HOTARARI 2017 PDF Imprimare E-mail
ŞEDINŢA DIN DATA DE 18.12.2017


 • HOTĂRÂREA NR.   263 / 18.12.2017 privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Zemeș, a terenului situat în intravilanul comunei Zemeș, sat Zemeș, str. Teiului, nr. 18
 • HOTĂRÂREA NR.   264 / 18.12.2017 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de audit public intern, la nivelul UAT Comuna Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR.   265 / 18.12.2017 privind majorarea, în anul 2018, cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, Str. Tazlăului, nr. 11 - Stație distribuție electricitate - proprietatea SC DELGAZ GRID SA
 • HOTĂRÂREA NR.   266 / 18.12.2017 privind majorarea, în anul 2018, cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, Str. Ștefan cel Mare, nr. 2A
 • HOTĂRÂREA NR.   267 / 18.12.2017 privind majorarea, în anul 2018, cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, Str. Principală, nr. 363 - Stație Apă Foale - proprietatea SC OMV Petrom SA
 • HOTĂRÂREA NR.   268 / 18.12.2017 privind majorarea, în anul 2018, cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, Str. Principală, nr. 331A - Cantina Muncitorilor Foale - proprietatea SC OMV Petrom SA
 • HOTĂRÂREA NR.   269 / 18.12.2017 privind majorarea, în anul 2018, cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, Str. Principală, nr. 40
 • HOTĂRÂREA NR.   273 / 18.12.2017 privind utilizarea de sume din bugetul Comunei Zemeș, pentru anul 2017, în vederea acoperirii deficitului între veniturile realizate și taxa de salubritate datorată către ADIS Bacău
ŞEDINŢA DIN DATA DE 05.12.2017


 • HOTĂRÂREA NR.   253 / 05.12.2017 privind aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii temei de proiectare în vederea realizării documentației tehnico-economice pentru obiectiul de investiții Amenajare zonă de agrement multifuncțională - Comuna Zemeș, jud. Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   254 / 05.12.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii Etapei I - tema de proiectare pentru obiectivul de investiții Amenajare zonă de agrement multifuncțională - Comuna Zemeș, jud. Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   255 / 05.12.2017 privind încheierea actelor adiționale de prelungire a contractelor cadru de activitate sportivă pentru jucătorii legitimați la ACS Gloria Zemeș


 • HOTĂRÂREA NR.   257 / 05.12.2017 privind schimbarea denumirii obiectivului de investiții Creșterea eficienței energetice la Școala Ștefan cel Mare din comuna Zemeș, județul Bacău

ŞEDINŢA DIN DATA DE 20.11.2017

 • HOTĂRÂREA NR. 239 / 20.11.2017 privind stabilirea traseului microbuzului școlar BC 09 APZ - pentru transportul elevilor la și de la școală, pentru anul școlar 2017-2018

 • HOTĂRÂREA NR. 240 / 20.11.2017 privind aprobarea utilizării de sume din bugetul local al Comunei Zemeș, pentru anul 2017, pentru achiziționarea de către Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, a unor pachete cadou pentru Crăciun

 • HOTĂRÂREA NR. 241 / 20.11.2017 privind aprobarea actualizării ROF al Centrului Educațional de Zipentru copilul cu nevoi sociale din cadrul SPAS al Comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 242 / 20.11.2017 privind stabilirea cuantumului, numărului și criteriile de acordare a burselor, acordate de  Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, în anul școlar 2017-2018

 • HOTĂRÂREA NR. 244 / 20.11.2017 privind aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență, altele decât cele cauzate de calamități naturale, incendii, acidente și a metodologiei de acordare, conform Legii416/2001 privindvenitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare


 • HOTĂRÂREA NR. 246 / 20.11.2017 privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza proiect tehnic de execuție, aferentă obiectivului de investiții Pictură biserică Mănăstirea Înălțarea Domnului, din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 247 / 20.11.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Pictură biserică Mănăstirea Înălțarea Domnului, din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 248 / 20.11.2017 privind acordarea Diplomei de aur și a unui ajutor în valoare de 400 de lei, pentru 4 familii din Comuna Zemeș, care împlinesc 50 respectiv 60 de ani de căsătorie până la 31.12.2017ŞEDINŢA DIN DATA DE 07.11.2017

 • HOTĂRÂREA NR. 236 / 07.11.2017 privind utilizarea de sume din bugetul Comunei Zemeș, pentru anul 2017, în vederea acoperirii deficitului între veniturile realizate și taxa de salubritate datorată către ADIS Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 237 / 07.11.2017 privind aprobarea subînchirierii imobilului care face obiectul contractului de închiriere 8359/2012, respectiv Remiza PSI și terenul aferent


ŞEDINŢA DIN DATA DE 23.10.2017 • HOTĂRÂREA NR. 220 / 23.10.2017 privind alocarea de sume din bugetul local al Comunei Zemeș, în vederea derulării următoarelor contracte de servicii: Reparații apă-canal, Întreținere drumuri comunale
 • HOTĂRÂREA NR. 221 / 23.10.2017 privind alocarea de sume din bugetul local al Comunei Zemeș, în vederea încheierii contractului de servicii: Deszăpezire drumuri comunale
 • HOTĂRÂREA NR. 222 / 23.10.2017 privind alocarea de sume din bugetul local al Comunei Zemeș pentru anul 2017 în vederea realizării de reparații curente la obiectivul Bazin apă Bolătău
 • HOTĂRÂREA NR. 223 / 23.10.2017 privind utilizarea de sume din bugetul local al Comunei Zemeș pentru anul 2017 pentru întocmirea documentațiilor cadastrale în vederea rectificării unor cărți funciare și a intabulării unorterenuri proprietate a Comunei Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 225 / 23.10.2017 privind aprobarea alocării de resurse financiare în vederea întocmirii caietului de sarcini pentru reparații curente la obiectivul Sistem apă Strada Canuș
 • HOTĂRÂREA NR. 226 / 23.10.2017 privind alocarea de sume din bugetul local al Comunei Zemeș pentru anul 2017 în vederea întocmirii documentațiilor tenhnice privind urmărirea comportării în exploatare și intervenție asupra clădirilor din domeniul public al Comunei Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR. 228 / 23.10.2017 privind aprobarea actualizării numerelor administrative atribuite proprietăților din intravilanul satului Zemeș, din comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 230 / 23.10.2017 privind aprobarea vânzării unei cantități de material lemnos pe picior provenită din pădurea proprietatea Comunei Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 231 / 23.10.2017 privind încheierea unui protocol de colaborare între UAT COMUNA ZEMEȘ, CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.2 COMĂNEȘTI și ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV GLORIA ZEMEȘ
 • HOTĂRÂREA NR. 232 / 23.10.2017 privind modificarea și completarea HCL 209/2017 privind reorganizarea activității aparatului de specialitate al primarului Comunei Zemeș și a serviciilor subordonate, cu aprobarea statului de funcții și a organigramei
 • HOTĂRÂREA NR. 233 / 23.10.2017 privind aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea proiectului de investiție Proiectare Reparații capitale dușuri, grupuri sanitare, casa scării cu hol aferent acesteia la bloc Producție - revizuire proiect, din Comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 234 / 23.10.2017 privind alocarea de sume din bugetul local al Comunei Zemeș pentru anul 2017 pentru Proiectare - revizuire Reparații capitale dușuri, grupuri sanitare, casa scării cu hol aferent acesteia la bloc Producție, proprietate privată a Comunei Zemeș

ŞEDINŢA DIN DATA DE 13.10.2017

 • HOTĂRÂREA NR. 204 / 13.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiții Pictură biserică Mănăstirea Înălțarea Domnului, din comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR. 205 / 13.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici - etapa a IV-a - proiect tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții Pictură biserică Mănăstirea Înălțarea Domnului, din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 207 / 13.10.2017 privind aprobarea plafonului minim al obligațiilor fiscale restante datorate de către debitori persoane fizice și juridice, către bugetul Comunei Zemeș, care urmează a fi publicate

 • HOTĂRÂREA NR. 209 / 13.10.2017 privind reorganizarea activității aparatului de specialitate al primarului Comunei Zemeș și a serviciilor subordonate, cu aprobarea statului de funcții și a organigramei

 • HOTĂRÂREA NR. 210 / 13.10.2017 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între UAT Comuna Zemeș și Complexul Muzeal de Științe ale Naturii în vederea derulării proiectului De mână cu cei mici, redăm culoare vieții, realizat în parteneriat cu UNICEF


 • HOTĂRÂREA NR. 212 / 13.10.2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Zemeș, în cadrul A.G.A. a A.D.I.B. în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează Operatorul

 • HOTĂRÂREA NR. 213 / 13.10.2017 privind aprobarea statului de funcții al personalului nedidactic din Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Zemeș, pentru anul școlar 2017-2018  ŞEDINŢA DIN DATA DE 29.09.2017


 • HOTĂRÂREA NR. 196 / 29.09.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării avizelor tehnice de specialitate pentru obiectivul de investiții Amenajare trotuare în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 197 / 29.09.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării avizelor tehnice de specialitate pentru obiectivul de investiții Împrejmuire stație de epurare din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 198 / 29.09.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării avizelor tehnice de specialitate pentru obiectivul de investiții Creșterea eficienței energetice la Școala Ștefan cel Mare din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 199 / 29.09.2017 privind aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor, în vederea întocmirii documentației tehnico-economice - etapa a IV-a - proiect tehnic de execuție - pentru obiectivul de investiții Amenajare trotuare în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 200 / 29.09.2017 privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiții Amenajare trotuare în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 201 / 29.09.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii documentației tehnico-economice - etapa a IV-a - proiect tehnic de execuție și verificare proiect tehnic de execuție - pentru obiectivul de investiții Amenajare trotuare în comuna Zemeș, județul BacăuŞEDINŢA DIN DATA DE 12.09.2017

 • HOTĂRÂREA NR. 181 / 12.09.2017 privind aprobarea fazelor Notă conceptuală și Temă de proiectare în vederea elaborării documentației economice faza SF pentru obiectivul de investiții Amenajare trotuare în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 182 / 12.09.2017 privind aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor, în vederea întocmirii documentației tehnico-economice - etapa a II-a - SF și a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor - etapa a III-a, pentru obiectivul de investiții Amenajare trotuare în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 183 / 12.09.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării Întocmire studiu de fezabilitate SF etapa a II-a și Întocmire proiect pentru autorizarea executării lucrărilor - etapa a III-a, pentru obiectivul de investiții Amenajare trotuare în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 184 / 12.09.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării Contract de consultanță pentru accesare fonduri nerambursabile prin Asociația GAL Ulmus Montana - Măsura M5/6B - Dezvoltarea Comunității locale - pentru realizarea obiectivului de investiții Amenajare trotuare în comuna Zemeș, județul Bacău precum și aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea finanțării


 • HOTĂRÂREA NR. 186 / 12.09.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii etapei a III-a - proiect pentru autorizarea executării lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții Creșterea eficienței energetice la Școala Ștefan cel Mare din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 187 / 12.09.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii etapei a III-a - proiect pentru autorizarea executării lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții Creșterea eficienței energetice la Școala Ștefan cel Mare din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR. 188 / 12.09.2017 privind aprobarea fazelor Notă conceptuală și Temă de proiectare în vederea elaborării documentației economice faza SF pentru obiectivul de investiții Împrejmuire Stație Epurare - comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 189 / 12.09.2017 privind aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice - etapa a II-a - SF și întocmire proiect pentru autorizarea executării lucrărilor - etapa a III-a, pentru obiectivul de investiții Împrejmuire Stație Epurare - comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 190 / 12.09.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii documentației tehnico-economice - etapa a II-a - SF și întocmire proiect pentru autorizarea executării lucrărilor - etapa a III-a, pentru obiectivul de investiții Împrejmuire Stație Epurare - comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 191 / 12.09.2017 privind întocmirea rapoartelor de evaluare, de către un expert evaluator ANEVAR, pentru obiectivele Sistem apă Strada Canuș și Sistem iluminat public Cruce - Ciuc, aflate în proprietatea publică a comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR. 192 / 12.09.2017 privind desemnarea unui reprezentant din partea C.L.Zemeș, ca membru în Comisia pentru evaluarea și Asigurarea Calității din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare pentru anul școlar 2017-2018

 • HOTĂRÂREA NR. 193 / 12.09.2017 privind desemnarea unui reprezentant din partea C.L.Zemeș, ca membru în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și de promovare a interculturalității din cadrul Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare pentru anul școlar 2017-2018


ŞEDINŢA DIN DATA DE 05.09.2017


 • HOTĂRÂREA NR.   170 / 05.09.2017 privind aprobarea încetării ocupării postului contractual de conducere de președinte club 1/2 normă de către dl. Alupei Teofil, numirea noului președinte și modificarea statului nominal de personal al Asociației Club Sportiv Gloria Zemeș • HOTĂRÂREA NR.   173 / 05.09.2017 privind privind aprobarea a două contracte cadru de prestări servicii necesare funcționării activității Asociației Club Sportiv Gloria Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR.   174 / 05.09.2017 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2017 pentru întocmirea documentațiilor cadastrale în vederea rectificării unor cărți funciare și a intabulării unor terenuri proprietate a Comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR.   175 / 05.09.2017 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, domnului Brașov Stelian, domiciliată în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   176 / 05.09.2017 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, doamnei Rotaru Cătălina-Petronela, domiciliată în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   177 / 05.09.2017 privind aprobarea Programului de audiențe acordate de către consilierii locali din cadrul Consiliului local al comunei Zemeș, județul Bacău


 • HOTĂRÂREA NR.   179 / 05.09.2017 privind desemnarea a doi reprezentanți din partea Consiliului local Zemeș și a unui reprezentant din partea Primarului comunei Zemeș, ca membri în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare Zemeș, în anul școlar 2017 - 2018


ŞEDINŢA DIN DATA DE 18.08.2017

 • HOTĂRÂREA NR.   154 / 18.08.2017 privind aprobarea fazelor Nota conceptuală și Tema de proiectare în vederea elaborării documentației economice faza DALI pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare din comuna Zemeș, județul Bacău"

 • HOTĂRÂREA NR.   155 / 18.08.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice, etapa a II-a - DALI, pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare din comuna Zemeș, județul Bacău"

 • HOTĂRÂREA NR.   156 / 18.08.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării Întocmire documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) - etapa a II-a, pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare din comuna Zemeș, județul Bacău"

 • HOTĂRÂREA NR.   157 / 18.08.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării Contract de consultanță pentru accesare fonduri nerambursabile în cadrul P.O.R. Axa 3, prioritatea de investiții 3.1 B pentru realizarea obiectivului de investiții "Creșterea eficienței energetice la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare din comuna Zemeș, județul Bacău"

 • HOTĂRÂREA NR.   158 / 18.08.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii temei de proiectare în vederea realizării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții Amenajare trotuare comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   159 / 18.08.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării întocmirii Etapei I - tema de proiectare pentru obiectivul de investiții Amenajare trotuare comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   160 / 18.08.2017 privind aprobarea fazelor Nota conceptuală și Tema de proiectare în vederea elaborării documentației economice faza SF pentru obiectivul de investiții Pictură biserică Mănăstire Înălțarea Domnului

 • HOTĂRÂREA NR.   161 / 18.08.2017 privind utilizarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2017, cu destinația finanțării întocmirii documentației economice faza SF pentru obiectivul de investiții Pictură biserică Mănăstire Înălțarea Domnului

 • HOTĂRÂREA NR.   162 / 18.08.2017 privind aprobarea alocării de sume din bugetul comunei Zemeș pentru efectuarea de reparații curente a clădiriiși a gardului de la obiectivul Grădinița Voinicelul - proprietate publică a comunei Zemeș, clădire în care își desfășoară activitatea S.P.A.S.al comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR.   163 / 18.08.2017 privind utilizarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2017 pentru întocmirea documentațiilor cadastrale în vederea rectificării unor cărți funciare și a intabulării unor terenuri proprietate a comunei Zemeș


 • HOTĂRÂREA NR.   165 / 18.08.2017 privind aprobarea alocării de resurse financiare în vederea achiziționării și montării de mijloace fixe șiobiecte de inventar reprezentând mobilier stradal


     Anexa 1
     Anexa 2

 • HOTĂRÂREA NR.   168 / 18.08.2017 privind aprobarea acordării de stimulente financiare elevilor Școlii gimnaziale Ștefan cel Mare Zemeș, care au obținut premii la olimpiadele și concursurile școlare în anul școlar 2016-2017


 • HOTĂRÂREA NR.   146 / 04.08.2017 privind modificarea art. 83 din R.O.F. al Consiliului local al Comunei Zemeș, aprobat prin HCL 96/2016, cu privire la stabilirea indemnizațiilor membrilor Consiliului local al Comunei Zemeș, Județul Bacău


 • HOTĂRÂREA NR.   148 / 04.08.2017 privind aprobarea suplimentării sumei alocate din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2017 pentru întocmirea documentației de actualizare a informațiilor cadastrale în vederea rectificării cărții funciare a drumului DC 180 A - în satul Zemeș și intabulării străzilor Humărie și Sondorului din satul Zemeș, comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR.   149 / 04.08.2017 privind aprobarea alocării de resurse financiare, pentru întocmirea documentației cadastrale în vederea intabulării terenului situat în vecinătatea DC 180 A, sat Bolătău, comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR.   150 / 04.08.2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții Proiectare Reabilitare și modernizare DC 180 A 5 km zona Bolătău, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   151 / 04.08.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea continuării proiectului de investiții Proiectare Reabilitare și modernizare DC 180 A 5 km zona Bolătău, comuna Zemeș, județul BacăuŞEDINŢA DIN DATA DE 17.07.2017

 • HOTĂRÂREA NR.   127 / 17.07.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii temei de proiectare pentru realizarea documentației tehnico-economice "Creșterea eficienței energetice la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare din comuna Zemeș, județul Bacău"
 • HOTĂRÂREA NR.   128 / 17.07.2017 privind aprobarea conturilor de execuție pentru veniturile și cheltuielile Comunei Zemeș pentru trimestrul II - 2017
 • HOTĂRÂREA NR.   129 / 17.07.2017 privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2017 în vederea derulării următoarelor contracte de servicii : Întreținere drumuri comunale și Reparații apă-canal
 • HOTĂRÂREA NR.   130 / 17.07.2017 privind alocarea de resurse financiare pentru realizarea lucrării Decolmatare pârâu Canuș - zona Munteanu-Grosu-Alupoaie
 • HOTĂRÂREA NR.   131 / 17.07.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării Întocmire documentație tehnico-economică - etapa I temă de proiectare pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare din comuna Zemeș, județul Bacău"
 • HOTĂRÂREA NR.   132 / 17.07.2017 privind aprobarea alocării de resurse financiare pentru întocmirea documentației de actualizare a informațiilor cadastrale în vederea rectificării cărții funciare a drumului DC 180 A - în satul Zemeș și intabulării străzilor Humărie și Sondorului din satul Zemeș, comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR.   133 / 17.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Zemeș și serviciilor subordonate
 • HOTĂRÂREA NR.   134 / 17.07.2017 privind aprobarea alocării de resurse financiare în vederea întocmirii caietului de sarcini pentru reparații curente a obiectivului Bazin apă

 • HOTĂRÂREA NR.   135 / 17.07.2017 privind aprobarea utilizării din bugetul comunei Zemeș a sumei de 11 145,67 lei pentru plata sumelor reprezentând Întoarcerea executării, conform sentinței civile nr. 927/2017

 • HOTĂRÂREA NR.   136 / 17.07.2017 privind aprobarea alocării de resurse financiare în vederea întocmirii caietului de sarcini în vederea efectuării de reparații curente a clădirii și a gardului de la obiectivul Grădinița Voinicelul - proprietate publică a comunei Zemeș, clădire în care își desfășoară activitatea și Serviciul Public de Asistență Socială al Comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR.   137 / 17.07.2017 privind aprobarea parteneriatului A.C.S. Gloria Zemeș cu Asociația Activ Moinești și Clubul de ciclism I Weel Bike Club Moinești, pentru desfășurarea competiției sportive XCO Zemeș - Runcu 2017 - prima ediție

 • HOTĂRÂREA NR.   138 / 17.07.2017 privind acordarea unui ajutor de urgență familiei domnului Diaconu Vasile, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău, învederea achiziționării unui aparat auditiv pentru fiica acestuia, Diaconu Crina Ioana

 • HOTĂRÂREA NR.   139 / 17.07.2017 privind acordarea Diplomei de aur și a unui ajutor în valoare de 400 de lei pentru 5 familii din comuna Zemeș, care împlinesc 50 respectiv 60 de ani de căsătorie până la 31.12.2017
 • HOTĂRÂREA NR.   140 / 17.07.2017 privind aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute în favoarea DELGAZ GRID S.A. asupa unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al comunei Zemeș
 • HOTĂRÂREA NR.   141 / 17.07.2017 privind aprobarea închirierii unei locuințe sociale din imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate, proprietate publică a comunei Zemeș, domnului Dumitrașcu Sorin-Ionuț, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău
 
ŞEDINŢA DIN DATA DE 30.06.2017

ŞEDINŢA DIN DATA DE 21.06.2017

 • HOTĂRÂREA NR.   118 / 21.06.2017 privind aprobarea actualizării numerelor administrative atribuite proprietăților din intravilanul satului Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău
 • HOTĂRÂREA NR.   119 / 21.06.2017 privind stabilirea nivelului contribuției Consiliului local al Comunei Zemeș la finanțarea Serviciilor sociale destinate protecției și promovării drepturilor copilului și ale persoanei adulte cu handicap în baza costurilor medii anuale pentru anul 2017
 • HOTĂRÂREA NR.   122 / 21.06.2017 privind încheierea unui acord de parteneriat între UAT Comuna Zemeș, ACS Gloria Zemeș și Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Zemeș, în vederea realizării proiectului Tineri pentru România

 • HOTĂRÂREA NR.   123 / 21.06.2017 privindacordarea de scutire de la plata chiriei pentru locuința proprietate publică a comunei Zemeș, situată în Blocul de locuințe sociale și de necesitate din sat Zemeș, str. Schelei nr.5, comuna Zemeș, domnului Ghibilic Mihai - chiriaș în locuința în cauză


 • HOTĂRÂREA NR.   125 / 21.06.2017 privind modificarea și completarea HCL 216/13.12.2016 -privind acordul de principiu pentru majorarea capitalului social al SC SERVICII COMUNALE ZEMEȘ S.R.L., prin aportul în natură a unor mijloace fixe și obiecte de inventar

ŞEDINŢA DIN DATA DE 24.05.2017

 • HOTĂRÂREA NR.   108 / 24.05.2017 privind declararea drept locuințe de necesitate a unui număr de 4 locuințe din imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate, proprietate publică a comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR.   109 / 24.05.2017 privind aprobarea încheierii asigurărilor facultative pentru locuințele din imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate, proprietate publică a comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR.   110 / 24.05.2017 privind aprobarea acordului de parteneriat între UAT COMUNA ZEMEȘ și ASOCIAȚIA ACTIV MOINEȘTI în vederea depunerii proiectului ILUMINAT  STRADAL - LED, în comuna Zemeș, județul Bacău, în cadrul programului IDEI DIN ȚARA LUI ANDREI, finanțat de OMV PETROM S.A.


 • HOTĂRÂREA NR.   112 / 24.05.2017 privind aprobarea închirierii unui act adițional la contractul de comodat nr. 3812/05.06.2012, încheiat între UAT COMUNA ZEMEȘ și dl. ANTON GHEORGHE, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău


 ŞEDINŢA DIN DATA DE 09.05.2017

 • HOTĂRÂREA NR.   92 / 09.05.2017 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Producție, proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, domnului Duță Ovidiu Marian, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   93 / 09.05.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației faza proiect tehnic-detalii de execuție pentru obiectivul de investiții Consolidare mal drum DC 180 A în zonele afectate de inundațiile din mai-iunie 2016, respectiv punct Toderaș, Hârtopanu, Chiosa, Canton Silvic Maxim

 • HOTĂRÂREA NR.   94 / 09.05.2017 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Producție, proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, doamnei Zârnea Claudia, domiciliată în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   95 / 09.05.2017 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Producție, proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, domnului Enachi Marian, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   96 / 09.05.2017 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj, proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, domnului Feraru Mihai, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   97 / 09.05.2017 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj, proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, domnului Spătariu Lazăr Aurelian, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   98 / 09.05.2017 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj, proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, domnului Feraru Ștefan Adrian, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   99 / 09.05.2017 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj, proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, domnului Sârmachi Ionuț, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   100 / 09.05.2017 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj, proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, domnului Tureatcă Constantin, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   101 / 09.05.2017 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Producție, proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, domnului David Ionuț Cătălin, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   102 / 09.05.2017 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Producție, proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, domnului Bîșcă Ciprian, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   103 / 09.05.2017 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Producție, proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, domnului Curalariu Constantin, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   104 / 09.05.2017 privind aprobarea unei locuințe de necesitate din imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate, proprietate publică a Comunei Zemeș, județul Bacău, doamnei Anton Iuliana, domiciliată în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   105 / 09.05.2017 privind aprobarea actualizării numerelor administrative atribuite proprietăților din intravilanul satului Zemeș, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   106 / 09.05.2017 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2016, de către Primarul și Viceprimarul comunei Zemeș, în timpul anului 2017

 • HOTĂRÂREA NR.   107 / 09.05.2017 privind închirierea unei camere din imobilul Bloc Foraj, proprietate privată a UAT Comuna Zemeș, domnului Falon Nicolae, domiciliat în comuna Zemeș, județul Bacău


 • HOTĂRÂREA NR.   76 / 27.04.2017 privind aprobarea  actualizării caietelor de sarcini pentru următoarele categorii de lucrări: Întreținere  apă canal, Reparații apă canal și Întreținere drumuri comunale, Deszăpezire drumuri comunale și Servicii de întreținere și reparații iluminat public

 • HOTĂRÂREA NR.   77 / 27.04.2017 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Gherghelucă Mihai - Romică, reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea tatălui său, Gherghelucă Romică, fost beneficiar de ajutor social

 • HOTĂRÂREA NR.   78 / 27.04.2017 privind acordarea unui ajutor de urgență unui număr de 3 familii și persoane singure, pentru înlocuirea obiectelor de uz casnic distruse în incendiul din data de 22.04.2017

 • HOTĂRÂREA NR.   79 / 27.04.2017 privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Dodin Sorinel, în vederea achiziționării unei proteze de coapsă modulară cu vacuum

 • HOTĂRÂREA NR.   80 / 27.04.2017 privind aprobarea proiectului De mână cu cei mici, redăm culoare vieții, realizat în parteneriat cu UNICEF

 • HOTĂRÂREA NR.   81 / 27.04.2017 privind modificarea HCL 216/2016 - privind acordul de principiu pentru majorarea capitalului social al SC SERVICII COMUNALE SRL

 • HOTĂRÂREA NR.   82 / 27.04.2017 privind modificarea HCL 5/2016 - pentru modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR.   83 / 27.04.2017 privind aprobarea contractelor cadru de prestări servicii necesare funcționării activității Asociației Club Sportiv Gloria Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR.   84 / 27.04.2017 privind modificarea HCL 7/2016 - privind încheierea unui contract de administrare cu Asociația Club Sportiv Gloria Zemeș, având ca obiect Construcție administrativă și social culturală (vestiar sportivi) + teren aferent, proprietate publică a UAT Comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR.   85 / 27.04.2017 privind aprobarea alocării de resurse financiare pentru încheierea unui contract de prestări servicii în vederea filmărilor și aducerii la cunoștință publică a ședințelor consiliului local

 • HOTĂRÂREA NR.   86 / 27.04.2017 privind aprobarea conturilor de execuție pentru veniturile și cheltuielile Comunei Zemeș pentru trimestrul I - 2017

 • HOTĂRÂREA NR.   87 / 27.04.2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș, pe anul 2017

 • HOTĂRÂREA NR.   88 / 27.04.2017 privind modificarea HCL 183/2015 privind implementarea proiectului Modernizare infrastructură rutieră în comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   89 / 27.04.2017 privind transformareafuncției publice de execuție vacante de inspector, clasa , grad profesional asistent din cadrul compartimentului administrare domeniu public și privat în funcție publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior
 • HOTĂRÂREA NR.   90 / 27.04.2017 privind atestarea persoanelor fizice ca administrator de imobile la asociațiile de proprietari

 • HOTĂRÂREA NR.   91 / 27.04.2017 privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație pentru SC SERVICII COMUNALE ZEMEȘ SRL în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă
 • PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN DATA DE 29.03.2017
ŞEDINŢA DIN DATA DE 29.03.2017

ANEXE

 • HOTĂRÂREA NR.   44 / 29.03.2017 privind stabilirea cuantumului, numărului și criteriilor de acordare a burselor de merit și sociale acordate de Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Zemeș în anul școlar 2017


 • HOTĂRÂREA NR.   46 / 29.03.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea continuării proiectului de investiții Proiectare Reabilitare și modernizare DC 180 A 5 km zona Bolătău, comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   47 / 29.03.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea continuării proiectului de investiții Proiectare Platforme din pavele pentru amplasarea stațiilor de microbuz din Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   48 / 29.03.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea continuării proiectului de investiții Proiectare Modernizarea, renovarea și dotarea Căminului Cultural din Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   49 / 29.03.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea continuării proiectului de investiții Proiectare Modernizare infrastructură rutieră din Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   50 / 29.03.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea continuării proiectului de investiții Proiectare Reparații capitale dușuri, grupuri sanitare, casa scării cu hol aferent acesteia la Bloc Producție
 • HOTĂRÂREA NR.   51 / 29.03.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea realizării proiectului de investiții Proiectare pictură biserică Mănăstirea Înălțarea Domnului din Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   52 / 29.03.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea continuării proiectului de investiții Proiectare Consolidare mal DC 180 A din zonele afectate de inundațiile din mai-iunie 2016, respectiv punct Toderaș, Hârtopanu, Chiosa și cantonul silvic Maxim, din comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   53 / 29.03.2017 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții R.K. dușuri, grupuri sanitare, casa scării cu hol aferent acesteia la Bloc Foraj din Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   54 / 29.03.2017 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizarea, renovarea și dotarea Căminului Cultural din Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   55 / 29.03.2017 privind aprobarea bugetului indicativ pentru obiectivul de investiții Modernizarea, renovarea și dotarea Căminului Cultural din Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   56 / 29.03.2017 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Amenajare alee pietonală și împrejmuire Construcție administrativă și social culturală (vestiar sportivi) și teren aferent
 • HOTĂRÂREA NR.   57 / 29.03.2017 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Construire platforme din pavele pentru amplasarea stațiilor de microbuz din Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   58 / 29.03.2017 privind abrogarea HCL 230/2016 privind majorarea, în anul 2017, cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, Str. Principală, nr. 40

 • HOTĂRÂREA NR.   59 / 29.03.2017 privind abrogarea HCL 231/2016 privind majorarea, în anul 2017, cu 500% a impozitului pe clădiri, ca urmare a constatării încadrării în categoria de clădiri neîngrijite, pentru imobilul situat în Comuna Zemeș, sat Zemeș, Str. Principală, nr.162

 • HOTĂRÂREA NR.   60 / 29.03.2017 privind modificarea și completarea HCL 3/2016 - privind actualizarea normei de hrană acordate personalului din compartimentul Poliție locală din aparatul de specialitate al primarului Comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR.   61 / 29.03.2017 privind aprobarea înheierii unui număr de 11 contracte de închiriere pentru locuințele din imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate, proprietate publică a Comunei Zemeș, județul Bacău • HOTĂRÂREA NR.   64 / 29.03.2017 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a SC SERVICII COMUNALE ZEMEȘ SRL, pentru anul 2017


 • HOTĂRÂREA NR.   67 / 29.03.2017 privind aprobarea parteneriatului ACS GLORIA ZEMEȘ cu ACS RALLY SPIRIT ONEȘTI, pentru desfășurarea etapei a VII-a a Raliului Moldovei 2017


 • HOTĂRÂREA NR.   69 / 29.03.2017 privind aprobarea actualizării numerelor administrative atribuite proprietăților din intravilanul satului Zemeș, Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   70 / 29.03.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Modernizarea, renovarea și dotarea Căminului Cultural din Comuna Zemeș, județul Bacău, reprezentând cheltuieli neeligibile

 • HOTĂRÂREA NR.   71 / 29.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Consolidare mal DC 180 A din zonele afectate de inundațiile din mai-iunie 2016, respectiv punct Toderaș, Hârtopanu, Chiosa și cantonul silvic Maxim, din comuna Zemeș, județul Bacău


 • HOTĂRÂREA NR.   73 / 29.03.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Creșterea eficienței energetice la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, Comuna Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   74 / 29.03.2017 privind utilizarea din excedentul bugetar, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2016, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, cu destinația finanțării obiectivului de investiții Modernizarea, renovarea și dotarea Căminului Cultural din Comuna Zemeș, județul Bacău, reprezentând cheltuieli eligibile

 • HOTĂRÂREA NR.   75 / 29.03.2017 privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea realizării proiectului de investiții Proiectare Creșterea eficienței energetice la Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, Comuna Zemeș, județul Bacău

ŞEDINŢA DIN DATA DE 07.03.2017 • HOTĂRÂREA NR.   39 / 07.03.2017 privind aprobarea modificării criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice pentru numirea și eliberarea din funcție a administratorului public al Comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR.   40 / 07.03.2017 privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească locuință socială (tranșa a II-a), în imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate din Comuna Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR.   41 / 07.03.2017 privind aprobarea actului adițional nr. 2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR SOLIDE ÎN JUDEȚUL BACĂU


ŞEDINŢA DIN DATA DE 27.02.2017

 • HOTĂRÂREA NR.   25 / 27.02.2017 privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul local al comunei Zemeș a doamnei Crăncăială Nela, următorul supleant înscris pe lista de candidați a Partidului Social Democrat

 • HOTĂRÂREA NR.   26 / 27.02.2017 privind soluționarea de către Consiliul local al comunei Zemeș a Plângerii prealabile formulată de OMV Petrom SA, nr. 4606 / 15.02.2017, înregistrată la sediul Consiliului local al comunei Zemeș, cu nr. 1477 / 16.02.2017


 • HOTĂRÂREA NR.   28 / 27.02.2017 privind aprobarea actualizării Programului de Investiții Publice în continuare, până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al comunei Zemeș pe anul 2017

 • HOTĂRÂREA NR.   29 / 27.02.2017 privind aprobarea Programului de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a Comunei Zemeș, pe anul 2017 • HOTĂRÂREA NR.   32 / 27.02.2017 privind actualizarea normativelor proprii de cheltuieli privind consumul de carburanți și costurile pentru convorbiri telefonice și abonament la stații Motorola


 • HOTĂRÂREA NR.   34 / 27.02.2017 privind concesionarea prin licitație publică a unui teren, aparținând domeniului privat, în suprafață de 24 mp, situat în intravilanul comunei Zemeș, sat Zemeș, județul Bacău

 • HOTĂRÂREA NR.   35 / 27.02.2017 privind aprobarea constituirii unui drept de uz și servitute, în favoarea DELGAZ Grid SA, asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului public al comunei Zemeș

 • HOTĂRÂREA NR.   36 / 27.02.2017 privind modificarea H.C.L. 182 / 2015 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare infrastructură rutieră din comune Zemeș, județul Bacău

ŞEDINŢA DIN DATA DE 09.02.2017
 • HOTĂRÂREA NR.   24 / 09.02.2017 privind aprobarea modificării HCL 177/2016 pentru aprobarea criteriilor de punctare (eligibilitate și selecție) pentru repartizarea locuințelor sociale, în regim de închiriere, a documentelor justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și locului de depunere a dosarelor, precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitanți


 • HOTĂRÂREA NR.   20 / 01.02.2017 privind prezentarea Consiliului local al Comunei Zemeș a Raportului de Audit financiar nr. C15/1904/1 din 09.12.2016, împreună cu decizia 3/18.01.2017 emisă de către directorul adjunct a Camerei de Conturi Bacău, în urma acțiunii de control efectuată la S.C. SERVICII COMUNALE ZEMEȘ SRL, spre luare la cunoștință și analiză în vederea aducerii la îndeplinire  a măsurilor dispuse
 • PROCESUL VERBAL AL ȘEDINȚEI DIN DATA DE 27.01.2017

ŞEDINŢA DIN DATA DE 27.01.2017

 • HOTĂRÂREA NR.   8 / 27.01.2017 prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului local al comunei Zemeș a domnului Dudău Costel, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a demisiei

 • HOTĂRÂREA NR.   9 / 27.01.2017 privind aprobarea Planului de Acțiuni și Lucrări de interes local care vor fi efectuate îm anul 2017, cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat


 • HOTĂRÂREA NR. 11 / 27.01.2017 privind aprobarea rețelei școlare aunităților de învățământ preuniversitar de stat din comuna Zemeș ce vor funcționa în anul școlar 2017 - 2018

 • HOTĂRÂREA NR. 12 / 27.01.2017 privind modificarea anexelor H.C.L. 192/2016 - privind modificarea valorii bunurilor din domeniul privat al comunei Zemeș, ca urmare a reevaluării

 • HOTĂRÂREA NR. 13 / 27.01.2017 privind modificarea anexelor H.C.L. 192/2016 - privind modificarea valorii bunurilor din domeniul public al comunei Zemeș, ca urmare a reevaluării

 • HOTĂRÂREA NR. 14 / 27.01.2017 privind propunerea calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru secretarul comunei, pe anul 2016

 • HOTĂRÂREA NR. 15 / 27.01.2017 privind aprobarea actualizării devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții REABILITARE ȘI MODERNIZARE DC 180 A - 5 km ÎN ZONA BOLĂTĂU

 • HOTĂRÂREA NR. 16 / 27.01.2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivul de investiții REABILITARE ȘI MODERNIZARE DC 180 A - 5 km ÎN ZONA BOLĂTĂU

 • HOTĂRÂREA NR. 17 / 27.01.2017 privind aprobarea subînchirierii imobilului care face obiectul contractului de închiriere 8359 / 01.08.2012, respectiv Remiza PSI și terenul aferent

 • HOTĂRÂREA NR. 18 / 27.01.2017 privind aprobarea raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2016

 • HOTĂRÂREA NR. 19 / 27.01.2017 privind aprobarea încheierii contractelor de închiriere pentru locuințele din imobilul Bloc de locuințe sociale și de necesitate, proprietate publică a Comunei Zemeș, jud. Bacău

ŞEDINŢA DIN DATA DE 09.01.2017

 

Ultima actualizare ( luni, 05 februarie 2018 )