HOTARARI 2021 PDF Imprimare E-mail
Documente - Hotărâri CL

ȘEDINȚA DIN DATA DE 06 IANUARIE 2021


HOTĂRÂREA NR. 1 / 06.01.2021 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2020, pentru acoperirea temporară a golului de casă, provenit din decalajul între veniturile și cheltuielile anului 2021, pentru secțiunea de funcționare

 ȘEDINȚA DIN DATA DE 21 IANUARIE 2021


HOTĂRÂREA NR. 2 / 21.01.2021 privind aprobarea indicilor de indexare pentru anul 2021

   ȘEDINȚA DIN DATA DE 29 IANUARIE 2021


HOTĂRÂREA NR. 3 / 29.01.2021 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Zemeș, ce vor funcționa în anul școlar 2021 - 2022


HOTĂRÂREA NR. 4 / 29.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local care vor fi efectuate în anul 2021, cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat


HOTĂRÂREA NR. 5 / 29.01.2021 privind aprobarea Programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a Comunei Zemeș, pe anul 2021


HOTĂRÂREA NR. 6 / 29.01.2021 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a UAT Comuna Zemeș, pentru anul 2021


HOTĂRÂREA NR. 7 / 29.01.2021 privind aprobarea modificării structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeș și serviciilor subordonate


HOTĂRÂREA NR. 8 / 29.01.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență


HOTĂRÂREA NR. 9 / 29.01.2021 privind aprobarea Programului de investiții publice în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș, pe anul 2021


HOTĂRÂREA NR. 10 / 29.01.2021 privind aprobarea actualizării notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuiel, pentru obiectivul de investiții Proiectare demolare cămin cultural, comuna Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 11 / 29.01.2021 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare demolare cămin cultural, comuna Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 12 / 29.01.2021 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Sistem de supraveghere video, comuna Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 13 / 29.01.2021 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comunal DC 180 A, comuna Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 14 / 29.01.2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Zemeș în comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Comunei Zemeș, pentru activitatea desfășurată în anul 2020


 ȘEDINȚA DIN DATA DE 24 FEBRUARIE 2021


HOTĂRÂREA NR. 15 / 24.02.2021 privind alegerea Președintelui de ședință al Consiliului local al Comunei Zemeș, pentru ședințele din lunile februarie, martie și aprilie 2021

HOTĂRÂREA NR. 16 / 24.02.2021 privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la nivelul Comunei Zemeș, ca organ cu atribuții în protecția copilului


HOTĂRÂREA NR. 17 / 24.02.2021 privind actualizarea Programului de Investiții Publice în continuare, până la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pe anul 2021


HOTĂRÂREA NR. 18 / 24.02.2021 privind modificarea HOTĂRÂRII NR. 209 / 10.11.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Reabilitare, modernizare și dotare clădire dispensar și farmacie din Comuna Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 19 / 24.02.2021 privind aprobarea conturilor de execuție pentru veniturile și cheltuielile Comunei Zemeș, pentru anul 2020


HOTĂRÂREA NR. 20 / 24.02.2021 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Proiectare construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comunal DC 180 A comuna Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 21 / 24.02.2021 privind aprobarea actualizării notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea includerii în programul de investiții publice la capitolul alte cheltuiel, pentru obiectivul de investiții Proiectare construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuare adiacente drumului comunal DC 180 A comuna Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 22 / 24.02.2021 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2020, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Reabilitare, modernizare și dotare Școala Ștefan cel Mare din comuna Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 23 / 24.02.2021 privind însușirea de către Consiliul local al Comunei Zemeș a constatărilor și măsurilor stabilite de Camera de conturi Bacău prin Raportul de follow-up nr. 127/2021


HOTĂRÂREA NR. 24 / 24.02.2021 privind modificarea HOTĂRÂRII NR. 223 / 20.11.2020 privind însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Zemeș a unor imobile constituite din terenuri, situate în extravilanul Comunei Zemeș


HOTĂRÂREA NR. 25 / 24.02.2021 privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 1898/1994


HOTĂRÂREA NR. 26 / 24.02.2021 privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 1788/1994


HOTĂRÂREA NR. 27 / 24.02.2021 privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 1800/1994


HOTĂRÂREA NR. 28 / 24.02.2021 privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 1074/1996


HOTĂRÂREA NR. 29 / 24.02.2021 privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 1897/1994


HOTĂRÂREA NR. 30 / 24.02.2021 privind modificarea prin act adițional a contractului de concesiune nr. 1789/1994


HOTĂRÂREA NR. 31 / 24.02.2021 privind modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 5795/2005


HOTĂRÂREA NR. 32 / 24.02.2021 privind modificarea prin act adițional a contractului de închiriere nr. 1273/2005


HOTĂRÂREA NR. 33 / 24.02.2021 privind aprobarea prelungirii prin act adițional a contractului de închiriere nr. 1080/2011


HOTĂRÂREA NR. 34 / 24.02.2021 privind modificarea HOTĂRÂRII NR. 259 / 15.12.2020 privind aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a masei lemnoase pe picior din fondul forestier proprietate publică a UAT Comuna Zemeș, pentru anul 2020 - transa 3 


HOTĂRÂREA NR. 35 / 24.02.2021 privind  însușirea documentației cadastrale și atestarea apartenenței la domeniul privat al Comunei Zemeș a unor imobile constituite din teren, situate în intravilanul Comunei Zemeș


 ȘEDINȚA DIN DATA DE 26 MARTIE 2021


HOTĂRÂREA NR. 36 / 26.03.2021 privind aprobarea modificării structurii organizatorice pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemeș 

HOTĂRÂREA NR. 37 / 26.03.2021 privind modificarea HOTĂRÂRII NR. 237 / 15.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2021, la nivelul Comunei Zemeș


HOTĂRÂREA NR. 38 / 26.03.2021 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unui imobil - teren în suprafață de 3662 mp având număr cadastral 525, înscris în cartea funciară a Comunei Zemeș, județul Bacău


HOTĂRÂREA NR. 39 / 26.03.2021 privind concesionarea prin licitație publică a unor suprafețe de teren ce aparțin domeniului privat al Comunei Zemeș


 

Ultima actualizare ( joi, 01 aprilie 2021 )