PDF Imprimare E-mail


ÅEDINÅ¢A DIN DATA DE 18.12.2014
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 220/118.12.2014 privind aprobarea cuantumului alocatiei zilnice de hrana pentru copii care beneficiaza de serviciile Centrului Educational de Zi pentru copilul cu nevoi sociale din cadrul Serviciului de Asistenta Sociala al Comunei Zemes

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 221/118.12.2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcionare al Centrului Educational de Zi pentru copilul cu nevoi sociale din cadrul Serviciului de Asistenta Sociala al Comunei Zemes
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 222/118.12.2014 privind scoaterea din funciune, casarea si utilizarea componentelor rezultate pt. executarea altor mijloace fixe, a unor bunuri apartinând domeniului privat al Comunei Zemes

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 223/118.12.2014 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniului public al Comunei Zemes

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 224/118.12.2014 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul 2014, al Asociatiei Club Sportiv Gloria Zemes

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 225/118.12.2014 privind aprobarea modificării contactului de inchiriere nr. 2236 din 23.04.2007 pentru suprafete cu destinatie de locuintă situată in blocul Foraj, incheiat intre UAT Comuna ZemeÈ™ si dl. Zîrnea Marinică
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 226/118.12.2014 privind inchirierea unei camera din imobilul ”Bloc Foraj” prorietate privata a UAT Comuna ZemeÈ™, doamnei Zârnea Marinica, domiciliată in comuna ZemeÈ™, jud. Bacau
ÅEDINÅ¢A DIN DATA DE 12.12.2014
 
ÅEDINÅ¢A DIN DATA DE 03.12.2014


 • HOTÄ‚RÂREA NR. 214/03.12.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Zemes nr. 174/29.08.2014 privind aprobarea subinchirierii unor spatii din imobilul care face obiectul contractului de închiriere nr.9593/07.09.2012, respectiv Sala Sedinte si/sau Sala Casatorii
     MODEL CONTRACT

ÅEDINÅ¢A DIN DATA DE 28.11.2014
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 211/28.11.2014 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Comunei Zemes 97/2014 privind participarea ca actionar la S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.
ÅEDINÅ¢A DIN DATA DE 20.11.2014
ÅEDINÅ¢A DIN DATA DE 27.10.2014
ÅEDINÅ¢A DIN DATA DE 10.10.2014
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 186/10.10.2014 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Zemes pe o perioada de 3 luni
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 187/10.10.2014 privind aprobarea actualizării devizului general aferent obiectivul de investiÈ›ii ”Reabilitare si modernizare DC 180 A 6,5 Km zona Bolătău, comuna ZemeÈ™”
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 188/10.10.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiÈ›ii ”Rigolă betonată pe DC 180 A – zona Modârzau pe DS 1513-comuna ZemeÈ™

   ÅEDINÅ¢A DIN DATA DE 26.09.2014


 • HOTÄ‚RÂREA NR. 176/16.09.2014 privind aprobarea intocmirii caietului de sarcini si executia lucrării - pentru ”Lucrări de intretinere
  variantă ocolitoare DC 180 A zona ”Cocoasă”- comuna ZemeÈ™, jud. Bacau

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 177/16.09.2014 privind aprobarea actualizării devizului general si a noilor indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiÈ›ii ”Mănăstire Inaltarea Domnului ”

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 178/16.09.2014 privind rectificarea bugetului de venituri ÅŸi cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2014

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 179/16.09.2014 privind aprobarea alocarii din bugetul local a sumei de 4.500 lei si a programului anual privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al comunei ZemeÅŸ pentru activităţi nonprofit de interes local pentru domeniul “Culte”, pentru anul 2014

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 180/16.09.2014 privind aprobarea Statului de Functii al personalului nedidactic din Scoala Gimnaziala „Stefan cel Mare Zemes” pentru anul scolar 2014- 2015

 
ÅEDINÅ¢A DIN DATA DE 29.08.2014
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 174/29.08.2014 privind aprobarea subinchirierii unor spatii din imobilul care face obiectul contractului de închiriere nr. 9593/07.09.2012, respectiv Sala Sedinte si/sau Sala Casatorii

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 175/29.08.2014 privind modificarea HCL nr. 127/2011 privind aprobarea înfiinarii funcÅ£iei de administrator public la nivelul comunei ZemeÅŸ
  ÅEDINÅ¢A DIN DATA DE 26.08.2014

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 161/26.08.2014 prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Zemes a doamnei Tudosă Mirela, înainte de expirarea duratei normale a cestuia, ca urmare a pierderii calității de membru al partidului politic pe a cărei listă a fost ales

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 162/26.08.2014 privind validarea mandatului de consilier local in Consiliul Local al Comunei ZemeÈ™ a d-lui. Spataru Ioan, următorul supleant înscris pe lista de candidati a Partidului Social Democrat

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 163/26.08.2014 privind aprobarea situatiei financiare a S.C.Servicii Comunale Zemes S.R.L. pentru semestrul I, anul 2014

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 164/26.08.2014 privind aprobarea concesionarii prin incredintare directă , pentru extinderea constructiilor pe terenuri alăturate, a suprafatei de 358 m.p. teren curti constructii, situat pe str.Principală, nr. 178, sat ZemeÈ™, proprietate privată a Comunei ZemeÈ™, către persoana juridică S.C. Popasul lui Ștefan Vodă S.R.L. ZemeÈ™

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 165/26.08.2014 privind aprobarea participării comunei Zemes la Programul NaÅ£ional pentru Dezvoltare Rurală AXA
  4 LEADER măsura 413-322 aferentă Planului de Dezvoltare al Grupului de AcÅ£iune Locală “Valea Tazlaului” – JudeÅ£ul Bacau

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 166/26.08.2014 privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: “AMENAJARE SPATII PUBLICE DE RECREERE: BAZA SPORTIVA SI TEREN DE SPORT IN COMUNA ZEMES, JUDETUL BACAU”, finantabil prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala AXA 4 LEADER masura 413-322 aferenta Planului de Dezvoltare al Grupului de Actiune Locala “Valea Tazlaului” – Judetul Bacau

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 167/26.08.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiÈ›ii ”Balustradă pod pe DC 180 A in zona Club ZemeÈ™”

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 168/26.08.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiÈ›ii ”Imprejmuire Statie Epurare”

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 169/26.08.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiÈ›ii ”Apărare mal Stadion”

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 170/26.08.2014 privind rectificarea bugetului de venituri ÅŸi cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2014

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 171/26.08.2014 privind aprobarea înființării postului contractual de executie de îngrijitor la domiciliu pentru persoane vârstnice in cadrul Servicilui Public de Asistenta Socială al Comunei ZemeÈ™
 • ANEXA 1
 • ANEXA 2

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 172/26.08.2014 privind aprobarea Listei prioritare de investitii in sectorul de apa si apa uzata din Judetul Bacau, aferenta perioadei 2014 – 2020, finantată prin Programul Operational Sectorial „Mediu”

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 173/26.08.2014 privind aprobarea Studiului de oportunitate actualizat privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, a modificarilor produse asupra Regulamentului serviciului public de Alimentare cu apa si de canalizare în conformitate cu prevederile Actului Adiional nr. 18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, a Caietului de Sarcini actualizat si aprobarea Actului Aditional nr.18 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare

ÅEDINÅ¢A DIN DATA DE 30.07.2014


 • HOTÄ‚RÂREA NR. 139/30.07.2014 privind aprobarea conturilor de executie pentru veniturile si cheltuielile Comunei Zemes pentru trim.II - 2014

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 140/30.07.2014 privind aprobarea decontului transportului cadrelor didactice pentru luna iunie 2014

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 141/30.07.2014 privind aprobarea aprobarea modificării Regulamentului de Organizare si FuncÈ›ionare, a Organigramei si a Statului de Functii pentru anul 2014 a S.C.Servicii Comunale ZemeÅŸ S.R.L.

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 142/30.07.2014 privind aprobarea intocmirii expertizei tehnice, a studiilor si avizelor, in vederea realizarii obiectivului
  de investiÈ›ii ”Consolidare podeÈ› peste pârâul Coacăza, sat Bolătău,comuna ZemeÈ™”

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 143/30.07.2014 privind acordarea titlului de cetaean de onoare al Comunei Zeme, doamnei Buila Ana

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 144/30.07.2014 privind acordarea titlului de cetaean de onoare al Comunei Zeme, domnului Buila Constantin

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 145/30.07.2014 privind acordarea titlului de cetaean de onoare al Comunei Zeme, domnioarei Popa Iuliana

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 146/30.07.2014 privind acordarea ”Diplomei de Aur” si a unui ajutor în valoare de 400 lei familiilor din Comuna Zemes care împlinesc 50 de ani de căsătorie până la 31.12.2014

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 147/30.07.2014 privind aprobarea modificarea inventarului bunurilor din domeniului public al comunei Zemes

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 148/30.07.2014 privind închirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat al comunei Zemes in suprafata de 241,36 mp

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 149/30.07.2014 privind închirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat al comunei Zemes in suprafata de 572 mp

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 150/30.07.2014 privind închirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat al comunei Zemes in suprafata de 150 mp

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 151/30.07.2014 privind închirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat al comunei Zemes in suprafata de 1614 mp

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 152/30.07.2014 privind închirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat al comunei Zemes in suprafata de 152 mp

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 153/30.07.2014 privind închirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat al comunei Zemes in suprafata de 92 mp

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 154/30.07.2014 privind aprobarea subinchirierii imobilului care face obiectul contractului de inchiriere 8359/01.08.2012, respectiv Remiza PSI si terenul aferent
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 155/30.07.2014 privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a terenului in suprafata de 1938 m.p. situat pe str.Principala, nr.347, aferent construciei ”Motel Zeme” proprietate privata a Comunei Zeme, catre persoana juridica S.C.Comsilen S.R.L

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 156/30.07.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii RK Statie Epurare

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 157/30.07.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei ZemeÈ™ nr. 84/26.06.2009 privind aprobarea obligaÈ›iilor si responsabilităților care revin instituÈ›iilor publice, agentilor economici, cetățenilor pentru buna gospodărire a comunei ZemeÈ™ si respectarea condiÈ›iilor de mediu

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 158/30.07.2014 privind aprobarea schimbarii reprezentantului Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Zemes in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 159/30.07.2014 privind rectificarea bugetului de venituri ÅŸi cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2014

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 160/30.07.2014 privind aprobarea realizării lucrarilor de regenerare a padurii pe suprafata de 1,8 ha pasune împădurită situată in U.P. I Tz. Sărat- u.a 5 B, prin utilizarea fondului de regenerare

ÅEDINÅ¢A DIN DATA DE 03.07.2014

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 109/03.07.2014 privind alegerea PreÅŸedintelui de ÅŸedinţă pe o perioadă de 3 luni

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 110/03.07.2014 privind actualizarea componenÈ›ei Consiliului Comunitar Consultativ ca formă de sprijin in activitatea de asistență socială si protectia copilului, in comuna ZemeÅŸ

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 111/03.07.2014 privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa a terenului in suprafata de 154 m.p. situat pe str.Complex, nr. 6, proprietate privata a Comunei ZemeÅŸ, catre persoana fizica Mirea Olimpia
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 112/03.07.2014 privind atestarea apartenentei la domeniul privat si acordul înscrierii in cartea funciara a dreptului de proprietate pentru unele suprafete de teren în favoarea UAT Comuna ZemeÈ™
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 113/03.07.2014 privind modificarea inventarului bunurilor din domeniului public al comunei Zemes
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 114/03.07.2014 privind aprobarea încetarii participarii comunei Zemes cu proiectul „Dotarea Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare cu o autobasculanta cu macara hidraulica in comuna Zemes, judetul Bacau”, la licitatia deschisa de proiecte initiata de Asociatia Grupul pentru Dezvoltare locala -G.A.L. Valea Tazlaului organizata în cadrul Planului de Dezvoltare al Asociatiei Grupul pentru Dezvoltare Locala -G.A.L. Valea Tazlaului 413 – 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii culturale
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 115/03.07.2014 privind închirierea prin licitatie publica a unui teren, apartinand domeniului privat al comunei Zemes in suprafata de 342 mp
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 116/03.07.2014 privind revocarea HCL nr.27/2014 privind încheierea unui contract de administrare cu Asociatia Club Sportiv Gloria Zemes având ca obiect Cladire Stadion, Gard împrejmuire cladire curte Stadion, Gard plase împrejmuire Stadion, Tribune Stadion,Teren Stadion si Panouri solare, ce vor constitui baza ACS Gloria Zemes
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 117/03.07.2014 privind modificarea HCL nr. 118/2013 - privind aprobarea înfiinţării clubului sportiv "ASOCIATIA SPORTIVA SPORT CLUB GLORIA ZEMES “ sub autoritatea Consiliului Local ZemeÈ™
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 118/03.07.2014 privind aprobarea intocmirii proiectului tehnic pentru realizarea obiectivului de investiii ”RK StaÅ£ie Epurare”
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 119/03.07.2014 privind aprobarea intocmirii proiectului tehnic pentru realizarea obiectivului de investiÈ›ii ”Imprejmuire StaÈ›ie Epurare ”
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 120/03.07.2014 privind alocarea sumei de 18.000 lei din bugetul local al comunei Zeme in vederea intocmirii unui nou „Amenajament silvic pentru perioada 2015 – 2025 pentru fondul forestier si pasunea impadurita proprietatea UAT Comuna Zemes
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 121/03.07.2014 privind  aprobarea intocmirii proiectului tehnic pentru realizarea obiectivului de investiii ”Amenajare spaÅ£ii publice de recreere: baza sportiva si teren de sport in comuna ZemeÅŸ, jud.Bacau”

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 122/03.07.2014 privind  aprobarea incheierii unui contract de consultana pentru accesare fonduri nerambursabile pe masura 413-322, in vederea realizararii obiectivului de investitii ”Amenajare spaÅ£ii publice de recreere : baza sportiva si teren de sport in comuna ZemeÅŸ, jud. Bacau”

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 123/03.07.2014 privind aprobarea utilizării din bugetul local al Comunei ZemeÈ™ a sumei de 120.000 lei in vederea organizarii manifestării ”Zilele Comunei ZemeÈ™”
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 124/03.07.2014 privind aprobarea utilizării din bugetul local al Comunei ZemeÈ™ a sumei de 31.000 lei pentru plata daunelor, conform sentintei civile nr. 1806/13.06.2012
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 125/03.07.2014 privind aprobarea alocarii sumei de 26.000 lei din bugetul local al Comunei ZemeÅŸ, in vederea sustinerii activitaii AsociaÅ£iei Club Sportiv Gloria ZemeÅŸ
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 126/03.07.2014 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul 2014, al Asociatiei Club Sportiv Gloria Zemes
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 127/03.07.2014 privind aprobarea intocmirii caietului de sarcini pentru lucrarea ”ReparaÈ›ii curente a sanÈ›ului - drum CanuÈ™”
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 128/03.07.2014 privind aprobarea intocmirii caietului de sarcini pentru lucarea ”Reparatii curente a sanÈ› pe DC locuinta Buruiană la Parc 251 – PoÈ™tă ZemeÈ™, in zona locuintelor Enea Vasile- Enea Tinca”
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 129/03.07.2014 privind aprobarea intocmirii proiectului tehnic pentru realizarea obiectivului de investiÈ›ii ”Balustradă pod pe DC 180 A in zona Club ZemeÈ™”
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 130/03.07.2014 privind aprobarea intocmirii caietului de sarcini pentru lucarea ”Reparatii curente pe DS 1745 (str. Azilului) si a ÅŸanÅ£ului de la locuinÅ£a Crancaiala la locuinÅ£a Hobincu”
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 131/03.07.2014 privind aprobarea intocmirii caietului de sarcini pentru lucrari de intretinere pe DC 180 A de la km.13
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 132/03.07.2014 privind aprobarea intocmirii documentaÈ›iei tehnico economice pentru realizarea obiectivului de investiÈ›ii ”Rigolă betonată pe DC 180 A – zona Modârzău pe DS 1513
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 133/03.07.2014 privind aprobarea utilizării din bugetul local al Comunei ZemeÈ™ a sumei de 55.000 lei pentru acordarea de burse scolare
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 134/03.07.2014 privind aprobarea modificarii listei de investiii a Comunei ZemeÅŸ pentru anul 2014
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 135/03.07.2014 privind rectificarea bugetului de venituri ÅŸi cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2014
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 136/03.07.2014 privind aprobarea decontului transportului cadrelor didactice pentru luna mai 2014
   ÅEDINÅ¢A DIN DATA DE 17.06.2014
ANEXA NR.1

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 107/17.06.2014 privind aprobarea participarii primarului si viceprimarului comunei Zemes la programe de formare
  profesionala

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 108/17.06.2014 privind modificarea HCL nr. 118/2013 - privind aprobarea înfiinţării clubului sportiv ASOCIATIA CLUB SPORTIV GLORIA ZEMES  sub autoritatea Consiliului Local ZemeÈ™  ANEXA NR.1

  ÅEDINÅ¢A DIN DATA DE 10.06.2014

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 97/10.06.2014 privind aprobarea participarii ca actionar la S.C. Compania Regionala de Apa Bacau S.A.

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 98/10.06.2014 privind Delegarea serviciului de alimentare cu apa i de canalizare catre Operatorul Regional S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., aprobarea Listei bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apa si de canalizare care vor fi concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare.

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 99/10.06.2014 privind modificarea Hotârii Consiliului Local al comunei Zemes nr. 125/30.07.2013 privind stabilirea datei pentru organizarea ”Zilelor Comunei Zemes”, judeul Bacau

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 100/10.06.2014 privind darea in folosinta gratuita catre Parohia ”Sf. Împarati Constantin si Elena” Pietrosu - Zemes a imobilului ”Biserica ” aflat in proprietatea publica a comunei Zemes

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 101/10.06.2014 privind darea in folosinta gratuita catre Parohia ”Chilii” Zemes a imobilului ”Biserica SF. Grigore Teologul” aflat in proprietatea publica a comunei Zemes

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 102/10.06.2014 privind darea in folosinta gratuita catre Parohia ”Chilii” Zemes a imobilului ”Biserica Sf.Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava” aflat in proprietatea publica a comunei Zemes
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 103/10.06.2014 privind încadrarea in domeniul public al comunei Zemes a sectorului de drum cuprins între km 36+867 si 7+162, cu lungimea de 0,295 km, ca drum de interes local DC 180 A

  ÅEDINÅ¢A DIN DATA DE 28.05.2014

ANEXA NR.1
ANEXA NR.2
ANEXA NR.3
ANEXA NR.1

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 93/28.05.2014 privind rectificarea bugetului de venituri ÅŸi cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2014
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 94/28.05.2014 privind aprobarea infiinarii compartimentului pentru implementare proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemes, judetul Bacau
ANEXA NR.1
ANEXA NR.2

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 95/28.05.2014 privind închirierea prin licitaÅ£ie publică a unui teren, aparÅ£inand domeniului privat al comunei Zemes in suprafata de 1140 mp

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 96/28.05.2014 privind însuÈ™irea raportului de evaluare si aprobarea achizitionarii terenului intravilan in suprafata de 264 m.p. situat in comuna ZemeÈ™, judetul Bacau

 ÅEDINÅ¢A DIN DATA DE 12.05.2014
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 76/12.05.2014 privind aprobarea studiului de oportunitate, a documentatiei de atribuire si a caietului de sarcini pentru concesionarea unei suprafete de teren de 20 mp

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 77/12.05.2014 privind aprobarea completarii Regulamentului de Organizare si Funcionare al Asociatiei Club Sportiv Gloria Zemes

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 78/12.05.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul ”Balustrada Pod pe DC 180 A in zona 901- Comuna Zemes, jud. Bacau"

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 79/12.05.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul ”Balustradă Pod pe DC 180 A la intersectie cu str.Azilului - Comuna Zemes, jud. Bacau"

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 80/12.05.2014 privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 1387/09.03.2004 incheiat cu S.C.Vodafone România pentru suprafata de 64 m.p. teren situat in extravilanul comunei Zemes, punctul Poiana Runcului, parcela 3175

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 81/12.05.2014 privind aprobarea studiului de oportunitate, a documentatiei de atribuire si a caietului de sarcini pentru concesionarea unei suprafete de teren de 342 mp

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 82/12.05.2014 privind aprobarea decontului transportului cadrelor didactice pentru luna aprilie 2014

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 83/12.05.2014 privind aprobarea modificării indicatorilor economico financiari aprobati prin HCL nr.22/2014 – privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.Servicii Comunale Zemes S.R.L.

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 84/12.05.2014 privind rectificarea bugetului de venituri ÅŸi cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2014
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 85/12.05.2014 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul 2014, al Asociatiei Club Sportiv Gloria Zemes

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 86/12.05.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare si modernizare DC 180 A 6,5 km zona Bolatau, comuna Zemes”
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 87/12.05.2014 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investitie ”Reabilitare si modernizare DC 180 A 6,5 km zona Bolătău, comuna Zemes”

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 88/12.05.2014 privind întocmirea raportului de evaluare pentru stabilirea pretului de piata al terenului in suprafata de 264 m.p. ce apartine doamnei Fodor V.Maria, in vederea cumpararii de catre UAT Comuna Zemes

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 89/12.05.2014 privind însuÈ™irea raportului de evaluare a terenului intravilan in suprafata de 552 m.p. situat
  in comuna ZemeÈ™, judetul Bacau

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 90/12.05.2014 privind însuÈ™irea raportului de evaluare a terenului intravilan in suprafata de 1244 m.p. situat
  in comuna ZemeÈ™, judetul Bacau

ÅEDINÅ¢A DIN DATA DE 28.04.2014
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 73/28.04.2014 privind aprobarea Listei de investitii prioritare finantate prin Programul Operational Sectorial “Mediu” in sectorul apa / apa uzata

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 74/28.04.2014 privind acordarea mandatului special domnului Dudau Costel – primarul comunei Zemes, pentru a vota în Adunarea Generala a Asociailor ADIS Bacau excluderea Unitaii administrativ-Teritoriale Comanesti din Cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare, Bacau, modificarea Statutului si Actului Constitutiv al ADIS BACAU

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 75/28.04.2014 privind aprobarea modificarii inventarului bunurilor din domeniului public privat al comunei ZemeÅŸ
  ÅEDINÅ¢A DIN DATA DE 15.04.2014

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 70/15.04.2014 privind propunerea adresata Consiliului Judeean Bacau de transmitere a sectorului de drum cuprins între km 36+867 si 37+162, situat pe teritoriul administrativ al Comunei Zemes, din proprietatea publica a judeului Bacau, in proprietatea publica a Comunei ZemeÅŸ

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 71/15.04.2014 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Comunei Zemes a obiectivelor ”Gard Åcoala tefan cel Mare Corp A ÅŸi ” Împrejmuire teren sport coala tefan cel Mare Corp A”

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 72/15.04.2014 privind aprobarea actului aditional nr. 6 la contractual cadru de asociere privind finantarea activitaÅ£ii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap, aprobat prin Hotarârea Consiliului Judetean nr.33/2008

 ÅEDINÅ¢A DIN DATA DE 07.04.2014
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 59/07.04.2014 privind aprobarea modificarii inventarului bunurilor din domeniului public si din domeniul privat al comunei Zemes
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 60/07.04.2014 privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnico- economice si executia lucrarii pentru obiectivul ”Balustrada Pod pe DC 180 A in zona 901- Comuna Zemes, jud.Bacau"

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 61/07.04.2014 privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnico- economice si executia lucrării pentru obiectivul ”Balustradă Pod pe DC 180 A la intersectie cu str.Azilului - Comuna Zemes, jud. Bacau"

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 62/07.04.2014 privind aprobarea intocmirii caietului de sarcini privind stabilirea categoriilor de lucrari ce se vor executa pentru ”Intreinere podee de DC 180A”

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 63/07.04.2014 privind aprobarea utilizării sumei de 3.000 lei din creditele bugetare aprobate prin ”HCL nr. 7/ 2014- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Zemes pentru anul 2014”, in vederea executiei lucrarii ”Intretinere podeÈ› de pe DC 180 A in unctul pârâul RoÅŸ din zona Modârzău”

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 64/07.04.2014 privind aprobarea utilizării sumei de 3.000 lei din creditele bugetare aprobate prin ”HCL nr. 7/ 2014- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Zemes pentru anul 2014”, in vederea executiei lucrarii ”Intretinere podeÈ› de pe DC 180 A in punctul pârâul Torent din zona Modârzău”

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 65/07.04.2014 privind aprobarea utilizării sumei de 4.500 lei din creditele bugetare aprobate prin ”HCL nr. 7/ 2014- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Zemes pentru anul 2014”, in vederea executiei lucrarii ”Intretinere podeÈ› de pe DC 180 A in punctul pârâul Iepii din zona Modârzău”

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 66/07.04.2014 privind aprobarea întocmirii de studii, expertize, avize pentru proiectarea obiectivulului ” Apărare mal Stadion”

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 67/07.04.2014 privind aprobarea exploatării si vânzării prin negociere directă material lemnos – produse accidentale a unei cantităţi de material lemnos pe picior din pădurea proprietate a comunei ZemeÅŸ, judeÅ£ul Bacău - partida 12062

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 68/07.04.2014 privind rectificarea bugetului de venituri ÅŸi cheltuieli al Comunei Zemes, pe anul 2014

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 69/07.04.2014 privind aprobarea decontului transportului cadrelor didactice pentru lunile februarie si martie 2014

ÅEDINÅ¢A DIN DATA DE 19.03.2014

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 48 /19.03.2014  privind utilizarea sumei de 11.500 lei din creditele bugetare aprobate prin HCL nr. 7/ 2014- privind probarea bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Zemes pentru anul 2014, in vederea executiei lucrarii Decolmatare albie pârâul RoÅŸ din zona Modârzău
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 49/19.03.2014 privind utilizarea sumei de 26.000 lei din creditele bugetare aprobate prin HCL nr. 7/ 2014- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Zemes pentru anul 2014, in vederea executiei lucrarii Decolmatare albie pârâul Iepii din zona Modârzău
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 50/19.03.2014 privind aprobarea virărilor de credite in cadrul aceluiaÈ™i capitol bugetar din trimestrul IV in trimestrul I din bugetul comunei Zemes pentru anul 2014
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 51/19.03.2014 privind aprobarea constituirii unui drept de trecere asupra terenului in suprafata totala de 385 mp in favoarea S.C. OMV PETROM S.A
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 52/19.03.2014 privind aprobarea achizitionarii unei centrale termice pentru imobilul “Centru pentru Servicii Sociale” Zemes si utilizarea sumelor din creditele bugetare aprobate prin HCL nr. 7/ 2014- privind probarea bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Zemes pentru anul 2014
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 53/19.03.2014 privind aprobarea intocmirii caietului de sarcini pentru lucrarea „Intretinere pode de pe DC 180 A in punctul pârâul Ros din zona Modârzau
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 54/19.03.2014 privind aprobarea intocmirii caietului de sarcini pentru lucrarea „Intretinere pode de pe DC 180 A iin punctul pârâul Torent din zona Modârzau
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 55/19.03.2014 privind aprobarea intocmirii caietului de sarcini pentru lucrarea „Intretinere pode de pe DC 180 A in punctul pârâul Iepii din zona Modârzau
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 56/19.03.2014 privind aprobarea demararii procedurilor pentru rezilierea contractului de inchiriere incheiat intre Comuna Zemes si dl. Rotilă Mihai
ÅEDINÅ¢A DIN DATA DE 10.03.2014
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 34/10.03.2014  privind stabilirea nivelului contributiei Consiliului local Zemes la finantarea Serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si ale persoanei adulte cu handicap in baza costurilor medii anuale pentru anul 2014
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 35/10.03.2014  privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimonial “ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA BACAU- ADIB”
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 36/10.03.2014  privind aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de licitatie publica organizata in vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare instalatii deseuri municipale in judetul Bacau
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 37/10.03.2014  privind transformarea functiei publice de executie vacante de auditor, clasa I, grad profesional asistent in functia publica de auditor, clasa I, grad profesional superior

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 38/10.03.2014  privind desfiintarea postului contractual de muncitor tr.IV din cadrul Serviciului de Alimentare cu Apa si Canalizare si infiintarea postului contractual de referent tr.II cadrul compartimentului relatii publice in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zemes
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 39/10.03.2014  privind aprobarea modificarii statului de functii si a organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Zemes si serviciilor subordonate pentru anul 2014
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 40/10.03.2014  privind aprobarea intocmirii caietului de sarcini si executia lucrarii „Inlaturare grinduri albie Tazlau Sarat” din comuna Zemes, jud. Bacau

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 41/10.03.2014  privind aprobarea studiului de oportunitate, a documentatiei de atribuire si a caietului de sarcini pentru concesionarea unei suprafete de teren de  24 mp

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 42/10.03.2014  privind aprobarea studiului de oportunitate, a documentatiei de atribuire si a caietului de sarcini pentru concesionarea unei suprafete de teren de 200 mp

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 43/10.03.2014  privind aprobarea Regulamentului privind vanzarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al Comunei Zemes

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 44/10.03.2014  privind întocmirea rapoartelor de evaluare pentru stabilirea pretului de piata al terenului in suprafata de 552 m.p. ce apartine domnului Spatariu Neculai, in vederea cumpararii de catre UAT Comuna ZemeÅŸ
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 45/10.03.2014  privind aprobarea modificarii Regulamentului de Organizare si Functionare al UAT Comuna Zemes

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 46/10.03.2014  privind aprobarea actualizarea Strategiei de Dezvoltare a Comunei Zemes pentru perioada 2013 - 2018

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 47/10.03.2014  privind aprobarea modificarea „Regulamentului pentru exercitarea activitatilor de comert de pe raza comunei Zemes, aprobat prin Hotarirea Consiliului local nr. 131/ 18.09.2012

ÅEDINÅ¢A DIN DATA DE 20.02.2014

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 19/20.02.2014  privind  aprobarea acordării sumei de 3.000 lei ca ajutor de urgenţă, domnului Popa Neculai din satul Bolătău, comuna ZemeÅŸ, jud. Bacău
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 20/20.02.2014  privind  aprobarea conturilor de executie pentru veniturile si cheltuielile Comunei Zemes pentru anul 2013
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 21/20.02.2014  privind  aprobarea situatiei financiare a S.C.Servicii
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 22/20.02.2014  privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a statului de funcÅ£ii, a statului nominal de personal si a organigramei pentru anul 2014 a S.C.Servicii Comunale ZemeÅŸ S.R.L.

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 23/20.02.2014  privind  aprobarea situatiei financiare a Asociatiei Club Sportiv Gloria Zemes pentru anul 2013
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 24/20.02.2014  privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a Asociatiei Club Sportiv Gloria Zemes pentru anul 2014
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 25/20.02.2014  privind  transformarea imobilului Dispensar Uman in Centru de Servicii Sociale si modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al UAT Comuna Zemes

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 26/20.02.2014  privind  aprobarea mutării familiilor evacuate in anul 2010 prin Dispozitia Primarului comunei ZemeÅŸ din Clădire Stadion ZemeÅŸ in Clădire Centru Servicii Sociale ZemeÅŸ si atribuirea locuintelor de necesitate

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 27/20.02.2014  privind  încheierea unui contract de administrare cu AsociaÅ£ia Club Sportiv Gloria ZemeÅŸ având ca obiect Clădire Stadion, Gard împrejmuire clădire si curte Stadion, Gard plase împrejmuire Stadion, Tribune Stadion,Teren Stadion ÅŸi Panouri Solare, ce vor constitui baza ACS Gloria ZemeÅŸ

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 28/20.02.2014  privind  aprobarea ghidului solicitatului, programul anual si metodologia privind finantarile nerambursabile pentru activităţi non-profit de interes local pentru domeniul "Proiecte Culturale”

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 29/20.02.2014  privind  aprobarea decontului transportului cadrelor didactice pe luna ianuarie 2014

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 30/20.02.2014  privind  aprobarea intocmirii caietului de sarcini pentru lucrarea „Decolmatare albie pârâul Ros din zona Modârzau, comuna Zemes

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 31/20.02.2014  privind  aprobarea intocmirii caietului de sarcini pentru lucrarea „Decolmatare albie pârâul Torent Foraj
  din zona Modârzau, comuna Zemes

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 32/20.02.2014  privind  aprobarea intocmirii caietului de sarcini pentru lucrarea „Decolmatare albie pârâul Iepii din zona
  Modârzau, comuna Zemes

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 33/20.02.2014  privind  aprobarea modificarii si completarii Hotarârii Consiliului Local al comunein Zemes nr.186/2013 privind transformarea imobilului “Dispensar Veterinar” aparÈ›inând domeniului public al comunei ZemeÈ™ în locuință de necesitate

 
ÅEDINÅ¢A DIN DATA DE 29.01.2014

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 7/29.01.2014  privind  aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii al Comunei ZemeÈ™ pe anul 2014

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 8/29.01.2014  privind evaluarea Secretarului comunei Zemes, pentru anul 2013

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 9/29.01.2014  privind închirierea prin licitaÅ£ie publică a unui teren, aparÅ£inand domeniului privat al comunei Zemes in suprafata de 96 mp

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 10/29.01.2014  privind aprobarea Planului de AcÅ£iuni si Lucrări de Interes Local care vor fi efectuate in anul 2014 cu beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 11/29.01.2014  privind modificarea unui contract de concesiune

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 12/29.01.2014  privind aprobarea raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2013

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 13/29.01.2014  privind incheierea unui contract de comodat cu Asociatia Club Sportiv Gloria Zemes având ca obiect Microbuz marca Ranault

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 14/29.01.2014  privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de stat preuniversitar organizata de catre administratia publica locala Zemes

 • HOTÄ‚RÂREA NR. 15/29.01.2014  privind aprobarea participarii comunei Zemes la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Durabila Intercomunitara „INVEST 2020”
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 16/29.01.2014 privind stabilirea numarului si cuantumului burselor sociale si de merit acordate de Åcoala Gimnaziala „Åtefan cel Mare” ZemeÅŸ in anul 2014
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 17/29.01.2014 privind aprobarea alocarii din bugetul local al comunei ZemeÅŸ, a sumei de 20.000 lei pentru achizitionarea de vitrine in vederea expunerii unor sculpturi
 • HOTÄ‚RÂREA NR. 18/29.01.2014 privind aprobarea incheierii Conventiei – Protocol cu Municipiul Moinesti, in vederea gestionarii câinilor fara stapân de pe teritoriul comunei Zemes

ÅEDINÅ¢A DIN DATA DE 16.01.2014ÅEDINÅ¢A DIN DATA DE 10.01.2014

Ultima actualizare ( joi, 16 februarie 2017 )