti din cadrul Consiliului local al comunei Zemes, pentru a face parte din comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director al Scolii Stefan cel Mare Zemes

 • HOTARAREA NR. 167 / 23.09.2016 privind aprobarea alocarii de rTurse financiare în vederea achizitionarii si montarii de mijloace fixe si obiecte de inventar reprezentând mobilier stradal


 • HOTARAREA NR. 169 / 23.09.2016 privind aprobarea întocmirii documentatiei SF pentru lucrarea de invTtitii CONSOLIDARE MAL DRUM DC 180 A în zonele aectate de inundatiile din mai iunie, rTpectiv punct Toderas, Hârtopanu, Chiosa si Canton Silvic Maxim, comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 170 / 23.09.2016 privind aprobarea actului aditional nr. 1 la Contractul de finantare nr. 8798/24.08.2016/7629/19.08.2016 în cadrul programului national de cadastru si carte funciara

 • HOTARAREA NR. 171 / 23.09.2016 privind concTionarea prin licitatie publica a unui teren apartinând domeniului privat, în supraata de 225 mp, situat în extravilanul comunei Zemes, sat Zemes, judetul Bacau

SEDINTA DIN DATA DE 05.09.2016
 • HOTARAREA NR. 142 / 05.09.2016 privind , alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al Comunei Zemes, pentru o perioada de 3 luni

 • HOTARAREA NR. 143 / 05.09.2016  privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul local al comunei Zemes a doamnei Hotu Ionela Aurora, urmatorul supleant înscris pe lista de candidati a Partidului Social Democrat

 • HOTARAREA NR. 144 / 05.09.2016 privind acordarea DIPLOMEI DE AUR si a unui ajutor în valoare de 400 de lei pentru 9 familii din Comuna Zemes care împlinTc 50 de ani de casatorie pâna la 31.12.2016
 • HOTARAREA NR. 145 / 05.09.2016 privind aprobarea acordarii de stimulente financiare elevilor Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare care au obtinut premii la olimpiadele si concursurile scolare

 • HOTARAREA NR. 146 / 05.09.2016 privind acordarea unui ajutor domnisoarei Popa Iuliana - cetatean de onoare al comunei Zemes, pentru rezultatele obtinute la Jocurile Olimpice de Vara - 2016
 • HOTARAREA NR. 147 / 05.09.2016 privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Zemes si a serviciilor subordonate
 • HOTARAREA NR. 148 / 05.09.2016 privind atTtarea apartenentei la domeniul privat si acordul înscrierii în cartea funciara a dreptului de proprietate pentru unele supraete de teren în favoarea UAT Comuna Zemes
 • HOTARAREA NR. 149 / 05.09.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2016
 • HOTARAREA NR. 150 / 05.09.2016   privind închirierea unei camere din imobilul BLOC PRODUCTIE proprietate privata a UAT Comuna Zemes, doamnei Luca Elena Daniela, domiciliata în comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 151 / 05.09.2016   privind închirierea unei camere din imobilul BLOC FORAJ proprietate privata a UAT Comuna Zemes, domnului David Cristian Nicolae, domiciliat în comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 152 / 05.09.2016 privind închirierea unei camere din imobilul BLOC PRODUCTIE proprietate privata a UAT Comuna Zemes, domnului David Gheorghe, domiciliat în comuna Zemes, judetul Bacau 
 • HOTARAREA NR. 153 / 05.09.2016 alocarea sumei de 13 200 de lei din bugetul local al comunei Zemes, pentru anul 2016, pentru realizarea lucrarii AMENAJAMENTE SILVICE pentru terenul cu vegetatie forTtiera si a pasunii împadurite, proprietate a UAT Comuna Zemes
 • HOTARAREA NR. 154 / 05.09.2016 privind aprobarea modificarii HCL 99/2016 privind alocarea de sume din bugetul local în vederea obtinerii avizelor aerente proiectului CONSTRUIRE PLATFORME DIN PAVELE PENTRU AMPLASARE STATII DE MICROBUZ ÎN COMUNA ZEMEȘ, JUDETUL BACÄ‚U 
 • HOTARAREA NR. 155 / 05.09.2016 privind aprobarea modificarii si completarii statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - A.D.I.B. 
 • HOTARAREA NR. 156 / 05.09.2016   privind aprobarea modificarii si completarii statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau 
 • HOTARAREA NR. 157 / 05.09.2016 privind stabilirea cu caracter temporar a modalitatii de gTtiune a activitatii de administrare a Celulei II din cadrul depozitului conform de dTeuri realizat prin Proiectul Sistem integrat de management al dTeurilor solide în judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 158 / 05.09.2016 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de administrare a celulei II a depozitului de dTeuri Nicolae BalcTcu  

 • HOTARAREA NR. 159 / 05.09.2016 privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare/depozitare a dTeurilor la Celula II a depozitului judetean de dTeuri conform Bacau, realizata prin Proiectul  Sistem integrat de management al dTeurilor solide în judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 160 / 05.09.2016 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea Reparatii curente pod Scoala Mihai EminTcu

 • HOTARAREA NR. 161 / 05.09.2016  privind aprobarea alocarii de rTurse financiare, în vederea întocmirii caietului de sarcini pentru lucrarea Reparatii curente Biblioteca Zemes
 • HOTARAREA NR. 95 / 13.07.2016 prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Zemes a domnului GOREA RELU, înainte de expirarea duratei normale a acTtuia, ca urmare a demisiei

 • HOTARAREA NR. 96 / 13.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului local al comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 97 / 13.07.2016 privind aprobarea conturilor de executie pentru veniturile si cheltuielile Comunei Zemes pentru trimTtrul II - 2016

 • HOTARAREA NR. 98 / 13.07.2016 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din cadrul Școlii Ștefan cel Mare Zemes, pentru luna mai 2016

 • HOTARAREA NR. 99 / 13.07.2016 privind aprobarea alocarii de sume din bugetul local în vederea obtinerii avizelor aerente proiectului CONSTRUIRE PLATFORME DIN PAVELE PENTRU AMPLASARE STATII DEMICROBUZ ÎN COMUNA ZEMEȘ, JUDETUL BACÄ‚U

 • HOTARAREA NR. 100 / 13.07.2016 privind completarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 101 / 13.07.2016 privind aprobarea modificarii statului nominal de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Zemes si serviciilor subordonate

 • HOTARAREA NR. 102 / 13.07.2016 privind aprobarea participarii primarului si viceprimarului comunei Zemes la programe de formare profTionala

 • HOTARAREA NR. 104 / 13.07.2016 privind încetarea prin acordul partilor a contractului de închiriere nr. 2227 / 23.04.2007, încheiat între UAT Comuna Zemes si dl. Dumitrascu Nelu, domiciliat în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 105 / 13.07.2016 privind închirierea a doua camere din imobilul BLOC PRODUCTIE proprietate privata a UAT Comuna Zemes, domnului Dumitrascu Sorin Ionut, domiciliat în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 106 / 13.07.2016 privind închirierea unei camere din imobilul BLOC PRODUCTIE proprietate privata a UAT Comuna Zemes, domnului Vandra Marius, domiciliat în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 107 / 13.07.2016 privind aprobarea alocarii de rTurse financiare, în vederea întocmirii PROIECTÄ‚RII OBIECTIVULUI DE INVTTITII REFACERE DRUM ȘI APÄ‚RARE MAL DC 180 A DE LA KM 6 LA KM 15

 • HOTARAREA NR. 108 / 13.07.2016 privind aprobarea alocarii de rTurse financiare, în vederea întocmirii caietului de sarcini pentru REPARATII CURENTE POD ȘCOALA MIHAI EMINTCU

 • HOTARAREA NR. 109 / 13.07.2016 privind aprobarea alocarii de rTurse financiare, în vederea executiei lucrarii DECOLMATÄ‚RI ȘANTURI ȘI CANALE DE PE DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI ZEMEȘ, în zonele în care acTtea prezinta pericol de inundatii

 • HOTARAREA NR. 110 / 13.07.2016 privind aprobarea de rTurse financiare în vederea executiei lucrarii DECOLMATARE BARAJ HOLMU

 • HOTARAREA NR. 111 / 13.07.2016 privind aprobarea alocarii de rTurse financiare, în vederea întocmirii caietului de sarcini pentru ELIMINARE GRINDURI ALUVIANI DIN ALBIE TAZLAUL SÄ‚RAT

 • HOTARAREA NR. 112 / 13.07.2016 privind aprobarea modificarii sumelor din bugetul local al comunei Zemes alocate în vederea derularii contractului de servicii ÎNTRETINERE APÄ‚ CANAL

 • HOTARAREA NR. 113 / 13.07.2016 privind aprobarea modificarii HCL nr. 53 / 2015 privind aderarea APL Comuna Zemes, judetul Bacau, la parteneriatul ASOCIATIA G.A.L. ULMUS MONTANA

 • HOTARAREA NR. 114 / 13.07.2016 privind aprobarea modificarii Programului anual de InvTtitii pentru anul 2016, al Comunei Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 115 / 13.07.2016 privind retragerea sumelor alocate în bugetul Comunei Zemes pentru anul 2016, pentru finantarea nerambursabila a proiectelor de interT public pentru activitati non profit de interT local pe domeniul CULTE

 • HOTARAREA NR. 116 / 13.07.2016 privind schimbarea dTtinasiei din categoria cheltuieli eligibile în categoria cheltuieli neeligibilea unei sume, rezultate în urma finalizarii obiectivului de invTtitii AMENAJARE SPATII PUBLICE DE RECREERE BAZA SPORTIVÄ‚ ȘI TEREN DE SPORT ÎN COMUNA ZEMEȘ, JUDETUL BACÄ‚U

 • HOTARAREA NR. 117 / 13.07.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2016

 • HOTARAREA NR. 118 / 13.07.2016 privind retragerea sumei de 61 000 lei din bugetul ACS GLORIA ZEMEȘ, pentru anul 2016

 • HOTARAREA NR. 119 / 13.07.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al ACS GLORIA ZEMEȘ, pe anul 2016

 • HOTARAREA NR. 120 / 13.07.2016 privind aprobarea alocarii de rTurse financiare, în vederea efectuarii platilor din bugetul local al comunei Zemes, pentru anul 2016, pentru lucrarea REPARATII CURENTE STRADA PIETROSU efectuata de SC SERVICII COMUNALE ZEMEȘ SRL, ca urmare a fenomenelor hidro-meteorologice periculoase din data de 02.06 - 04.06.2016

 • HOTARAREA NR. 121 / 13.07.2016 privind aprobarea alocarii de rTurse financiare, în vederea efectuarii platilor din bugetul local al comunei Zemes, pentru anul 2016, pentru lucrarile de decolmatare, curatare si deblocare drumuri, santuri si poduri efectuate de SC SERVICII COMUNALE ZEMEȘ SRL, ca urmare a fenomenelor hidro-meteorologice periculoase din data de 02.06 - 04.06.2016

 • HOTARAREA NR. 122 / 13.07.2016 privind aprobarea suplimentarii rTurselor financiare alocate, în vederea realizarii obiectivului de invTtitii MÄ‚NÄ‚STIRE ÎNÄ‚LTAREA DOMNULUI

 • HOTARAREA NR. 123 / 13.07.2016 privind aprobarea proiectului ÎMPREUNÄ‚ PENTRU NOI ȘI PENTRU COPIII NOȘTRI, realizat în parteneriat între UNICEF si UAT Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 124 / 13.07.2016 privind stabilirea nivelului contributiei Consiliului Local alComunei Zemes la finantarea Serviciilor sociale dTtinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si ale persoanei adulte cu handicap în baza costurilor medii anuale pentru anul 2016

 • HOTARAREA NR. 125 / 13.07.2016 privind stabilirea  criteriilor si conditiilor de acordare a ajutoarelor alimentare, din cadrul POAD 2015, categoriilor de persoane fara venituri si care nu se ala în evidenta serviciului de asistenta sociala al comunei Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 126 / 13.07.2016 privind modificarea HCL 226 / 2015  de aprobare a implementarii proiectului MODERNIZAREA RENOVAREA ȘI DOTAREA CÄ‚MINULUI CULTURAL DIN COMUNA ZEMEȘ, JUDETUL BACÄ‚U

 • HOTARAREA NR. 128 / 13.07.2016 privind aprobarea alocarii de rTurse financiare, în vederea întocmirii documentatiei cadastrale în vederea intabularii si introducerii în domeniul public al Comunei Zemes a unor supraete de teren adiacente DC 180 A satul Bolatau, comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 129 / 13.07.2016 privind aprobarea alocarii de rTurse financiare, în vederea realizarii lucrarilor pentru obiectivul de invTtitii REFACERE DRUM ȘI APÄ‚RARE MAL DC 180 A DE LA KM 6 LA KM 15

SEDINTA DIN DATA DE 24.06.2016
SEDINTA DIN DATA DE 19.05.2016
 • HOTARAREA NR. 80 / 19.05.2016 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 81 / 19.05.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de invTtitii RK dusuri, grupuri sanitare, casa scarii cu hol aerent acTteia la Bloc Productie din Comuna Zemes, Judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 82 / 19.05.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de invTtitii RK dusuri, grupuri sanitare, casa scarii cu hol aerent acTteia la Bloc Foraj din Comuna Zemes, Judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 83 / 19.05.2016 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din cadrul Școlii Ștefan cel Mare Zemes, pentru luna aprilie 2016

 • HOTARAREA NR. 84 / 19.05.2016 privind aprobarea utilizarii din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2015, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu dTtinatia finantari obiectivului de invTtitii RK dusuri, grupuri sanitare, casa scarii cu hol aerent acTteia la Bloc Foraj din Comuna Zemes, Judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 85 / 19.05.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2016
 • HOTARAREA NR. 86 / 19.05.2016 privind aprobarea actualizarii statului nominal de personal si a organigramei aparatului de specialitate al primarului Comunei Zemes si a serviciilor subordonate

 • HOTARAREA NR. 87 / 19.05.2016 privind aprobarea actualizarii contributiei pentru serviciile sociale de îngrijire la domiciliu de care beneficiaza persoanele vârstnice din comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 88 / 19.05.2016 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Serviciilor Subordonate la nivelul comunei Zemes, pentru perioada 2016 - 2018

SEDINTA DIN DATA DE 12.05.2016
 • HOTARAREA NR. 77 / 12.05.2016 privind aprobarea modificarii HCL 70/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a documentatiei faza proiect tehnic aerenta obiectivului de invTtitii AMENAJARE ALEE PIETONALA SI IMPREJMUIRE CONSTRUCTIE ADMINISTRATIVA SISOCIAL CULTURALA (VTTIAR SPORTIV) SI TEREN aERENT
 • HOTARAREA NR. 78 / 12.05.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a terenului de sport cu gazon artificial si al bazei sportive

 • HOTARAREA NR. 79 / 12.05.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2016
SEDINTA DIN DATA DE 27.04.2016
 • HOTARAREA NR. 68 / 27.04.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2016

 • HOTARAREA NR. 69 / 27.04.2016 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al Comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 70 / 27.04.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a documentatiei faza proiect tehnic aerenta obiectivului de invTtitii AMENAJARE ALEE PIETONALA SI IMPREJMUIRE CONSTRUCTIE ADMINISTRATIVA SISOCIAL CULTURALA (VTTIAR SPORTIV) SI TEREN aERENT

 • HOTARAREA NR. 71 / 27.04.2016 privind aprobarea actualizarii Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Zemes, judetul Bacau    part.1 / part.2 • HOTARAREA NR. 74 / 27.04.2016 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar - martie 2016SEDINTA DIN DATA DE 05.04.2016
 • HOTARAREA NR. 64 / 05.04.2016 privind aprobarea Modelului de contract pentru agentii economici si institutiile publice si decontarea de catre ADIS Bacau, la tariful unic de 317,73 de lei / tona fara TVA pentru colectarea dTeurilor municipale, atât din mediul rural cât si din mediul urban, în perioada de tranzitie

 • HOTARAREA NR. 65 / 05.04.2016 privind aprobarea utilizarii din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2015, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu dTtinatia finantarii achizitionarii mijloacelor fix, pentru iluminatul fTtiv de Paste - Iepure si Ou Rosu  în vederea dotarii obiectivului de invTtitii Parc Centru Zemes


 • HOTARAREA NR. 67 / 05.04.2016 privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta domnului Perneu Marian  din satul Zemes, comuna Zemes, judetul Bacau, în vederea efectuarii unei interventii chirurgicale la ochi si înlocuirea cristalinului

SEDINTA DIN DATA DE 30.03.2016
 • HOTARAREA NR. 56 / 30.03.2016 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului auxiliar din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare, pentru luna februarie 2016 

 • HOTARAREA NR. 57 / 30.03.2016 privind aprobarea modificarii Hotarârii Consiliului local al Comunei Zemes nr. 37/2016 privind  întocmirea si utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2015, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu dTtinatia finantarii obiectivului de invTtitii Proiectare platforme din pavele pentru amplasare statii de microbuz
 • HOTARAREA NR. 58 / 30.03.2016 privind rTpingerea proiectului de hotarâre privind aprobarea Modelului de contract pentru agentii economici si institutiile publice si decontarea de catre ADIS Bacau, la tariful unic de 317,73 de lei / tona fara TVA pentru colectarea dTeurilor municipale, atât din mediul rural cât si din mediul urban, în perioada de tranzitie

 • HOTARAREA NR. 59 / 30.03.2016 privind aprobarea Programului de masuri ce vizeaza îmbunatatirea activitatii de gospodarire si înfrumusetare a Comunei Zemes pe anul 2016, a obligatiilor si rTponsabilitatilor care revin institutiilor publice, agentilor economici, cetatenilor, pentru buna gospodarire a comunei Zemes si rTpectarea conditiilor de mediu, precum si stabilirea sanctiunilor

 • HOTARAREA NR. 60 / 30.03.2016 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2016
 • HOTARAREA NR. 61 / 30.03.2016 privind atTtarea apartenentei la domeniul privat si acordul înscrierii în cartea funciara a dreptului de proprietate pentru unele supraete de teren în favoarea UAT Comuna Zemes
 • HOTARAREA NR. 62 / 30.03.2016 privind aprobarea actualizarii statului nominal de personal si a organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Zemes si serviciilor subordonate
 • HOTARAREA NR. 63 / 30.03.2016 privind aprobarea modificarii Hotarârii Consiliului local al Comunei Zemes nr. 111/29.07.2015 privind aprobarea efectuarii unor cheltuieli din bugetul Asociatiei Club Sportiv Gloria Zemes pentru realizarea actiunilor sportive
SEDINTA DIN DATA DE 16.03.2016 • HOTARAREA NR. 52 / 16.03.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei faza proiect tehnic aerenta obiectivului de invTtitii Platforme din pavele pentru amplasare statii de microbuz, în comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 53 / 16.03.2016 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2015, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu dTtinatia finantarii obiectivului de invTtitii Copiator multifunctional

 • HOTARAREA NR. 54 / 16.03.2016 privind actualizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ ca forma de sprijin în activitatea de asistenta sociala si protectia copilului, în comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 55 / 16.03.2016 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2015, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu dTtinatia finantarii obiectivului de invTtitii Platforme din pavele pentru amplasare statii de microbuz, in comuna Zemes, judetul Bacau

SEDINTA DIN DATA DE 29.02.2016
 • HOTARAREA NR. 39 / 29.02.2016 privind transformarea functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, grad profTional asistent din cadrul compartimentului financiar-contabilitate, în functia publica de executie de referent, clasa III, grad profTional superior

 • HOTARAREA NR. 40 / 29.02.2016 privind modificarea, prin act aditional, a contractului de concTiune nr. 8308/25.11.2013 - încheiat între S.C. EUROVING SERV S.R.L. MoinTti si Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 41 / 29.02.2016 privind aprobarea scoaterii din functiune si casarii unor obiecte de inventar din patrimoniul S.C. Servicii Comunale Zemes S.R.L.

 • HOTARAREA NR. 42 / 29.02.2016 privind rezilierea contractului de concTiune nr. 5057/2013 încheiat între Comuna Zemes si S.C. GITAD COM S.R.L. Zemes
 • HOTARAREA NR. 46 / 29.02.2016 privind privind modalitatilor de identificare a beneficiarilor de stimulent educational acordat sub forma de tichete sociale, pentru copiii care provin din familii defavorizate din comuna Zemes, de solutionare a situatiilor identificate si procedura de acordare a tichetelor sociale pentru gradinita


 • HOTARAREA NR. 48 / 29.02.2016 privind aprobarea caietelor de sarcini pentru urmatoarele categorii de lucrari - Întretinere apa canal, Reparatii apa canal si Întretinere spatii verzi

SEDINTA DIN DATA DE 18.02.2016


 • HOTARAREA NR. 28 / 18.02.2016 privind alocarea din bugetul local al Comunei Zemes, a sumei de 200 000 lei si aprobarea metodologiei generale, a programului anual precum si a altor categorii de documente, în vederea acordarii finantarilor nerambursabile pentru activitati non profit de interT local, pentru anul 2016, pentru domeniul Culte
 • HOTARAREA NR. 29 / 18.02.2016 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de lalocul de munca a cadrelor didactice si a personalului auxiliar din cadrul scolii gimnaziale Ștefan cel Mare Zemes, pentru luna ianuarie 2016

 • HOTARAREA NR. 30 / 18.02.2016 privind stabilirea cuantumului, numarului si criteriilor de acordare a burselor de merit acordate de Școala gimnaziala Ștefan cel Mare Zemes în anul 2016

 • HOTARAREA NR. 31 / 18.02.2016 privind modificarea HCL 172/2015 privind aprobarea întocmirii Proiectare pentru obiectivul de invTtitii Amenajare alee pietonala si împrejmuire constructie administrativa si social culturala (vTtiat sportivi) si terenul aerent

 • HOTARAREA NR. 32 / 18.02.2016 privind aprobarea alocarii de sume în vederea întocmirii caietelor de sarcini pentru urmatoarele categorii de lucrari: Întretinere apa canal, Reparatii apa canal, Întretinere spatii verzi

 • HOTARAREA NR. 33 / 18.02.2016 privind aprobarea caietelor de sarcini pentru urmatoarele categorii de lucrari:DTzapezire drumuri comunale si Servicii de întretinere si reparatii iluminat public


 • HOTARAREA NR. 35 / 18.02.2016 privind aprobarea actualizarii statului nominal de personal si a organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Zemes

 • HOTARAREA NR. 36 / 18.02.2016 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2015, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu dTtinatia finantarii obiectivului de invTtitii Proiectare pentru obiectivul de invTtitii Amenajare alee pietonala si împrejmuire constructie administrativa si social culturala (vTtiat sportivi) si terenul aerent

 • HOTARAREA NR. 37 / 18.02.2016 privind aprobarea întocmirii si utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent anului 2015, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu dTtinatia finantarii obiectivului de invTtitii Proiectare platforme din pavele pentru amplasare statii de microbuz

 • HOTARAREA NR. 38 / 18.02.2016 pentru aprobarea criteriilor si a procedurii de încadrare a imobilelor situate în comuna Zemes în categoria cladirilor neîngrijite

SEDINTA DIN DATA DE 29.01.2016
 • HOTARAREA NR. 11 / 29.01.2016 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Zemes pe anul 2016

 • HOTARAREA NR. 12 / 29.01.2016 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent 2015, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu dTtinatia finantarii obiectivului de invTtitii Amenajare spatii publice de recreere: baza sportiva si teren de sport în comuna Zemes, judetul Bacau, pâna la rambursarea/decontarea cheltuielilor din alocarile FEADR
 • HOTARAREA NR. 13 / 29.01.2016 privind  utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent 2015, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu dTtinatia finantarii Proiectarii obiectivului de invTtitii Modernizarea, renovarea si dotarea Caminului Cultural din Comuna Zemes, judetul Bacau

 • HOTARAREA NR. 14 / 29.01.2016 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent 2015, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu dTtinatia finantarii Proiectarii obiectivului de invTtitii Modernizare infrastructura rutiera în Comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 15 / 29.01.2016 privind  utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent 2015, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu dTtinatia finantarii Proiectarii obiectivului de invTtitii R.K. dusuri, grupuri sanitare, casa scarii si hol aerent acTteia, din cladirile Bloc Foraj si Bloc Productie, proprietate privata a UAT Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 16 / 29.01.2016 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent 2015, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu dTtinatia finantarii obiectivului de invTtitii Amenajare alee pietonala si împrejmuire Constructie administrativa si social culturala (vTtiar sportivi) si teren aerent
 • HOTARAREA NR. 17 / 29.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si actualizarea statului de functii/nominal de personal si organigramei, pentru anul 2016, precum si a Planului de administrare pentru perioada 2015-2019, a S.C. SERVICII COMUNALE ZEMEȘ S.R.L.
 • HOTARAREA NR. 18 / 29.01.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a Asociatiei Club Sportiv Gloria Zemes pentru anul 2016

 • HOTARAREA NR. 19 / 29.01.2016 privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2016 la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau - ADIB
 • HOTARAREA NR. 20 / 29.01.2016 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de învatamânt preuniversitar de stat din comuna Zemes ce vor functiona în anul scolar 2016-2017
 • HOTARAREA NR. 21 / 29.01.2016 privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profTionale individuale pentru secretarul comunei, pe anul 2015

 • HOTARAREA NR. 22 / 29.01.2016 privind atTtarea apartenentei la domeniul privat si acordul înscrierii în cartea funciara a dreptului de proprietate pentru supraata de 751 mp teren, situat în intravilanul comunei Zemes, strada Schelei, nr. 5, comuna Zemes, judetul Bacau, în favoarea UAT Comuna Zemes
 • HOTARAREA NR. 23 / 29.01.2016 pentru completarea art. 10, alin. (3) din HCL 185/2015 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile în anul 2016, la nivelul comunei Zemes
 • HOTARAREA NR. 24 / 29.01.2016 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent 2015, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu dTtinatia finantarii obiectivului de invTtitii Statii de microbuz în comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 25 / 29.01.2016 privind  utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercitiului bugetar aerent 2015, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, cu dTtinatia finantarii obiectivului de invTtitii Reabilitare Bloc de locuinte de necTitate si sociale, comuna Zemes, judetul Bacau
 • HOTARAREA NR. 26 / 29.01.2016 privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare a UAT Comuna Zemes, pentru anul 2016
    SEDINTA DIN DATA DE 21.01.2016

 • HOTARAREA NR. 3 / 21.01.2016 privind actualizarea normei de hrana acordate personalului din compartimentul politiei locale din cadrul UAT Comuna Zemes
 • HOTARAREA NR. 4 / 21.01.2016 privind aprobarea actualizarii contributiei pentru serviciile sociale de îngrijire la domiciliu de care beneficiaza persoanele vârstnice din Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 5 / 21.01.2016 privind aprobarea cotizatiei pentru anul 2016, la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau

 • HOTARAREA NR. 6 / 21.01.2016 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemes, pentru luna decembrie 2015

 • HOTARAREA NR. 7 / 21.01.2016 privind încheierea unui contract de administrare cu Asociatia Club Sportiv Gloria Zemes, având ca obiect Constructie Administrativa si Social Culturala (vTtiar sportivi), proprietate publica a UAT Comuna Zemes
 • HOTARAREA NR. 8 / 21.01.2016 privindmodificarea HCL 201/2015 - stabilirea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanti si costurile pentru convorbiri telefonice, la nivelul UAT Comuna Zemes

 • HOTARAREA NR. 9 / 21.01.2016 privind aprobarea indicilor de indexare pentru anul 2016

 • HOTARAREA NR. 10 / 21.01.2016 privind aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de interT local care vor fi efectuate în anul 2016, cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

SEDINTA DIN DATA DE 15.01.2016
 • HOTARAREA NR. 1 / 15.01.2016 privind aprobarea actualizarii devizului general si a indicatorilor economici pentru obiectivul de invTtitii "Reabilitare si modernizare DC 180 A - 5 km în zona Bolatau, Comuna Zemes, judetul Bacau"

 • HOTARAREA NR. 2 / 15.01.2016 privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de invTtitii "Reabilitare si modernizare DC 180 A - 5 km în zona Bolatau, Comuna Zemes, judetul Bacau"
Last Updated ( marţi, 26 martie 2024 )